Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kryzysu gospodarczego" na angielski

Wyszukaj kryzysu gospodarczego w: Definicja Synonimy
economic crisis
financial crisis
economic downturn
economic crises
economic depression

Sugestie

Chroni swoich obywateli przed najpoważniejszymi konsekwencjami kryzysu gospodarczego.
It is protecting its citizens from the most serious consequences of the economic crisis.
Oszczędne wykorzystanie pieniędzy podatników ma szczególne znaczenie w dobie kryzysu gospodarczego.
In a time of economic crisis, it is particularly important to make economical use of taxpayers' money.
W czasie kryzysu gospodarczego brzmi ono jak absurd.
During this time of financial crisis, it is kind of absurd.
Skutkiem kryzysu gospodarczego może być znaczne zwiększenie zadłużenia krajów rozwijających się.
The economic downturn may well throw developing countries into a new debt crisis.
To słuszne posunięcie w czasach kryzysu gospodarczego.
This is a good thing in an economic crisis.
Oczywiście największe zainteresowanie wzbudzała kwestia sposobu rozwiązania bieżącego kryzysu gospodarczego.
The topic attracting the greatest attention was of course the question of how to resolve the current economic crisis.
Szczególnie w czasie kryzysu gospodarczego wszystkim ludziom należy zapewnić niezbędną płynność.
Particularly during the economic crisis, the necessary liquidity needs to be provided to the population at large.
Do tej pory główny ciężar finansowy kryzysu gospodarczego ponosili europejscy podatnicy.
Until now, the European taxpayer has borne the main financial brunt of the economic crisis.
Jest architektem dzisiejszego kryzysu gospodarczego, a nie zbawicielem świata.
He is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
Bezbronność tych grup społecznych znacznie wzrosła podczas obecnego kryzysu gospodarczego.
The vulnerability of these communities has tangibly increased during the current period of economic crisis.
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wyjątkowo mocno odczuły skutki kryzysu gospodarczego.
The countries of Central and Eastern Europe have felt the effects of the economic crisis exceptionally hard.
Wśród wspólnych celów chciałabym podkreślić przezwyciężenie kryzysu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy.
Among the joint objectives, I would like to highlight overcoming the economic crisis and the creation of new jobs.
Teraz musimy pilnie podjąć decyzje służące przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego.
Right now we need to make urgent decisions in order to overcome the economic crisis.
W dobie kryzysu gospodarczego środki te powinny raczej zostać zwiększone.
In a period of economic crisis these appropriations should be in fact rather increased.
W czasach kryzysu gospodarczego ryzyko nadużyć zabezpieczenia społecznego jest szczególnie wysokie.
During an economic crisis, the danger of social security fraud is particularly great.
W kontekście kryzysu gospodarczego w ramach pomocy państwa przydzielono wielkie kwoty.
In the context of the economic crisis, huge amounts of State aid have been granted.
W czasach kryzysu gospodarczego istnieje ryzyko zwiększenia stopnia protekcjonizmu.
During an economic crisis there is a risk of increasing the level of protectionism.
W czasie kryzysu gospodarczego to jest podstawowy cel rynku wewnętrznego.
This is a fundamental goal for an internal market in a period of economic crisis.
Proces restrukturyzacji przemysłu rozpoczął się jeszcze przed nadejściem kryzysu gospodarczego.
Industry was already undergoing a process of restructuring before the onset of the economic crisis.
Są to istotne elementy niwelowania konsekwencji kryzysu gospodarczego.
These are important elements in alleviating the consequences of the economic crisis.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1309. Pasujących: 1309. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo