Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "korzystać" na angielski

Sugestie

124
W ramach wprowadzania wymiany danych DNA postanowiono korzystać z protokołu POP3.
Within the framework of implementing DNA data exchange it is decided to use the protocol POP3.
Może na przykład korzystać z dochodów podatkowych.
It could, for example, use tax revenues.
Autoryzowany przedsiębiorca będzie korzystać z przewidzianych w kodeksie ułatwień.
The Authorised Economic Operator will benefit from the facilitations envisaged in the Code.
Mogą one również korzystać z międzynarodowej dywersyfikacji.
They can also benefit from the advantages of international diversification.
Jak doszło większe postępy artyści zaczęli korzystać z nowych mediów twórczej ekspresji.
As greater advancements came about artists began to enjoy new mediums of creative expression.
Będziesz mógł korzystać z kilku szczęśliwych chwil.
You will be able to enjoy some happy moments.
Mogłem korzystać z pomocy z projektem.
I could use your help with a project.
Jeśli będziesz korzystać z niego właściwie.
That is, if you use it right.
Aby korzystać zGSuite, potrzebujesz domeny.
To use G Suite, you need a domain.
Uczniowie mogą również korzystać artykuł skonstruować słowniczek nietypowych słów i pojęć.
Students could also use the article to construct a glossary of uncommon words and concepts.
Wkład musi być cokolwiek korzystać całą dzielnicę.
The grant shall be whatever benefit the entire district.
One również korzystać z międzynarodowej sieci naszych oddziałów , powiedział Hill.
They also benefit from the international network of our branches , said Hill.
Nie musiał nawet korzystać z Irlandczyków.
Didn't even have to use his Irishmen.
Dlatego należy wybrać markę można łatwo korzystać.
That is why you must choose a brand you can easily use.
Z systemu będą mogli dobrowolnie korzystać kierowcy pozostałych pojazdów.
The system will be available to the drivers of other vehicles to use voluntarily.
Można korzystać z grilla na tarasie.
You can use the barbecue facilities on the outdoor terrace.
Lekarz może również korzystać obrazowania rentgenowskiego do oględzin miejsca brzucha.
Your doctor may also use x-ray imaging to visually inspect the abdominal space.
Musisz upewnić się, korzystać uczelni.
You've got to make sure you enjoy college.
Nie pozwalają nam korzystać z Internetu.
They don't let us use the Internet.
Ale pozwala korzystać ze swojej plaży.
But he lets me come use his private beach whenever I want.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8742. Pasujących: 8742. Czas odpowiedzi: 104 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo