Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "krajowym organem regulacyjnym" na angielski

Wyszukaj krajowym organem regulacyjnym w: Definicja Synonimy
national regulatory authority
NRA
Operator systemu przesyłowego ustala wraz z krajowym organem regulacyjnym, jakich informacji dotyczy niniejszy przepis.
The types of information covered by this provision shall be determined by the transmission system operator together with the national regulatory authority.
Dane państwo członkowskie wymaga, by wszystkie strony sporu w pełni współpracowały z krajowym organem regulacyjnym.
The Member State concerned shall require that all parties cooperate fully with the national regulatory authority.
ponadto przy określaniu warunków w odniesieniu do usługi hurtowego dostępu do sieci państwa EFTA powinny skonsultować się z właściwym krajowym organem regulacyjnym.
Moreover, in setting the conditions for wholesale network access, EFTA States should consult the relevant NRA.
Jeżeli BEREC podziela w swojej opinii wątpliwości Komisji, współpracuje on ściśle z odpowiednim krajowym organem regulacyjnym w celu określenia najwłaściwszego i najskuteczniejszego środka.
If in its opinion, BEREC shares the serious doubts of the Commission, it shall cooperate closely with the national regulatory authority concerned with the objective of identifying the most appropriate and effective measure.
Państwa członkowskie mogą umożliwić krajowemu organowi ds. konkurencji lub jednostce ds. monitorowania rynku, ustanowionej w tym organie, prowadzenie monitorowania rynku z krajowym organem regulacyjnym.
Member States may provide for their national competition authority or a market monitoring body established within that authority to carry out market monitoring with the national regulatory authority.
Konsultacje z krajowym organem regulacyjnym przeprowadza się w sprawie warunków dostępu, w tym cen, oraz w przypadku sporu pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o dostęp a operatorem dotowanej infrastruktury.
The national regulatory authority shall be consulted on access conditions, including pricing, and in the event of dispute between access seekers and the subsidised infrastructure operator.
Jeżeli Sieć otrzyma od Komisji, na mocy art. 16 ust. 7 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy ramowej), polecenie przeprowadzenia analizy odnośnego rynku w jednym z państw członkowskich, przeprowadza on badanie rynku we współpracy z właściwym krajowym organem regulacyjnym.
If the Network receives a request from the Commission pursuant to Article 16(7) of Directive 2002/21/EC (Framework Directive) to analyse a specific relevant market within a Member State, it shall conduct a market review in cooperation with the relevant national regulatory authority.
Operator(-rzy) świadczący usługę powszechną współpracuje(-ą) z krajowym organem regulacyjnym, tak by umożliwić mu sprawdzenie kosztów netto.
The universal service provider(s) shall cooperate with the national regulatory authority to enable it to verify the net cost.
Centrum Nadzoru Zawodów Finansowych Indonezji wykonuje swoje obowiązki łącznie lub równolegle do Urzędu Regulacji Rynków Finansowych, ale jest krajowym organem regulacyjnym zawodu biegłego rewidenta w Indonezji.
The Finance Professions Supervisory Centre of Indonesia carries out its duties together with or in parallel to the Financial Services Authority, but is the national regulator of the audit profession in Indonesia.
jeśli uregulowania ex ante nie zostały nałożone przez krajowy organ regulacyjny (zwany dalej krajowym organem regulacyjnym), skuteczny dostęp do sieci nie jest oferowany osobom trzecim lub warunki dostępu nie sprzyjają skutecznej konkurencji;
in the absence of ex ante regulation imposed by a national regulatory authority (hereinafter referred to as the NRA), effective network access is not offered to third parties or access conditions are not conducive to effective competition;
Artykuł określa nową procedurę "współregulacji" na podstawie ścisłej współpracy między Komisją, BERT i krajowym organem regulacyjnym.
A new 'coregulation' procedure is proposed based on close cooperation between the Commission, the BERT and the national regulatory authorities.
Komisja uważa zatem, że spór w kwestii dostępu toczący się przed krajowym organem regulacyjnym powinien zostać rozstrzygnięty w rozsądnym terminie, w normalnych okolicznościach nie później niż po sześciu miesiącach od wniesienia sprawy na wokandę rzeczonego organu.
The Commission therefore takes the view that an access dispute before an NRA should be resolved within a reasonable period of time, normally speaking not extending beyond six months of the matter first being drawn to the attention of that authority.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 38 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo