Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "koszty utrzymania" na angielski

Wyszukaj koszty utrzymania w: Definicja Synonimy
maintenance costs
cost of living
subsistence costs
living expenses
living costs
costs of maintenance
upkeep
cost of maintaining
subsistence expenses
costs of maintaining
Uważam też za istotne przyjęcie długofalowej polityki w sprawie budynków, która powinna uwzględniać koszty utrzymania budynków.
I also believe that it is vital to adopt a long-term policy on buildings, which should take account of building maintenance costs.
Według informacji przekazanych przez Combus koszty utrzymania jednego autobusu w roku 2000 sięgały 70000 DKK.
According to information provided by Combus, Combus had maintenance costs amounting to DKK 70000 per bus in 2000.
Kwota ta uwzględnia wpływ inflacji oraz wyższe koszty utrzymania na podstawie obliczeń Komisji.
This includes the impact of inflation and the increased cost of living based on the Commission's calculations.
koszty utrzymania i dodatki na mieszkanie;
cost of living and accommodation allowances;
W przypadkach koniecznych podróży służbowych personelu koszty utrzymania pokrywają diety dzienne zgodnie z zasadą nr 10.
Where project staff are obliged to travel, their subsistence costs shall be covered by per diems, in accordance with Rule No 10.
Jeżeli statek rozpoczyna rejs z opóźnieniem, armator pokrywa koszty utrzymania obserwatora do czasu jego faktycznego wejścia na pokład.
If the vessel is delayed in getting under way, the shipowner shall bear the subsistence costs of the observer until the time of actual embarkation.
Bieżące koszty utrzymania lub koszty eksploatacji nie są kosztami kwalifikowalnymi.
Ongoing maintenance costs or running costs shall not be eligible.
Ponadto, w przypadku budynków energooszczędnych mniejsze jest także zużycie wody, niższe koszty utrzymania i rachunki za media.
In addition, energy efficient buildings use less water and offer lower maintenance costs and utility bills.
Nakłady przeznaczone na odnowienie istniejących plantacji powinny być traktowane jako inwestycje, a nie jako zwykłe koszty utrzymania.
Investments intended for renewing existing plantations should be treated as investments and not as routine maintenance costs.
W rezultacie aktywa te generować będą dodatkowe koszty administracyjne i koszty utrzymania dla Tractorul, a tym samym dla AVAS jako właściciela.
As a result, such assets would generate additional administration and maintenance costs for Tractorul and ultimately for AVAS as the owner.
Stypendia będą obejmować czesne, koszty utrzymania (stawki ryczałtowe dla poszczególnych krajów) oraz koszty podróży i zakwaterowania.
The scholarships will cover the tuition fees, the subsistence costs (flat rates per country), and the travel and location costs.
dodatkowy sprzęt biurowy i umeblowanie, przewidziane umowami usługi i urządzenia użyteczności publicznej, koszty utrzymania budynków;
additional office and accommodation equipment, contractual services and utilities, maintenance costs of the buildings;
Dane BE sugerują, że rzeczywiste koszty Dungeness B są wyższe od oszacowanych przez Powergen, w szczególności koszty operacyjne i koszty utrzymania.
BE's data suggests that actual Dungeness B costs are higher than was estimated by Powergen, in particular for operation and maintenance costs.
W przekazanym tekście nowych kryteriów zarówno inwestycje polegające na zwykłym zastąpieniu jak i koszty utrzymania są wyraźnie wyłączone, a opis inwestycji kwalifikujących się do pomocy jest w pełni zgodny z definicją przewidzianą w rozporządzeniu 70/2001.
The new criteria explicitly excluded both replacement investment and maintenance costs, and the description of eligible investments was fully in compliance with Regulation 70/2001.
dostrzega ponadto, że Centrum dokonało dalszej racjonalizacji oraz ograniczyło koszty utrzymania poprzez zmianę ustaleń dotyczących bezpieczeństwa oraz obniżenie zużycia energii,
acknowledges, furthermore, that the Centre has further rationalised and reduced its maintenance costs by revising security settings and reducing energy consumption,
Koszty podróży służbowych i koszty utrzymania dotyczące personelu projektu
Travel and subsistence costs for project staff
Komisja określa indykatywne kwoty, które mają zostać udostępnione w postaci współfinansowania dla każdego krajowego koordynatora, oraz termin składania wniosków, w oparciu o kryteria uwzględniające liczbę ludności i koszty utrzymania w danym państwie członkowskim.
The Commission shall determine indicative amounts to be made available for co-financing to each national coordinator and the deadline for submission of the applications, based on criteria that take into account the population and the cost of living of the Member State concerned.
koszty operacyjne i koszty utrzymania wyższe niż przewidywano
Operation and maintenance costs higher than expected
Zakłada się, że koszty operacyjne i koszty utrzymania elektrowni wodnej zasadniczo są stosunkowo niskie i utrzymują się na stałym poziomie 0,02-0,05 NOK/kWh [35].
It is assumed that the operating and maintenance costs of a hydropower plant generally is relatively low and constant in the range NOK 0,02-0,05 per KWh [35].
Roczne koszty utrzymania i koszty robót remontowych
Annual maintenance costs and structural repair costs
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 166. Pasujących: 166. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo