Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kwas siarkowy" na angielski

Wyszukaj kwas siarkowy w: Definicja Synonimy
Powstały kwas siarkowy jest oznaczany poprzez miareczkowanie mianowanym roztworem wodorotlenku sodu.
The sulphuric acid formed is determined by titration with a standard solution of sodium hydroxide.
Stosując 75 % kwas siarkowy, wypłukać włókna pozostałe w kolbie.
Wash any remaining fibres from the flask with the 75 % sulphuric acid reagent.
Czy oni jeżdżą przez kwas siarkowy?
What are they driving through, sulfuric acid?
Wygląda jak kwas siarkowy i chlorek potasu.
Looks like sulfuric acid and potassium chlorate.
To naczynie zawiera skoncentrowany kwas siarkowy.
This container holds concentrated sulfuric acid.
Zawiera destylowany ołów, amoniak i kwas siarkowy.
Contains petroleum distillant, ammonia and sulfuric acid.
Mogę polecić olej witriolowy? Też znany jako kwas siarkowy.
May I recommend oil of vitriol, otherwise known as sulphuric acid.
Woody powiedział ci, że znalazł kwas siarkowy w ciele.
Woody just told you on the phone that he found sulfuric acid on the body.
Aceton, kwas siarkowy, potas.
Acetone, sulfuric acid, potassium permanganate.
Próbkę zakwasza się dodając kwas siarkowy i następnie dysperguje w mieszaninie alkoholu etylowego i wody.
The sample is acidified by adding sulfuric acid and then suspended in a mixture of ethanol and water.
50% (v/v) kwas siarkowy.
50 % (v/v) sulphuric acid.
Pusta kolba, działając jako zbiornik bezpieczeństwa, zostaje zainstalowana powyżej i poniżej kolby zawierającej skoncentrowany kwas siarkowy.
An empty washbottle, acting as a safety vessel, has to be installed upstream and downstream of the washbottle containing concentrated sulphuric acid.
Rozcieńczony kwas siarkowy 1: 1 objętościowo.
Dilute sulphuric acid 1: 1 by volume.
Aby zapobiec nadmiernemu tworzeniu piany dodaje się w niewielkich ilościach kwas siarkowy.
The sulphuric acid is added in small quantities to prevent excessive foaming.
Ekstra czysty skoncentrowany kwas siarkowy (D = 1,84).
Extra-pure concentrated sulphuric acid (D = 1,84).
Wieżę należy połączyć szeregowo z płuczką gazu zawierającą stężony kwas siarkowy i podłączoną do wlotu powietrza suszarki.
This tower is mounted in series with a gas scrubber containing concentrated sulphuric acid connected to the air intake of the oven.
W przybliżeniu 0,1 N kwas siarkowy zabarwiony na czerwono metylem.
Sulphuric acid, approximately 0 71 N, coloured with methyl red.
Kiedy kwas siarkowy rozkłada wapień, to pozostawia po sobie gips, stanowiący podstawę nadzwyczajnych form w Lechuguilla.
And when sulphuric acid dissolves limestone it leaves behind gypsum, the basis of Lechuguilla's remarkable formations.
Kwas fosforowy... kwas siarkowy... kwas solny.
Phosphoric acid... sulfuric acid... hydrochloric acid.
Jej podopieczny wylał jej na twarz kwas siarkowy.
Client of hers threw sulfuric acid on her face.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 139. Pasujących: 139. Czas odpowiedzi: 73 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo