Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kosztów pracy" na angielski

Wyszukaj kosztów pracy w: Definicja Synonimy
labour cost
cost of labour
labour-related costs

Sugestie

46
Całkowity wzrost kosztów pracy w okresie badanym wyniósł 22 %.
The total increase in labour cost for the period considered was 22 %.
3.1 Państwa członkowskie zapewniające adekwatną jakość wskaźnika kosztów pracy
3.1 Member States with a sufficient quality of labour cost index
W piątym akapicie sekcji 3.2 wytycznych określono warunki, na których można przyznać pomoc państwa dla prac pogłębiarskich w postaci ograniczenia kosztów pracy.
Section 3.2, fifth subparagraph, of the Guidelines lays down the conditions under which State aid in the form of reductions in labour-related costs can be awarded to dredging activities.
Z drugiej strony pomoc, która zostanie przyznana na sfinansowanie tych kosztów pracy, przynosi korzyści nie tylko RMG, ale i zwalnianym pracownikom.
On the other hand, aid that will be granted to finance those labour-related costs benefits not only RMG but also the redundant employees.
Wskaźnik kosztów pracy powinien obejmować płace i wynagrodzenia oraz płatności na ubezpieczenia społeczne dla wszystkich osób zatrudnionych.
The labour cost index should cover wages and salaries and social security charges for all persons employed.
Roczne sprawozdania dotyczące jakości wskaźnika kosztów pracy zawierają następujące elementy:
The annual reports on quality for the labour cost index include the following items:
Szczególnie ważne jest, by w krajach, których konkurencyjność cenowa zmalała w ostatnich latach, wzrost kosztów pracy pozostał umiarkowany.
Moderate labour cost increases are particularly necessary in countries which have lost price competitiveness in recent years.
Zob. także zintegrowaną wytyczną "Zapewnianie sprzyjającego zatrudnieniu rozwoju kosztów pracy i mechanizmów ustalania płac" (nr 22).
See also integrated guideline 'Ensure employment-friendly labour cost developments and wage-setting mechanisms' (No 22).
Treść rocznych sprawozdań dotyczących jakości w odniesieniu do wskaźnika kosztów pracy wymieniona jest w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
The content of the annual quality reports for the labour cost index shall be as set out in Annex I to this Regulation.
Ponadto przemysł unijny szukał oszczędności kosztów od 2011 r., czego skutkiem było obniżenie kosztów pracy i jednostkowego kosztu produkcji.
In addition, the Union Industry made cost savings from 2011 onwards, leading to a decrease of labour cost and of the unit cost of production.
wdrożenie badania kosztów pracy w 2004 r. obejmującego NACE M-N-O,
implementation of the 2004 labour cost survey covering NACE M-N-O,
pełne wdrożenie rozporządzenia Rady w sprawie wskaźnika kosztów pracy,
full implementation of the Council Regulation on labour cost index,
zaprojektowanie sytemu docelowego dla europejskiej statystyki kosztów pracy.
designing a target system for European labour cost statistics.
Inna zainteresowana strona wyraziła obawy dotyczące przeciwnych trendów w zakresie zatrudnienia (- 10 %) i kosztów pracy (+ 11 %) w okresie badanym.
Another interested party raised doubts concerning the opposite trend followed by employment (- 10 %) and labour cost (+ 11 %) over the period considered.
Dostosowanie sezonowe i dotyczące liczby dni roboczych wskaźnika kosztów pracy jest zasadniczą częścią ustalania wskaźnika.
Seasonal and working-day adjustment of the labour cost index is an essential part of the compilation of the index.
Wskaźniki kosztów pracy są przedstawiane oddzielnie dla trzech niżej przedstawionych kategorii kosztu pracy:
Labour cost indices shall be provided separately for the three labour cost categories identified below:
Szwajcaria sporządza i zgłasza kwartalny wskaźnik kosztów pracy, począwszy od pierwszego kwartału 2015 r. (okres referencyjny).
Switzerland shall compile and report the quarterly labour cost index from the first quarter of 2015 (reference period) onwards.
Urząd uważa, że stawka godzinowa zdefiniowana przez odniesienie do oficjalnych statystyk płacowych (za 2005 r.) zapobiega inflacji elementu kosztów pracy.
The Authority considers that an hourly rate which is defined by reference to official wage statistics (for 2005) ensures that the labour cost element is not inflated.
W tych okolicznościach Urząd stwierdza, że określenie elementu kosztów pracy nieodpłatnej w metodach ustalania stawki godzinowej jest akceptowalne.
In these circumstances the Authority concludes that the identification of the unpaid labour cost element in the methodology for determining the hourly rate is acceptable.
Ogólny wzrost kosztów pracy można częściowo wyjaśnić jednoczesnym wzrostem wydajności (w przypadku modułów i ogniw) oraz zmianą inflacji.
The overall increase of labour cost can be partly explained by the simultaneous increase in productivity (modules and cells) and the evolution of inflation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 274. Pasujących: 274. Czas odpowiedzi: 131 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo