Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kurs wymiany walut" na angielski

Wyszukaj kurs wymiany walut w: Definicja Synonimy
exchange rate
rate of exchange
Zastosowany kurs wymiany walut: 1 EUR = ...
Exchange rate used: EUR 1 = ...
[1] Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.
[1] Source: reference exchange rate published by the ECB.
kurs wymiany walut publikowany przez Europejski Bank Centralny - w przypadku państw członkowskich, których walutą jest euro;
the rate of exchange published by the European Central Bank, for the Member States whose currency is the euro;
Kurs wymiany walut, który należy stosować zgodnie z ust. 1, jest publikowany w przedostatnią środę każdego miesiąca.
The rate of exchange to be used in accordance with paragraph 1 shall be the rate of exchange published on the second last Wednesday of each month.
W odniesieniu do wniosków o płatność sald złożonych w walucie innej niż euro Komisja stosuje pierwszy kurs wymiany walut ustalony w miesiącu, w którym zorganizowano seminarium, opublikowany w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
For requests regarding the payment of balances submitted in a currency other than the euro, the Commission shall apply the first exchange rate fixed in the month in which the workshop was held as published in the C series of the Official Journal of the European Union.
W stosownych przypadkach kurs wymiany walut, który należy zastosować, jest kursem, o którym mowa w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.
Where applicable, the exchange rate to be used shall be that referred to in Article 7(2) of this Regulation.
W przypadku pasywów stanowiących przedmiot umów ustalających kurs wymiany walut, kurs ten powinien być wzięty pod uwagę przy przeliczeniu na walutę krajową.
For liabilities which are subject to agreements fixing the exchange rate, this rate should be taken into account in the conversion into national currency.
Znowu, zgodnie ze spójną praktyką Instytucji uznaje się, że kryterium to jest spełnione, jeżeli przedsiębiorstwo stosuje urzędowy kurs wymiany walut we wszystkich transakcjach obejmujących waluty obce.
Again, it is the consistent practice of the Institutions to consider this criterion as fulfilled if the company uses the official exchange rate for all its transactions involving foreign currencies.
Podsumowując, jeżeli przywóz jest dumpingowy i jeżeli korzysta on z korzystnego kursu wymiany walut, trudno stwierdzić, w jaki sposób tego rodzaju kurs wymiany walut mógłby być jeszcze jednym czynnikiem powodującym szkodę.
In sum, if the exports are dumped, and even if they benefited from a favourable development of exchange rates, it is difficult to see how the development of such exchange rate could be another factor causing injury.
W tym drugim przypadku kurs wymiany walut użyty do przeliczenia musi stanowić średni kurs wymiany obowiązujący w danych latach lub odpowiednio innych okresach.
In the latter case the exchange rate used for the conversion must be the average conversion rates prevailing for the years or other periods in question.
Ponadto wskazali oni, że Komisja powinna była wykorzystać kurs wymiany walut obowiązujący maksymalnie 60 dni przed datą faktury, wskazując na trwałe tendencje kursów wymiany, o których mowa w art. 2 ust. 10 lit. j) rozporządzenia podstawowego.
In addition they claimed that the Commission should have used the exchange rate valid maximum 60 days prior to the invoice date, with reference to the sustained movement in exchange rates in line with Article 2(10)(j) of the basic Regulation.
z drugiej strony, jako prognozę na pozostałą część roku budżetowego, wyżej wymieniony rzeczywisty średni kurs wymiany walut zanotowany na rynku w czasie ostatniego kwartału zakończonego co najmniej dwadzieścia dni przed przyjęciem przez Komisję dokumentu budżetowego.
secondly, as a forecast for the remainder of the financial year, the average exchange rate actually recorded during the latest quarter ending at least 20 days before adoption of the budget document by the Commission.
Kurs wymiany walut: 1 EUR = 0,7063 LVL.
Exchange rate of EUR 1 = LVL 0,7063.
Kurs wymiany walut dla płatności w innej walucie niż euro
Exchange rate for payments in a currency other than the euro
Kurs wymiany walut EBC z dnia 17 sierpnia 2009 r. wynosił 1 EUR = 4,2 RON.
The ECB exchange rate on 17 July 2009 was EUR 1 = RON 4,2.
Kurs wymiany walut obowiązuje przez okres jednego miesiąca, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca.
The rate of exchange shall apply for a month, beginning on the first day of the following month.
Kurs wymiany walut, o którym mowa w ust. 2 stosuje się również do zwrotów dokonywanych łącznie w odniesieniu do wielu operacji przeprowadzonych przed dniem 16 października 2006 r. lub dniem 16 października 2007, w przypadku zastosowania art. 2 ust. 2 akapit drugi.
The exchange rate referred to in paragraph 2 shall also apply to recoveries made collectively for a number of operations carried out before 16 October 2006, or 16 October 2007 where the second subparagraph of Article 2(2) applies.
Ważne jest, aby kurs wymiany walut stosowany przez Komisję przy tworzeniu dokumentów budżetowych przekazywanych Radzie, z uwzględnieniem okresu upływającego między sporządzeniem dokumentów a ich przekazaniem przez Komisję, odzwierciedlał najnowsze dostępne dane.
The exchange rate used by the Commission in drawing up the budget documents which it submits to the Council should, while making allowances for the time lag between drafting and submission, reflect the most recent information available.
Najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi księgowania transakcji w walutach obcych oraz działalności jednostek działających za granicą jest podjęcie decyzji o tym, jaki kurs wymiany walut obcych należy zastosować i w jaki sposób ujmować w sprawozdaniu finansowym skutki finansowe zmian kursów wymiany.
The principal issues in accounting for foreign currency transactions and foreign operations are to decide which exchange rate to use and how to recognise in the financial statements the financial effect of changes in exchange rates.
Od czasu zakończenia ODP kurs wymiany walut wykazywał negatywne zmiany i koszty produkcji w ChRL i Wietnamie ponownie zaczęły rosnąć.
Instead, since the end of the RIP, the exchange rate development would have developed negatively and the production costs in the PRC and Vietnam were on the rise again.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 35. Pasujących: 35. Czas odpowiedzi: 53 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo