Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kradzież tożsamości" na angielski

Wyszukaj kradzież tożsamości w: Definicja Synonimy
Z jakiegoś powodu ich zdaniem to kradzież tożsamości.
For some reason they think it might be identity theft.
Podejrzewamy was również o kradzież tożsamości i oszustwo w hotelu Sphere.
We also suspect you of identity theft and felony fraud at The Sphere hotel as well.
Mój boże, to zakrawa na kradzież tożsamości.
My God, this could be... Identity theft.
Obrót warrantami dla nieautoryzowanego dostępu do komputerów, oszustwa, kradzież tożsamości.
Outstanding warrants for unauthorized computer access, wire fraud, identity theft.
Aresztowany kilka razy za kradzież tożsamości i wyrzucony z pięciu kasyn za liczenie kart.
He was arrested a few times for identity theft, and kicked out of five casinos for counting cards.
Gdyby zaczęła mówić, poszedłbyś do więzienia za kradzież tożsamości.
If she talked, you'd go to jail for identity theft.
Jak tak o tym pomyślisz, kradzież tożsamości jest jak inny rodzaj morderstwa.
If you think about it, identity theft is like another kind of murder.
To była kradzież tożsamości, szefowo.
It was identity theft, chief.
To nie może być kradzież tożsamości.
This can't be identity theft.
Ścigana za kradzież tożsamości i czeki bez pokrycia, ale nie sądzę, żeby była potencjalnym sprawcą.
She has warrants for identity theft and passing bad checks, but I don't think she's a potential perpetrator.
Stevens, alias North, ma na koncie wydalenie, kartotekę za oszustwo i kradzież tożsamości.
Stevens, aka North, has a dishonorable discharge, a criminal record for fraud and identity theft.
Chciałabym wspomnieć o trzech rodzajach przestępczości o prawdziwie europejskim charakterze i mających również wymiar międzynarodowy: są to handel ludźmi, cyberprzestępczość i kradzież tożsamości.
Let me mention three types of crime which are truly European and also have an international dimension: trafficking in human beings, cyber crime and identity theft.
W komunikacje z maja 2007 r. Komisja przedstawiła potencjalne zagrożenia związane ze stosowaniem technologii informacyjnej, takie jak kradzież tożsamości, nadzór, czy nawet oszustwo.
In a Communication dated May 2007 the Commission presented, the potential risks related to the use of information technology, such as identity theft, surveillance or even fraud.
Wiem, że kradzież tożsamości jest sektor gospodarki, ale to jest śmieszne.
I know that identity theft is a growth industry, but this is ridiculous.
I powinnam używać jej do czystego zła, jak kradzież tożsamości,
And I should be using it for pure evil, like identity theft,
Wiesz co, istnieje coś takiego jak Ustawa o zwiększeniu kary za kradzież tożsamości.
You know, there's this thing called the Identity Theft Penalty Enhancement Act.
A skazani za kradzież tożsamości, w tym phishing, dostają minimum 2 lata więzienia.
And convictions for aggravated identity theft, including phishing, get a mandatory two year prison sentence.
Jose, przejrzyj każdą hurtową kradzież tożsamości z ostatnich trzech lat - które nie były działaniem zorganizowanej grupy.
Jose, go over every wholesale identity theft over the past three years, excluding blanket organised frauds.
Sieci informacyjno-komunikacyjne rzeczywiście otwierają przed użytkownikami nowe możliwości, ale mogą też stwarzać jednostkom nowe zagrożenia, takie jak kradzież tożsamości, dyskryminacyjne profilowanie użytkowników lub ciągły nadzór.
Indeed, information and communication networks open new possibilities for users; however it might also pose new risks for individuals, such as identity theft, discriminatory profiling or continuous surveillance.
Kiedy Ted był w szkole średniej, wdał się w kradzież tożsamości... kradzież kart kredytowych, z kont bankowych, takie rzeczy.
When Ted was in high school, he got into identity theft... hijacking credit cards, bank accounts, stuff like that.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 56. Pasujących: 55. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo