Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kraj rozwijający się" na angielski

Wyszukaj kraj rozwijający się w: Definicja Synonimy
Indie to ważny kraj rozwijający się oraz liczący się partner handlowy Unii Europejskiej.
India is an important developing country and a significant trade partner for the European Union.
Do celów niniejszego rozporządzenia regionem jest jednostka geograficzna obejmująca więcej niż jeden kraj rozwijający się.
For the purposes of this Regulation, a region is a geographical entity comprising more than one developing country.
obejmującymi więcej niż jeden kraj rozwijający się
comprising more than one developing country,
Indie są wprawdzie ambitne, lecz jest to kraj rozwijający się, w którego granicach zamieszkuje ogromna liczba ludzi biednych i głodujących.
India, although ambitious, is a developing country with a huge number of poor and starving people within its borders.
Jest to także niezwykle zadłużony kraj rozwijający się, w dużym stopniu uzależniony od wsparcia ze strony darczyńców, stanowiącego około 31% dochodu narodowego.
It is also a highly indebted developing country, highly dependent on donor support, which provides around 31% of national income.
Każdy Członek - kraj rozwijający się wspomniany w ustępie 2b) stopniowo wyeliminuje swoje subsydia wywozowe w ciągu ośmiu lat, najlepiej w sposób progresywny.
Any developing country Members referred to in paragraph 2(b) shall phase out its export subsidies within the eight-year period, preferably in a progressive manner.
W odniesieniu do konsultacji dotyczących działań dokonanych przez Członka - kraj rozwijający się strony mogą uzgodnić przedłużenie terminów ustalonych w ustępach 7 i 8 artykułu 4.
In the context of consultations involving a measure taken by a developing country Member, the parties may agree to extend the periods established in paragraphs 7 and 8 of Article 4.
Jeśli sprawa jest jedną z podniesionych przez Członka - kraj rozwijający się, DSB rozważy, jakie dalsze działania mogą zostać podjęte odpowiednio do okoliczności.
If the matter is one which has been raised by a developing country Member, the DSB shall consider what further action it might take which would be appropriate to the circumstances.
Przeskoczyli Szwecję pięć lat temu, a oznaczono go jako kraj rozwijający się.
They bypassed Sweden five years ago, and they are labeled a developing country.
Chiny, jako kraj rozwijający się i objęty protokołem z Kioto, nie muszą ograniczać swojej emisji gazów cieplarnianych, ale są coraz bardziej świadome problemu globalnego ocieplenia i już zaczęły podejmować odpowiednie działania.
Although as a developing country under the Kyoto Protocol China does not have to reduce its greenhouse gas emissions, it is becoming aware of the problem of global warming and has already begun to take action.
Projekty BRT, obejmujące Chile jako kraj rozwijający się, sponsorowane w ramach działań Wspólnoty w dziedzinie badań w celu rozwoju, będą wyłączone z zakresu postanowień określonych w literze a).
RTD projects, involving Chile as developing country, sponsored under Community's activities in the field of research for development, will be excluded from the provisions specified under (a).
W trakcie dalszych rund negocjacji prowadzonych zgodnie z postanowieniami ustępu 7 artykułu XXIV każdy kraj rozwijający się będący Stroną rozważa możliwość rozszerzenia swojej listy kwalifikujących się podmiotów biorąc pod uwagę swoją sytuację gospodarczą, finansową i handlową.
In the course of further rounds of negotiations in accordance with the provisions of paragraph 7 of Article XXIV, each developing country Party shall give consideration to the possibility of enlarging its coverage lists, having regard to its economic, financial and trade situation.
Postanowienie to będzie stosowane od daty notyfikacji Komitetowi wyeliminowania subsydiów wywozowych i tak długo, jak długo subsydia wywozowe nie są przyznawane przez notyfikującego Członka - kraj rozwijający się.
This provision shall apply from the date that the elimination of export subsidies is notified to the Committee, and for so long as export subsidies are not granted by the notifying developing country Member.
Nie będzie przyjmować się domniemania w rozumieniu ustępu 1 artykułu 6, że subsydium udzielane przez Członka - kraj rozwijający się powoduje poważny uszczerbek w rozumieniu niniejszego Porozumienia.
There shall be no presumption in terms of paragraph 1 of Article 6 that a subsidy granted by a developing country Member results in serious prejudice, as defined in this Agreement.
Postanowienia, których Członek - kraj rozwijający się nie zaklasyfikował do kategorii A, mogą zostać wdrożone w późniejszym terminie, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule.
With respect to the provisions that a developing country member has not designated in category a, the member may delay implementation in accordance with the process set out in this article.
Jednakże Członek - kraj rozwijający się nie podniesie poziomu swoich subsydiów wywozowych [55] i wyeliminuje je w okresie krótszym niż przewidziany w niniejszym ustępie, jeżeli stosowanie takich subsydiów wywozowych jest niezgodne z jego potrzebami rozwojowymi.
However, a developing country Member shall not increase the level of its export subsidies (54), and shall eliminate them within a period shorter than that provided for in this paragraph when the use of such export subsidies is inconsistent with its development needs.
Członek - kraj rozwijający się, który osiągnął konkurencyjność wywozową w odniesieniu do jednego lub więcej produktów, wyeliminuje swoje subsydia wywozowe dla tego produktu lub produktów w ciągu dwóch lat.
A developing country Member which has reached export competitiveness in any given product shall phase out its export subsidies for such product(s) over a period of two years.
Jeśli sprawa została wniesiona przez Członka - kraj rozwijający się, to rozpatrując, jakie odpowiednie działanie może być podjęte, DSB weźmie pod uwagę nie tylko skutki handlowe zaskarżonych działań, lecz także ich wpływ na gospodarkę zainteresowanych Członków - krajów rozwijających się.
If the case is one brought by a developing country Member, in considering what appropriate action might be taken, the DSB shall take into account not only the trade coverage of measures complained of, but also their impact on the economy of developing country Members concerned.
Każdy kraj rozwijający się, będący Umawiającą się Stroną, który częściowo stosuje System Zharmonizowany zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu jest zwolniony z obowiązków wynikających z artykułu 3, odnośnie do tych podpozycji, które nie są stosowane.
Any developing country Contracting Party which partially applies the Harmonized System under the provisions of this Article shall be relieved from its obligations under Article 3 in relation to the subheadings not applied.
Strony uwzględniają w należyty sposób wszelkie wnioski składane przez kraj rozwijający się, które dotyczą współpracy technicznej oraz budowania potencjału w związku z przystąpieniem tego kraju do niniejszego Porozumienia lub jego wdrażaniem przez ten kraj.
The Parties shall give due consideration to any request by a developing country for technical cooperation and capacity building in relation to that country's accession to, or implementation of, this Agreement.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 158. Pasujących: 49. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo