Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kształcenie dorosłych" na angielski

Wyszukaj kształcenie dorosłych w: Definicja Synonimy
Na kształcenie dorosłych należy wyasygnować środki w budżecie.
An adequate share of the budget has to be allocated to adult learning.
Po trzecie kształcenie dorosłych pomaga w walce z wykluczeniem społecznym.
Thirdly, adult learning helps to combat social exclusion.
Uważam, że będą one szczere i wesprą dostępne i o wysokiej jakości kształcenie dorosłych.
I believe that they will be sincere and support adult education that is accessible and of a high quality.
Ponadto, kształcenie dorosłych zależy także od wolontariuszy, którzy wzbogacają je poprzez udostępnianie swego doświadczenia i dostarczają specjalistycznych porad.
In addition, adult education also depends on voluntary helpers, who enrich it by lending their experience and providing skilled instruction.
Wracając do pytania o kształcenie dorosłych, to mam dla państwa pewną sugestię.
To get back to the question of adult learning, I have a suggestion to make to you.
Jak potwierdza sprawozdanie, kształcenie dorosłych jest bardzo złożoną dziedziną, stanowiącą kluczowy czynnik kształcenia przez całe życie.
As the report says, adult learning is a vital component of lifelong learning and a very complex sector.
Z tych powodów kształcenie dorosłych w nowych państwach członkowskich jest zarazem szansą nadrobienia powyższych słabości socjalistycznego modelu szkolnictwa i prawdziwym otwarciem na świat.
For these reasons, adult education in the new Member States is both a chance to make amends for the weaknesses of the socialist model of education outlined above and at the same time a genuine opening up to the world.
Faktem jest również, że kształcenie dorosłych pozytywnie wpływa na ich poczucie własnej wartości, przyczynia się do lepszej integracji społecznej oraz buduje dialog międzykulturowy.
It is also a fact that adult education has a beneficial impact on adults' sense of their own worth, helps to foster better social integration and builds intercultural dialogue.
Dobrze zorganizowane kształcenie dorosłych umożliwi specjalistom, którzy przez dekady pracowali, odświeżyć wiedzę i dostosować się do zmienionych warunków.
Well organised adult education enables experts who have worked for several decades to refresh their knowledge and adapt to the changed circumstances.
Uwzględnić należy potrzeby gospodarcze danego kraju, aby kwoty przeznaczane na kształcenie dorosłych nie były niepotrzebnie marnotrawione, ale tworzyły znaczną wartość dla jednostki, społeczeństwa i gospodarki.
The economic needs of the country in question must be taken into account so that the amount spent on adult education is not money needlessly squandered, but bears demonstrable value to the individual, to society and to the economy.
A zatem kształcenie dorosłych odgrywa ważną rolę w strategiach uczenia się prze całe życie.
So adult learning has a vital role in lifelong learning strategies.
Korzyści płynące z inwestowania w kształcenie dorosłych są także potwierdzone przez badania przeprowadzone przez OECD.
The advantages of investing in adult education are also confirmed by the research done by the OECD.
Chciałbym powiedzieć, że kształcenie dorosłych zawsze było jedną z najlepszych dróg zarówno do osiągnięcia postępu społecznego i gospodarczego, jak i przyczyniania się do lepszej dystrybucji bogactwa.
I would like to say that adult education has always been one of the best ways both to effect social and economic development and to contribute to better wealth distribution.
Sprawozdawca podkreśla, że kształcenie dorosłych jest kluczowym elementem uczenia się przez całe życie oraz sektorem o dużej złożoności.
The rapporteur underlines the idea that Adult learning is a vital component of lifelong learning and a very complex sector.
Kształcenie, a w szczególności kształcenie dorosłych przyczynia się do rozwoju osobistego, poczucia własnej wartości, aktywnej postawy obywatelskiej, integracji społecznej oraz dialogu międzykulturowego.
Education and especially adult learning contribute to personal growth, self-esteem, active citizenship, social inclusion and intercultural dialogue.
W ramach wdrażania planu działań, we współpracy z państwami członkowskimi, będziemy analizować skutki reform krajowych na kształcenie dorosłych, zwłaszcza w świetle ostatnio przyjętych europejskich ram kwalifikacji.
In implementing the action plan with the cooperation of Member States, we will analyse the effect of national reforms on adult learning, especially in the light of the recently adopted European Qualifications Framework.
mając na uwadze, że inwestowanie w kształcenie dorosłych przynosi korzyści społeczne i kulturalne w postaci większej satysfakcji osobistej, samorealizacji oraz aktywnej postawy obywatelskiej,
whereas investing in adult education increases social and cultural returns in terms of greater individual well-being and fulfilment and active citizenship,
mając na uwadze, że kształcenie dorosłych staje się politycznym priorytetem oraz wymaga konkretnych i odpowiednich programów, promocji, dostępu, środków i metod oceny,
whereas adult learning is becoming a political priority and needs concrete and adequate programmes, visibility, access, resources and evaluation methods,
Możemy więc dzisiaj zająć się stworzeniem ośmiu poziomów kwalifikacji obejmujących kształcenie ogólne, kształcenie dorosłych, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz trzech poziomów kwalifikacji obejmujących kształcenie wyższe.
Today we can thus deal with setting up the eight qualification levels covering general education, adult education, vocational education and training, and the three levels of tertiary education qualifications.
W miarę jak przedsiębiorstwa ocenią potrzebę nowych kwalifikacji i wymogi rynku pracy, kształcenie dorosłych będzie się dostosowywać do tych wymogów, przyczyniając się tym samym do pokonania nierówności na rynku pracy.
As companies assess the need for new qualifications and the requirements of the labour market, adult education will adapt to these requirements, thus helping to overcome the discrepancies in the labour market.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 48. Pasujących: 48. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo