Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "krok milowy" na angielski

milestone
quantum leap
Tym samym Rada poddaje się kontroli parlamentarnej, co stanowi krok milowy, który powinniśmy dostrzec.
In so doing, the Council is subjecting itself to the scrutiny of Parliament - and that is a milestone that we should recognise.
Burmistrz Doncaster, Ros Jones, powiedział: To ogromny krok milowy dla iPort. Projekt przyniesie dzielnice i Sheffield City Region ogromne korzyści.
The Mayor of Doncaster, Ros Jones, said: This is a huge milestone for the iPort. This project will bring the districts and the Sheffield City Region enormous benefits.
Ten krok milowy w kształtowaniu europejskiej polityki daje innym krajom wyraźny sygnał, że UE jest poważnie zaangażowana w zwalczanie zmian klimatycznych.
This quantum leap in Europe's policy making provides a crystal clear signal to other countries that the EU is seriously committed to fighting climate change.
A więc na wiele sposobów wierzę, że następny krok milowy w edukacji naukowej już nie leży w gestii technologii, a raczej w decyzji nauczycieli aby iść do przodu i wprowadzać te technologie do klas.
And so in many ways, I believe that the next big, quantum leap in science education lies no longer with the technology, but rather with the teachers' decision to push forward and adopt these technologies inside the classrooms.
Z techniką niezależnych napędów cylindrów płytowych DriveTronic SPC dla offsetowej maszyny arkuszowej KBA Rapida 105 wykonano krok milowy w offsecie arkuszowym.
In sheetfed offset, KBA sets a milestone with DriveTronic SPC dedicated cylinder drives for the Rapida 105.
Ten ostatni cel to ważny krok milowy dla konkurencyjności europejskich wyrobów włókienniczych w Europie i na świecie.
The latter objective is an important milestone for the competitiveness of European textiles in Europe and the world.
Nie była to okrągła rocznica ale ważny krok milowy po pięciu latach zmagań dla skutecznego rozwoju firmy. thoenes wykorzystał kryzys jako okazję do zmiany nowej pozycji i wytrwale pracował nad innowacyjnymi produktami.
It was not a round anniversary but important milestone after five years of struggle for the successful development of entrepreneurial companies. thoenes has used the crisis as an opportunity to establish new and persistently working on product innovations.
Dbamy o to, że po osiągnięciu tak krok milowy w swojej karierze, że są nagradzani do tego osiągnięcia.
We make sure that when you reach a milestone like that in your career, that you are rewarded for that achievement.
Sam musiałem jakiś czas poczekać, aby przekonać się czy Samsung faktycznie zrobił jakiś krok milowy, czy jedynie dobre wrażenie na pierwszych użytkownikach. Na test miałem ledwie 4 godziny.
Sam had to wait some time, to see if Samsung actually made a milestone, or just a good first impression on users. On the test I had barely 4 hours.
Kolejny krok milowy dla Knick.
A new milestone for the Knick.
Stworzenie oświetlenia LED to dla Axela Meise krok milowy, stanowiący dopiero początek rozpoczynającej się drogi.
The development of the LED is therefore a milestone for Axel Meise that marks only the beginning of a continuous innovation process for the future.
Jest to ważny krok milowy, podkreślony przez przejęcie, w styczniu, firmy Techno Center z siedzibą w Turynie. W ten sposób firma Rollon wchodzi w nowy etap, bardziej dojrzały i ambitny, zarówno pod względem ekspansji międzynarodowej, jak i eksploracji nowych obszarów aplikacji.
It's an important milestone, marked by our acquisition, in January, of Turin-based Techno Center. Rollon therefore enters a new phase, more mature and ambitious, both in terms of international expansion and exploration of new fields and areas of application.
Budowa Galerii Północnej to kolejny krok milowy w działalności Unibep S.A. Do tej pory bielska spółka była generalnym wykonawcą galerii handlowych na Podlasiu: Galerii Alfa w Białymstoku i Galerii Plaza w Suwałkach.
Construction of Galeria Północna is another milestone in the business activity of Unibep S.A. Until now our company was a general contractor of shopping centres in the Podlasie region, such as Galeria Alfa in Białystok and Galeria Plaza in Suwałki.
Robimy tutaj kolejny krok milowy w budowaniu światowej historii.
And we're another milestone in the great continuing world history.
To jest naprawdę krok milowy w walce ze złem.
This is truly a milestone in the war against evil.
Kiedy twój chłopak pracuje 80 godzin i nadal ma czas kupić ci kwiaty, to powinien być krok milowy.
When your boyfriend works 80 hours and still has time to buy you flowers, it should be a major milestone.
krok milowy wraz z rozwojem własnych pomp firmy falch.
a milestone begins with development of falch's own pumps.
To jest krok milowy do budowy większych rzeczy.
But there's a lot of technology going.
Jest to nie tylko krok milowy, jeśli chodzi o ochronę środowiska naturalnego i ochronę konsumentów w Europie, ale myślę, że także magiczny moment dla Europy.
It is not only a milestone for environmental and consumer protection in Europe, I think it is also a magic moment for Europe.
To nie jest krok milowy...
It's not a big deal. It's just...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 32. Pasujących: 32. Czas odpowiedzi: 57 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo