Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "krajach o niskim dochodzie" na angielski

Wyszukaj krajach o niskim dochodzie w: Definicja Synonimy
low-income countries
low income countries
To nie tylko slogan, ale rzeczywistość w wielu krajach o niskim dochodzie.
That is not just a slogan but a reality in so many low-income countries.
Większość chorób, którym można zapobiec dzięki szczepionkom w czasie ciąży, ma najgroźniejsze skutki wśród matek i niemowląt w krajach o niskim dochodzie.
Most diseases that can be prevented with vaccines in pregnancy have the greatest and most serious impact on mothers and infants in low-income countries.
Komisja musi zrobić wszystko, co w jej mocy, aby dopilnować, że odpowiednia i wystarczająca pomoc jest przekazywana na rozwój krajowego sektora prywatnego oraz małych i średnich firm w krajach o niskim dochodzie.
The Commission must make every effort to ensure that appropriate and sufficient aid is allocated to the development of the domestic private sector and small- and medium-sized enterprises in low income countries.
podkreśla pilną potrzebę dostępu do lekarstw oraz zapewnienia przez producentów farmaceutyków dostępnych i przystępnych cenowo leków w krajach o niskim dochodzie;
Stresses the urgency of access to medicines and for pharmaceutical producers to make drugs available and affordable in low income countries;
Generowanie wiarygodnych danych i wyczerpujących dowodów naukowych w dziedzinie obciążenia chorobami, którym można zapobiec dzięki szczepieniom kobiet w ciąży i niemowląt w krajach o niskim dochodzie, odgrywa zasadniczą rolę i jest warunkiem przyszłego zdefiniowania polityki szczepienia matek w tym zakresie.
The generation of good data and robust evidence on the burden of vaccine-preventable diseases in pregnancy and infancy in low-income countries is vital and is a prerequisite for the future definition of a road map for maternal immunisation policies in those areas.
Niech nie myli Was postęp na wschodzących rynkach i ogromny potencjał ludzi z krajów o średnim dochodzie i ogromny potencjał ludzi z krajów o średnim dochodzie i spokojnych krajach o niskim dochodzie.
Don't get confused of the progress of the emerging economies and the great capacity of people in the middle income countries and in peaceful low income countries.
określenie obciążenia chorobami, którym można zapobiec dzięki szczepieniom kobiet w ciąży i niemowląt w krajach o niskim dochodzie, oraz ocena wpływu chorób współistniejących takich jak HIV, gruźlica i choroba Chagasa na to obciążenie.
to determine the burden of vaccine-preventable diseases in pregnant women and their infants in low-income countries and assess the impact of co-morbidities such as HIV, tuberculosis and Chagas disease on this burden.
z zadowoleniem przyjmuje podtrzymane zobowiązanie do realizacji MCR i obietnicę przyznania dodatkowych 50 mld USD na wsparcie ochrony socjalnej, ożywienie handlu i zagwarantowanie rozwoju w krajach o niskim dochodzie;
Welcomes the reaffirmed commitment to the MDGs and the promise to make an additional $50 billion available 'to support social protection, boost trade and safeguard development in low income countries';
Ogniska zachorowań u ludzi występują głównie w krajach o niskim dochodzie narodowym z intensywną hodowlą świń, czego główną przyczyną jest bliski kontakt ludzi z trzodą chlewną i brak wiedzy na temat choroby wśród osób z grupy ryzyka.
Outbreaks of human infections mainly occur in low-income countries with intensive pig production, which is largely due to close contact of humans to pigs and lack of awareness of the disease within the population at risk.
Biorąc pod uwagę, że wielu pacjentów z AIDS na półkuli południowej wytworzyło już odporność na leki pierwszej generacji, którymi ich leczono, to ważne jest, aby najnowsze leczenie opierało się na formie generycznej w krajach o niskim dochodzie na jednego mieszkańca.
Given that many AIDS patients in the southern hemisphere have already developed resistance to the first-generation drugs they have been treated with, it is essential to find ways of making the latest treatments available in generic form in low-income countries.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 10. Pasujących: 10. Czas odpowiedzi: 27 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo