Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "liczby krwinek białych" na angielski

Wyszukaj liczby krwinek białych w: Definicja Synonimy
white blood cell count
number of white cells
number of white blood cells
WBC

Sugestie

Obserwowano łagodne zmniejszenie liczby krwinek białych przy dawce 1 mg/ kg/ dobę, odpowiadającej w przybliżeniu tej samej dawce u ludzi obliczanej przez porównania wartości AUC.
Mild suppression of white blood cell count was observed at 1 mg/kg/day corresponding to approximately the same human dose based on AUC comparisons.
Lek Neupopeg stosuje się w celu skrócenia czasu trwania neutropenii (małej liczby krwinek białych) i op
Neupopeg is used to reduce the duration of neutropenia (low white blood cell count) and the o
Zmniejszenie liczby krwinek białych, co może zwiększać zagrożenie wystąpienia zakażenia.
Decreased number of white cells in the blood, which may increase your risk of infection.
możliwe zmniejszenie liczby krwinek białych i czerwonych, możliwe zmniejszenie liczby
the number of white cells and red cells in the blood may fall, the number of platelets
Białaczka powoduje nadmierne zwiększenie liczby krwinek białych w organizmie i czasem również we krwi.
Leukaemia causes an abnormal increase in the number of white blood cells in the body, and sometimes also the blood.
zmniejszenie liczby krwinek białych, obrzęk węzłów chłonnych,
reduced number of white blood cells, swollen lymph glands
Zwiększenie stężenia glukozy we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie masy ciała
Blood glucose increased, blood potassium decreased, white blood cell count decreased, blood creatinine increased, weight decreased
Aby monitorować neutropenię, lekarz zleci regularne wykonywanie badań krwi (w celu sprawdzenia liczby krwinek białych), co najmniej raz w tygodniu.
To monitor for neutropenia, your doctor will ask you to have a blood test (to check your white blood cell count) performed regularly, as frequently as every week, while you are being treated with Ferriprox.
częstości występowania neutropenii z gorączką (małej liczby krwinek białych z gorączką), które mogą być wynikiem chemioterapii lekami cytotoksycznymi (lekami niszczącymi szybko mnożące się komórki).
occurrence of febrile neutropenia (low white blood cell count with a fever) which can be caused by the tn
W zależności od ogólnego stanu pacjenta oraz w przypadku nadmiernego obniżenia liczby krwinek białych lekarz może zmienić dawkę lub odłożyć podanie leku
Your doctor may decide to change the dose or put off treating you depending on your general condition and if your blood cell counts are too low.
Zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych
Decreased WBC, decreased haemoglobin, decreased neutrophils, increased eosinophils
Zwiększenie liczby krwinek białych, zwiększenie liczby granulocytów obojętnochłonnych i wydłużenie czasu protrombinowego
Increased WBC, increased neutrophils and increased prothrombin time
Najczęściej występującym działaniem niepożądanym u pacjentów otrzymujących sam preparat Paxene jest supresja szpiku kostnego, która prowadzi do ciężkiej neutropenii (obniżonej liczby krwinek białych), małopłytkowości (obniżonej liczby płytek krwi) i niedokrwistości (obniżonej liczby krwinek czerwonych).
The most common side effect in patients receiving Paxene on its own is bone marrow suppression, which results in severe neutropenia (low white blood cells count), thrombocytopenia (low platelets count), and anaemia (low red blood cells count).
W odróżnieniu od niezainfekowanych pacjentów, przemijające zwiększenie liczby krwinek białych było zauważalne po 24 godzinach od podania produktu LeukoScan.
By contrast, in non-infected subjects, transient increases in WBC count were seen 24 hours after LeukoScan administration.
W badaniu klinicznym u dorosłych pacjentów otrzymujących ustalone dawki sulfasalazyny, do których dodawano Enbrel, u pacjentów z grupy, w której stosowano obydwa leki, wystąpiło znaczące statystycznie zmniejszenie liczby krwinek białych w porównaniu z pacjentami z grup, w których stosowano tylko Enbrel lub tylko sulfasalazynę.
In a clinical study of adult patients who were receiving established doses of sulfasalazine, to which Enbrel was added, patients in the combination group experienced a statistically significant decrease in mean white blood cell counts in comparison to groups treated with Enbrel or sulfasalazine alone.
Zaleca się, aby po przywróceniu właściwej liczby neutrofili, co tydzień, przez kolejne trzy tygodnie wykonywać badanie liczby wszystkich krwinek, skorygowanej liczby krwinek białych oraz liczby neutrofili i płytek krwi, w celu upewnienia się, że pacjent powrócił do zdrowia.
It is recommended that following recovery from neutropenia, weekly CBC, WBC, neutrophil and platelet counts continue to be obtained for three consecutive weeks, to ensure that the patient recovers fully.
nieprawidłowe wyniki badań krwi (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukopenia;
abnormal blood tests (decreased white blood cells [leucopenia; neutropenia]); decreased red blood
Następujące zdarzenia zostały połączone w jedną kategorię: a Jadłowstręt i osłabiony apetyt b Brak odczuwania smaku oraz zaburzenia smaku c Ból brzucha oraz ból w nadbrzuszu d Obrzęk, obrzęk obwodowy oraz obrzęk twarzy e Zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby krwinek białych obojętnochłonnych, zmniejszenie liczby leukocytów
The following terms have been combined: a Anorexia and decreased appetite b Dysgeusia, ageusia and taste disturbance c Abdominal pain and abdominal pain upper d Oedema, oedema peripheral and oedema face e White blood cell count decreased, neutrophil count decreased, and leukocyte count decreased
znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych określonego typu (agranulocytoza)
severe reduction in certain white blood corpuscles (agranulocytosis).
Takie zwiększenie liczby krwinek białych jest przemijające - najczęściej występuje w okresie od 24 do 48 godzin po podaniu leku i pozostaje w związku z efektem farmakodynamicznym preparatu Neulasta.
The needle cover of the pre-filled syringe contains dry natural rubber (a derivative of latex), which may cause allergic reactions.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 24. Pasujących: 24. Czas odpowiedzi: 52 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo