Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "liczba mnoga" na angielski

Wyszukaj liczba mnoga w: Definicja Synonimy
Nie stary, psów... liczba mnoga.
You afraid of a dog? - No, dogs, man. Plural.
Nie, to liczba mnoga, nie wszystkie w dobrym.
My aunts? No, that's plural, and not all of them good.
"y'all" to liczba mnoga.
Now, "y'all" is plural.
Co powiedziała o nas! "wy faceci jesteście legendarni." liczba mnoga.
What she said about us! "You guys are legendary." Plural.
Wybacz, że zrzędze, ale tam jest liczba mnoga.
Sorry to be a fuss-budget, but it's plural.
Po ostatnim morderstwie cztery lata temu, morderstwach, liczba mnoga, chciałem być stracony lub zamknięty dożywotnio, bym nie musiał już nikogo krzywdzić.
After the last murder four years ago, murders, plural, I wanted to be executed, or locked away for life, so I'd never hurt anyone again.
To była liczba mnoga, nieprawdaż?
That was plural, wasn't it?
Więc to będzie liczba mnoga, tak?
So that'd be plural then?
Nie wykonałem telefonów, to liczba mnoga, Wykonałem jeden do mojego brata.
I didn't make calls, plural, I made one... to my brother.
Tak naprawdę, i jest to trochę szalone, ale to dzieci, liczba mnoga.
Well, actually, and this is crazy, but it's children, plural.
Będzie dobrze. "sprawom", liczba mnoga?
Feel better. "Things," plural?
To jest to, nie ma więcej poza definicją włączając "producenci" - liczba mnoga - "teraz częściej wytwarzają etnicznie zróżnicowane lalki, jak ta czarna Barbie".
This is it, there's nothing more to the definition, including, "manufacturers" - plural - "now more commonly produce ethnically diverse dolls, like this black Barbie."
Liczba mnoga. Słońca, tak.
That's suns. Plural. Suns, yes.
Tak. Chwileczkę. "Was?" Liczba mnoga?
Yes.Wait."you guys"? Plural?
Chwileczkę. "Was?" Liczba mnoga?
Wait, "you guys," plural?
"sprawom", liczba mnoga?
"Things," plural?
To ofiary, liczba mnoga.
That's victims, plural.
Powinna być liczba mnoga?
Should I use the plural?
"Their" to liczba mnoga a "everyone" - pojedyncza.
"Their" is plural and "everyone," its antecedent, is singular.
Musisz, bo inaczej liczba mnoga nie ma sensu.
You have to, otherwise the "we" part doesn't make any sense.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 65. Pasujących: 56. Czas odpowiedzi: 54 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo