Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kurek" na angielski

Wyszukaj kurek w: Definicja Synonimy
tap
faucet
spigot
knob
cock
gurnard
the trigger
the hammer's
Czasami odkręcam kurek i pozwalam wodzie płynąć...
Sometimes I turn the pump tap on and let the water spurt...
Tam jest kurek z napisem Old Faithful...
There's a tap in there marked 'Old Faithful'...
Czy mógłbyś naprawić ten kurek w łazience?
Would you fix the bathroom faucet?
I za kurek w łazience.
And the faucet in the bathroom, too.
Musimy zakręcić ten kurek, zanim wypłynie stamtąd coś innego.
We need to plug that spigot before something else comes out of it.
Miejmy nadzieję, że nie zamarzło jak kurek w łazience.
Let's hope it hasn't frozen solid, like the bathroom tap.
W rzeczywistości należy zakręcić kurek po obu stronach.
In fact, the tap should be turned off at both ends.
To on przykręca kurek, nie my.
It is he who turns the tap, not us.
Ostatnim razem tego nie widzieliśmy, ktoś musiał odkręcić kurek.
We didn't see this last time around, so someone must have turned on a tap.
Uważaj na kurek od gorącej wody.
Watch out for the hot water tap.
Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy w takiej sytuacji pozostawiać kurek z pieniędzmi otwarty.
I do not see why we should leave the money tap on in such a situation.
Kurki powinny być wyposażone w osłony bezpieczeństwa tak zaprojektowane, aby nie można ich było zdjąć, gdy kurek jest otwarty.
Taps shall be provided with safety screens, so designed that the key cannot be lifted off when the tap is open.
Tam jest kurek z napisem Old Faithful... Sądzę, że powinniśmy na razie zostawić go w spokoju...
There's a tap in there marked 'Old Faithful'... which I think, perhaps, we might leave alone for now.
Jeżeli państwa członkowskie nie są gotowe do przekazania niezbędnej dokumentacji, tzn. rachunków i czeków, to należy zakręcić kurek finansowy.
If Member States are not prepared to provide the necessary paperwork - i.e. receipts and cheques - then the financial tap should be turned off.
Otwiera się kurek wkraplacza w celu wpuszczenia wody do kolby stożkowej i uruchamia się stoper.
The tap of the dropping funnel is opened to let the water into the conical flask and a stop watch is started.
W moim kraju, odwiedzamy, że kurek miłości. i chce kawałek ciebie, Sanderson!
In my country, we call that a love tap. I want a piece of you, Sanderson!
Tak, tak jest, podwójny kurek.
Yes, sir, double tap.
Twój nos przypomina nieszczelny kurek.
It's like a leaky tap, your nose.
Jak długo biorąc kurek?
How long you been taking tap?
Przy boksach jest kurek.
There's a faucet by the box stalls.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 126. Pasujących: 126. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo