Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kosztów ochrony prawnej" na angielski

Wyszukaj kosztów ochrony prawnej w: Definicja Synonimy
legal expenses
legal costs
Wydatki na pokrycie kosztów ochrony prawnej i postępowania sądowego.
Legal expenses and costs of litigation.
Opcja umożliwiająca zobowiązanie do jednoznacznego określenia wysokości składek z tytułu kosztów ochrony prawnej w ramach danej umowy
Option allowing to request an explicit specification of the amount of the premium for legal expenses within the relevant contract
uważa, że państwa członkowskie są również odpowiedzialne za właściwe funkcjonowanie krajowych systemów ubezpieczeń w świetle przepisów prawa UE dotyczących procedury uzasadnionej oferty/odpowiedzi i kosztów ochrony prawnej ponoszonych przez poszkodowanych;
Believes that Member States are also responsible for the good functioning of their national insurance systems in relation to EU legislation regarding the reasoned offer/reply procedure and legal costs borne by victims;
mając na uwadze, że pokrycie uzasadnionych kosztów ochrony prawnej we wszystkich państwach członkowskich z ubezpieczenia komunikacyjnego OC z pewnością przyczynia się do skuteczniejszej ochrony europejskich konsumentów i zwiększa ich zaufanie,
whereas, however, coverage of reasonable legal costs in all Member States by Motor Third Party Liability insurance helps to better protect European consumers and increase their confidence,
Opcja umożliwiająca odstępstwo od zasady swobodnego wyboru prawnika w ramach ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej, jeżeli zostały spełnione określone warunki.
Option allowing the exemption from the free choice of lawyer rule in legal expenses insurance subject to certain conditions
10 - Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej
10 - Legal expenses insurance
22 - Reasekuracja proporcjonalna ubezpieczeń kosztów ochrony prawnej
22 - Proportional legal expenses reinsurance
Druga część sprawozdania Komisji poświęcona jest kwestii kosztów ochrony prawnej poniesionych przez poszkodowanego, a także kwestii, czy takie koszty powinny być pokryte przez zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku.
The 2nd part of the Commission Report deals with the issue of legal expenses born by the victim and whether these should be covered by the insurer of the tort party.
Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej i reasekuracja proporcjonalna - składki przypisane w okresie ostatnich 12 miesięcy netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej) - działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie
Legal expenses insurance and proportional reinsurance - Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months - non-life activities
Opcja umożliwiająca rozszerzyć zakazu równoczesnego prowadzenia tej samej lub podobnej działalności w powiązanym zakładzie ubezpieczeń przez członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń kosztów ochrony prawnej
Option allowing to extend the prohibition on simultaneous pursuit of the same or similar activity in a linked insurance undertaking to members of the administrative, management or supervisory body of the legal expenses insurance undertaking
Opcja umożliwiająca niestosowanie wymogów dotyczących ubezpieczeń kosztów ochrony prawnej w odniesieniu do działalności w zakresie ubezpieczeń kosztów ochrony prawnej podejmowanej przez ubezpieczyciela udzielającego ochrony w określonych okolicznościach.
Option allowing to not apply the requirements for legal expenses insurance to the activity of legal expenses insurance undertaken by an assistance insurer under specific circumstances
Ponadto składki mogą wzrosnąć w krajach, w których dotychczas nie istniał zwrot kosztów ochrony prawnej bądź istniał jedynie w ograniczonym zakresie.
In addition, premiums are likely to increase in those countries where either no or limited reimbursement of legal costs has been the practice so far.
uważa zatem, że negatywne skutki wprowadzenia systemu obowiązkowego objęcia ubezpieczeniem komunikacyjnym OC kosztów ochrony prawnej w sumie przeważyłyby nad ewentualnymi korzyściami;
Considers therefore on balance that the negative effects of introducing a system of compulsory cover of legal costs in Motor Third Party Liability insurance would outweigh the potential benefits;
Zważywszy, że konsumenci z wielu nowych państw członkowskich obawiają się wysokich kosztów ochrony prawnej, zastosowanie tego rozwiązania zwiększyłoby zaufanie konsumentów, szczególnie w przypadkach, w których poszkodowany dochodzi zadośćuczynienia na drodze prawnej.
It should increase consumer confidence particularly when seeking legal redress, given that many new Member State consumers are wary of expensive legal fees.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 14. Pasujących: 14. Czas odpowiedzi: 31 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo