Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "krzaczasty" na angielski

bushy
fluffy
shrubby
Tylko popatrz na ten krzaczasty ogon.
Just look at this bushy tail.
Ten ogon jest zupełnie długi i krzaczasty.
The tail is quite long and bushy.
I tyl okno krzaczasty snieg iskritsya,
And behind a window fluffy snow sparkles,
Cala roslina czytuje nakrywana krotki voloskami, krzaczasty.
All plant is covered by short hairs, fluffy.
Ten ogon jest długi i zupełnie krzaczasty.
The tail is long and quite bushy.
Ten p³odzi' ogon jest drobno krzaczasty i stoczki przy ten koñczyæ.
This breed ¡|s tail is slightly bushy and tapers at the end.
Betula verrucosa Ehrh, Betula pubescens Ehrh - brzoza borodavchataya, brzozowy krzaczasty
Betula verrucosa Ehrh, Betula pubescens Ehrh - a birch warty, a birch fluffy
Nasiona dojrzewajÄ dobrze, pozostajÄ Ĺźywe do 3 lat. OtrzymaĹ liczne odmiany mieszaĹ cowe typu frotte, wysoki (60 cm) i niski i krzaczasty, azalietsvetnye, ubieranie siÄ z falistym brzegiem; odmiany karĹ owe dla granic.
He has received numerous hybrid varieties like terry, tall (60 cm) and a low and bushy, azalietsvetnye, dressing with a wavy margin; dwarf varieties for borders.
Zima czesto malo differs od spoznionego autumn, ale w gorach - to naturalny cud: Suche mrozne powietrze, czysty krzaczasty snieg. W bardziej szczegolu o zimie zabawa - w kapitule o czynnym wolnym czasie i zabawie.
the Winter frequently differs from late autumn a little, but in mountains it is simple a miracle: dry frosty air, pure fluffy snow. More in detail about winter sports - in the head about productive leisure and sports.
Brzozowy krzaczasty differs od pierwszego co jego vetki i vetochki, oraz listowie ponizej (specjalnie w katkach zhilok) maja voloski (mlody - aksamit), oraz co brzozowe krzaczaste przybrania w jakichs bardziej surowych miejscach.
The birch fluffy differs from the first that its branches and a branch, and also leaves from below (especially in corners of veins) have hairs (young - velvet), and also that the birch fluffy grows in cruder places.
CлoeBищe pod postacią zawisam, czasami osiągam 20 cm długość, cBeTлo- czy cepoBaTo-зeлeHoBaTыx, radialny-krzaczasty czy spłaszczony, zwłaszcza w miejsce rozwiedlenie koło podstawa, bliżej do szczyt nitkowaty śmigam.
Sloyevishche in the form of 20 cm of length hanging, sometimes reaching, light-or grayish-greenish, radial and bushy or flattened, especially in places of branchings at the basis, is closer to top of threadlike blades.
szałwia werbenowata, kocimiętka, floks, nachyłek, aksamitka, aster gawędka, aster krzaczasty, lak syberyjski, bodziszek, mak nagołodygowy, łubin trwały, driakiew, fiołek
Wild sage, catmint, phlox, tickseed, hardy marigold, European Michaelmas daisy, bushy aster, Siberian wallflower, geranium, Iceland poppy, big-leaf lupine, scabious, viola
Przyrodniczy: przyrodniczy przemiana zarost, towarzyszę nadmierny rozrost drzewny-krzaczasty rasa i wysoki зaдepHoBaHHocTbю mieszkanie.
Natural: the natural changes of vegetation which are followed by excessive growth of wood and shrubby breeds and a high zadernovannost of habitats.
hodowla rozsada kwiatowy-dekoracyjny, warzywny kultura, sadzonka owocowo-jagodowy, dekoracyjny-krzaczasty rasa;
cultivation of seedling of flower and decorative, vegetable cultures, saplings of fruit and berry, decorative and shrubby breeds;
W maj-czerwiec ciężarny samica grupuję się do matczyny kolonia po 4-30 samica za obramowanie, zewnętrzny obicie, w szpara i pustka ściana drewniany budowla, z rzadka - w pańszczyźniany ściana, w pobliżu masyw drzewny-krzaczasty zarost.
In May-June pregnant females are grouped in maternal colonies till 4-30 of females behind platbands, an external upholstery, in cracks and cavities of walls of wooden buildings, occasionally - in fortifications, near massifs of wood and shrubby vegetation.
Wśród krzaczasty zarost rozpowszechniony wiklina turzyca na torfowy-bagniskowy grunt, trochę przedstawiony jałowiec BepecbkoBo-бeлoycoBиє.
Among shrubby vegetation osier-beds sedge on peat and marsh soils are widespread, junipers vereskovo-belousovy are slightly presented.
Potrzebny okresowy kontrola stan znany populacja i poszukiwanie nowy miejsce wzrost, odwrócenie antropogeniczny działanie, przeprowadzenie celowy optymalizacja mieszkanie (okresowy rozczyszczenie działka z turzyca бoлoToлюбiBoй od drzewny-krzaczasty rasa).
Periodic control of a condition of the known populations and search of new places of growth, prevention of anthropogenous influences, carrying out purposeful optimization of habitats are necessary (periodic clearing of sites with a sedge bolotolyubivy from wood and shrubby breeds).
Panowie.Pani. Krzaczasty łbie.
Gentlemen. Ma'am. Bushy-top.
Przyrodniczy: silny zacienianie, powstaję przy zwiększenie zwarty korona drzewny-krzaczasty kondygnacja.
Natural: the strong shading arising at increase in a density of kroner of a wood and shrubby tier.
Przyrodniczy: wysoki zwarty korona drzewny-krzaczasty kondygnacja, wysoki зaдepHoBaHHocTb mieszkanie.
Natural: high density of kroner of a wood and shrubby tier, high zadernovannost of habitats.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 24. Pasujących: 24. Czas odpowiedzi: 37 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo