Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "koszty ogólne" na angielski

Wyszukaj koszty ogólne w: Definicja Synonimy
overheads
overhead
general expenses
general costs
overall costs

Sugestie

96
Instytucje powinny współpracować tak blisko, jak to możliwe, aby redukować koszty ogólne struktur zdecentralizowanych itd.
The institutions should cooperate as closely as possible in order to cut overheads for decentralised structures, etc.
Są to wysokie koszty ogólne, Panie Slater.
These are high overheads, Mr Slater.
nadmierne koszty ogólne związane z lokalizacją siedziby;
unnecessary high levels of overhead due to seat location,
koszty związane z produktem oznaczają koszty związane z wytwarzaniem produktu i obejmują wartość materiałów, bezpośrednie koszty pracy oraz bezpośrednie koszty ogólne.
product costs means those costs that are associated with the production of a product and include the value of materials, direct labour costs, and direct overhead.
W przypadku gdy nie można ich w ten sposób bezpośrednio uwzględnić, są wpisywane pod nazwą "koszty ogólne".
Where such direct charging is not possible, these charges shall be entered under the heading 'General expenses'.
Należy uwzględniać, że "zysk i koszty ogólne", o których mowa w ustępie 1 artykułu 5 powinny być liczone całościowo.
It should be noted that 'profit and general expenses' referred to in paragraph 1 of Article 5 should be taken as a whole.
Ponadto podmiot prywatny musiał zapłacić koszty ogólne w wysokości 2 % wartości nieruchomości.
Additionally, the private party had to pay overheads in the amount of 2 % of the property's value.
Biorąc pod uwagę te koszty ogólne, jedna godzina obsługi linii przez autobus stanowi koszty w wysokości [...] EUR.
Taking into account these overheads, one hour of bus operation generates costs of EUR [...].
Komisja stwierdza, że koszty ogólne faktycznie podlegają odliczeniu od dochodu przedsiębiorstw na mocy art. 39 ordynacji podatkowej.
The Commission notes that overheads are deductible from undertakings' results in application of Article 39 of the General Tax Code.
Dlatego opowiadamy się za odpowiednią rewizją pułapów, aby uwzględnić istotne koszty ogólne i umożliwić konkurencję, nie zagrażając przy tym interesom konsumentów.
We are thus in favour of adequately reviewing caps to take into consideration the relevant overheads and allow competition while not jeopardising consumer interests.
Bezpieczeństwo, marketing, koszty ogólne i administracja
Security, marketing, overheads and administration
koszty ogólne, pod warunkiem że ich podstawę stanowią faktyczne koszty dające się przypisać realizacji danego działania.
overheads, provided they are based on real costs attributable to the implementation of the operation concerned.
Koszty pośrednie i pozostałe koszty ogólne ośrodka analitycznego są przydzielane na działalność rynkową lub publiczną proporcjonalnie do godzin bezpośrednio produktywnych przypisanych personelowi działu.
The analysis centre's indirect costs and other overheads are allocated to the commercial or public activities pro rata to the direct hours charged by the section's staff members.
Dyskryminacja cenowa i usługowa pomiędzy albo w klasach klientów może być łatwo praktykowana przez operatorów prowadzących powszechną sieć pocztową, dając znaczące koszty ogólne, które nie mogą być w pełni i dokładnie przypisane do jakiejkolwiek szczególnej usługi.
Price and service discrimination between or within classes of customers can easily be practised by operators running a universal postal network, given the significant overheads which cannot be fully and precisely assigned to any one service in particular.
Zgodnie z warunkami określonymi w ppkt 1.5-1.7, amortyzacja, wkład rzeczowy i koszty ogólne mogą również kształtować część płatności określonych w ppkt 1.1.
Under the conditions set out in points 1.5 to 1.7, depreciation, contributions in kind and overheads can also form part of the payments referred to in point 1.1.
Państwo bułgarskie nie pokryło różnicy w cenie, wszystkie koszty ogólne i lokalne podatki zostały zapłacone przez Żiwkę Błagojewą, a nowy właściciel nie wystąpił o zmianę przeznaczenia zamienianego gruntu.
The Bulgarian State did not cover the shortfall in price, all overheads and local taxes were paid by Jivka Blagoeva and the new owner has not requested a change in the designated use of the swapped land.
W przypadku programów operacyjnych przedłożonych przez uznane zrzeszenie organizacji producentów koszty ogólne oblicza się jako sumę kosztów ogólnych każdej organizacji producentów zgodnie z akapitem pierwszym, ale maksymalnie do kwoty 1250000 EUR na zrzeszenie organizacji producentów.
In the case of operational programmes submitted by recognised associations of producer organisations, overheads shall be calculated as the addition of the overheads of each producer organisation as provided for in the first paragraph but limited to a maximum of EUR 1250000 per association of producer organisations.
Zwróciła także uwagę na najważniejsze niedociągnięcia planu restrukturyzacji z 2004 r.: niski poziom inwestycji, niską przewidywaną produktywność, wysokie koszty produkcji, a szczególnie koszty ogólne, oraz niewystarczające wzmocnienie własnej bazy kapitałowej stoczni.
The Commission highlighted the main weaknesses of the 2004 restructuring plan: low investments, low planned productivity, high production costs, in particular overheads, and insufficient strengthening of the yard's own capital base.
I tak koszty operacyjne znajdowały się w jednej części budżetu, a wszystkie koszty administracyjne, w tym również koszty personelu i koszty ogólne - w innej.
Notably, operational costs were in one part of the budget whereas all administrative costs, including staff and overheads, were in a different part.
W drodze odstępstwa od ust. 1, w przypadku wkładu w naturze, koszty amortyzacji i koszty ogólne można traktować jako wydatki poniesione przez beneficjentów w ramach realizacji operacji, na następujących warunkach:
By way of derogation from paragraph 1, in-kind contributions, depreciation costs and overheads may be treated as expenditure paid by beneficiaries in implementing operations under the following conditions:
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 137. Pasujących: 137. Czas odpowiedzi: 312 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo