Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kurs szkoleniowy" na angielski

Wyszukaj kurs szkoleniowy w: Definicja Synonimy
posiadają inspektorów, którzy ukończyli kurs szkoleniowy uznawany przez właściwy organ;
have inspectors who have followed a training course recognized by the competent authority;
CC.TRA. Wstępny kurs szkoleniowy i egzamin
CC.TRA. Initial training course and examination
kurs szkoleniowy dla osób oceniających, w tym ocenę;
an assessor training course, including an assessment;
Komisja bada dany kurs kształcenia i kurs szkoleniowy, jak również kursy wymaganych w innych Państwach Członkowskich.
The Commission shall examine the education and training course in question and those required in the other Member States.
"kurs szkoleniowy" oznacza szkolenie teoretyczne lub praktyczne przygotowane w zorganizowanych ramach i mające określony czas trwania;
'training course' means theoretical and/or practical instruction developed within a structured framework and delivered within a defined duration;
przeprowadzony zostanie kurs szkoleniowy z wykorzystaniem komputera w celu spełnienia wymogów rozporządzenia (WE) nr 300/2008 i jego aktów wykonawczych.
a computer based training course is used in order to meet the requirements of Regulation (EC) No 300/2008 and its implementing acts.
W przypadku praktykantów, którzy rozpoczęli zatwierdzone kształcenie i program szkoleniowy lub zatwierdzony kurs szkoleniowy w okresie poprzedzającym rozpoczęcie stosowania pkt 2 lit. a) lub b), państwa członkowskie mogą przyznawać świadectwa tym praktykantom zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
In the case of apprentices who started an approved education and training programme or an approved training course prior to the application of point 2(a) or (b), Member States may certify these apprentices in accordance with existing national provisions.
Organizacje szkolące pilotów muszą zapewnić, aby najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2020 r. prowadzony przez nie kurs szkoleniowy w zakresie IR obejmował szkolenie konieczne do uzyskania uprawnień PBN zgodnie z wymogami określonymi w załączniku I (część FCL) ;
Pilot training organisations shall ensure that the IR training course they offer include training for PBN privileges compliant with the requirements of Annex I (Part-FCL) by 25 August 2020 at the latest.';
Komisja bada dany kurs kształcenia i kurs szkoleniowy, jak również kursy wymagane w innych Państwach Członkowskich. Ocenia ona w szczególności, czy kwalifikacje zdobyte w trakcie danego kursu zapewniają jego uczestnikowi:
The Commission shall examine the education and training course in question and those required in the other Member shall verify in particular whether the qualification resulting from the course in question confers on the holder:
dla każdego statku wnioskującego o DML certyfikat stanowiący, że statek posiadał właściwe do ochrony delfinów narzędzia połowowe i wyposażenie oraz że jego kapitan ukończył zatwierdzony kurs szkoleniowy w zakresie ratowania i wypuszczania delfinów.
for each vessel requesting a DML, a certificate stating that the vessel had all the proper gears and equipment to protect dolphins and that its captain had completed an approved training course on rescuing and releasing dolphins.
Kurs szkoleniowy musi spełniać następujące warunki:
A training course must meet the following conditions:
Kurs szkoleniowy będzie prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów w odpowiednich ośrodkach szkoleniowych.
The training course will take place at qualified training centres using qualified trainers.
odbyć zatwierdzony kurs szkoleniowy;
have attended an approved training course;
kurs szkoleniowy powinien obejmować zarówno wiedzę teoretyczną, jak i, w stosownym przypadku, praktyczny instruktaż pilotażu (w tym szkolenie na symulatorach lotu).
the training course must comprise a breakdown of theoretical knowledge and practical flight instruction (including synthetic training), if applicable.
Preparat Gliolan powinien być używany tylko przez doświadczonych neurochirurgów wykonujących operacje glejaków złośliwych, którzy posiadają szczegółową wiedzę na temat anatomii mózgu oraz którzy ukończyli kurs szkoleniowy z zakresu wykonywania zabiegów chirurgicznych pod kontrolą fluoroskopową.
Gliolan should only be used by experienced brain surgeons who are familiar with surgery of malignant glioma, who have an in-depth knowledge of the anatomy of the brain, and who have completed a training course in surgery guided by fluorescence.
Zjednoczone Królestwo zmieniło kształcenie i kurs szkoleniowy na technika laboranta z takim skutkiem, że kurs ten wymaga obecnie trzech lat kształcenia wyższego, przez co został on objęty dyrektywą Rady 89/48/EWG3.
Whereas the United Kingdom has altered its education and training course for medical laboratory scientific officer, with the result that this course now requires three years of higher education and thus comes under Council Directive 89/48/EEC (3);
ostatni kurs szkoleniowy trwający co najmniej trzy godziny na temat dowolnego aspektu obsługi komputera (w ciągu ostatnich trzech lat; więcej niż trzy lata wcześniej; nigdy nie brał(-a) udziału w kursie),
most recent training course of at least three hours on any aspect of computer use (within the last three years; more than three years ago; never taken one),
odbyć potwierdzoną służbę na statku morskim nie krótszą niż 12 miesięcy lub ukończyć zatwierdzony kurs szkoleniowy oraz odbyć zatwierdzoną co najmniej 6-miesięczną służbę na statku morskim; oraz
have approved seagoing service of not less than 12 months or have attended an approved training course and have approved seagoing service of not less than six months; and
Kurs szkoleniowy kończy się egzaminami teoretycznymi i praktycznymi.
There shall be theoretical and practical examinations at the end of the training course.
Przed wprowadzeniem leku na rynek kraje członkowskie powinny uzgodnić z Podmiotem Odpowiedzialnym Posiadającym Pozwolenie na Dopuszczenie do Obrotu postępowanie w celu wprowadzenia poniższych wymagań: - Kurs szkoleniowy dla neurochirurgów mający na celu zminimalizowanie ryzyka i zapewnienie bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu.
A training course for neurosurgeons which is aimed at risk minimisation and to support safe and effective use for the product.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 27. Pasujących: 26. Czas odpowiedzi: 50 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo