Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kukurydza cukrowa" na angielski

Wyszukaj kukurydza cukrowa w: Definicja Synonimy
sweetcorn
sweet corn
Suszona kukurydza cukrowa, odmiany do siewu
Dried sweetcorn, hybrid, for sowing
rośliny uprawiane na przemian z uprawami rolnymi, w tym ananas i kukurydza cukrowa
crops grown in rotation with agricultural crops - including pineapple and sweetcorn
kukurydza miniaturowa, i pozostałe, kukurydza cukrowa
Baby corn, and others, sweet corn
Kukurydza cukrowa, świeża lub schłodzona
Sweet corn, fresh or chilled
Ponadto wskazano, że kukurydza cukrowa nie jest towarem, którego produkcję można łatwo przekierowywać na różne rynki.
In addition, it is claimed that sweetcorn is not a commodity which could easily be switched between markets.
Dwa główne składniki to kukurydza cukrowa i puszki, z których każdy stanowi od 30 do 40 % kosztów produkcji produktu objętego postępowaniem.
The two main components are sweetcorn and cans, representing each between 30 and 40 % of the cost of production of the product concerned.
Także kukurydza cukrowa, jeśli nie została uwzględniona w podpozycji 375
Also sweetcorn, if not recorded under subheading 375
Świeże warzywa, melony i truskawki pod zadaszeniem (w tym ananas i kukurydza cukrowa):
Fresh vegetables, melons, strawberries under shelter (including pineapple and sweetcorn):
Świeże warzywa, melony, truskawki pod osłonami (w tym ananas i kukurydza cukrowa): uprawy, które przez cały lub przeważającą część okresu wegetacyjnego uprawiane są pod osłonami (szklarnie, inspekty stałe, dostępne tunele foliowe).
Fresh vegetables, melons, strawberries under shelter (including pineapple and sweetcorn): crops grown under shelter (greenhouses, permanent frames, accessible plastic tunnels) during the whole or greater part of the growing season.
Suszona kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata), nawet cięta w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzetworzona (z wyłączeniem odmian do siewu)
Dried sweetcorn (Zea mays var. saccharata), whether or nor cut or sliced, but not further prepared (excl. hybrids for sowing)
Mając na uwadze, że w Unii kukurydza cukrowa jest przetwarzana wyłącznie w miesiącach letnich, wiele wskaźników szkody jest prawie identycznych dla 2011 r. i ODP (1 kwietnia 2011 r. do 30 marca 2012 r.).
Given that in the Union sweetcorn is only processed during the summer months, a number of injury indicators are virtually identical for 2011 and the RIP (1 April 2011 to 30 March 2012).
Spadek rentowności wynika z tego, że ceny sprzedaży w okresie badanym zmniejszyły się o 3 %, a koszty produkcji (głównie nieprzetworzona kukurydza cukrowa i puszki) wzrosły o 5 % w tym samym okresie.
The decrease in profitability is explained by the fact that sales prices over the period considered decreased by 3 % whereas production costs (predominantly unprocessed sweetcorn and cans) increased by 5 % over the same period.
Grzyby, świeże lub schłodzone, mrożone, zakonserwowane tymczasowo, suszone kukurydza cukrowa (niepoddana obróbce cieplnej lub ugotowana na parze lub w wodzie), zamrożona
Mushrooms, fresh or chilled, frozen, provisionally preserved, dried Sweetcorn (uncooked or cooked by steaming or boiling in water) frozen
rośliny uprawiane z innymi uprawami ogrodniczymi oraz w ramach krótkiego systemu rotacji z niemal ciągłym wykorzystaniem gruntu i kilkoma zbiorami rocznie, w tym ananas i kukurydza cukrowa
crops grown with other horticultural crops and under a short rotation system with almost continuous occupation of the land and with several harvests per year, including pineapple and sweetcorn
Kukurydza inna niż kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata) inaczej przetworzona lub zakonserwowana, niezawierająca dodatku alkoholu lub dodatku cukru
Maize (corn), other than sweetcorn (Zea mays var. saccharata), otherwise prepared or preserved, not containing added spirit and added sugar
Świeże warzywa, melony i truskawki uprawiane w ogrodach towarowych w uprawie polowej: uprawy uprawiane wspólnie z innymi uprawami ogrodniczymi oraz w systemie krótkiego płodozmianu z niemal ciągłym użytkowaniem gruntu oraz z kilkoma zbiorami rocznie, w tym ananas i kukurydza cukrowa.
Fresh vegetables, melons and strawberries grown in market gardens in the open: crops grown with other horticultural crops and under a short rotation system with almost continuous occupation of the land and with several harvests per year, including pineapple and sweetcorn
Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata):
Other vegetables; mixtures of vegetables: - Sweetcorn (Zea mays var. saccharata):
inne niż kukurydza cukrowa (27)
other than sweetcorn (27)
Tylko czereśnie o białym miąższu, w opakowaniach szklanych; kukurydza cukrowa pakowana próżniowo
only bottled whiteheart cherries; vacuum-packed sweetcorn
Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)
Sweet corn (Baby corn)
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 27. Pasujących: 27. Czas odpowiedzi: 49 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo