Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "linia lotnicza" na angielski

Wyszukaj linia lotnicza w: Definicja Synonimy
I to nie jest tylko nasza linia lotnicza.
And it isn't just our airline.
Każda linia lotnicza i agencja ma awarię.
Every airline and agency's backed up.
Inne informacje: Prywatna linia lotnicza, działająca z Butembo.
Other information: Privately-owned airline, operates out of Butembo.
Frankie Feedler... pomimo faktu, że żadna linia lotnicza nie chcę się przyznać...
Frankie Feedler... despite the fact that no airline will claim...
przedsiębiorstwo Eurowings: linia lotnicza działająca głównie w Europie.
for Eurowings: airline operating mainly in Europe.
Jednak niektórzy posłowie chcą, aby każda linia lotnicza z udziałem kapitałowym była automatycznie definiowana jako spółka macierzysta.
Some Members, however, want every airline with a capital share to be automatically defined as a parent company.
Dodatkowo rosyjska linia lotnicza lata trzy razy w tygodniu z Troms do Murmańska w Rosji.
In addition, a Russian airline flies three times a week from Troms to Murmansk, Russia.
I jeśli się nie mylę, ta linia lotnicza już nie istnieje, dziękuję ci bardzo!
If I remember correctly, that airline is now out of business, so thank you very much.
To była mała, lokalna linia lotnicza.
The name of the airline, the small airline.
Zanim linia lotnicza będzie mogła wykonywać loty w przestrzeni powietrznej zanieczyszczonej pyłem wulkanicznym, musi przedstawić ocenę zagrożenia bezpieczeństwa i uzyskać jej akceptację przez organ nadzoru.
Before operating in airspace contaminated by volcanic ash, the airline must produce a safety risk assessment and have it accepted by its supervising authority.
Ustalenia, na mocy których mniejsza linia lotnicza otrzymuje wsparcie rynkowe i finansowe od innego przewoźnika, mogą jej pomóc w obsłudze połączeń na nowych lub mniej uczęszczanych trasach.
Arrangements whereby a smaller airline receives marketing and financial support from another airline may help that smaller airline to operate air services on new or less busy routes.
Również na lotnisku Malpensa tania linia lotnicza easyJet miała w 2008 roku 15534 przydziałów czasu, a 24 marca 2009 r. miała ich 22936, czyli nastąpił znaczący wzrost odpowiadający zwiększeniu przepustowości o 47%.
Also at Malpensa, a low-cost airline, easyJet, had 15534 slots in 2008 and on 24 March 2009 had 22936, a significant rise representing a 47% increase in capacity.
Przedsiębiorstwo transportowe (linia lotnicza albo przedsiębiorstwo transportu gotówki)
Transport company (airline or cash-in-transit company)
w art. 4, art. 5 lit. c) i d) i art. 6 wyrazy "linia lotnicza" zastępuje się wyrazami "przewoźnik lotniczy";
in Article 4, Article 5(c) and (d) and Article 6 'airline' shall be replaced by 'air carrier';
"Linia lotnicza dokonująca rezerwacji" oznacza linię lotniczą, w której pasażer dokonał swo jej rezerwacji, lub w której dokonano dodatkowych rezerwacji po rozpoczęciu podróży.
'Booking airline' means an airline with which the passenger made his original reservations or with which additional reservations were made after commencement of the journey.
Linia lotnicza (handlowy przewoźnik lotniczy) (tabele A1, B1 i C1)
Airline (Commercial air transport operator) (Tables A1, B1 and C1)
Ta linia lotnicza to bagno.
This airline is rotten.
To rosyjska linia lotnicza.
It's a Russian airline.
Należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczenia kosztów kwalifikowalnych w niniejszym przypadku, w którym jedna linia lotnicza łączy Geronę z dużym lotniskiem w Madrycie.
Specific attention should therefore be paid to limiting eligible costs when an airline links Gerona (in this case) with a major airport such as Madrid.
Choć są świadomi swoich praw, okazują się one mało pomocne dla osób, które utknęły na lotnisku, lub którym linia lotnicza poleciła czekać na komunikat.
Although they are aware of their rights, this is of little help to them if they are stranded in an airport or on hold to an airline.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 79. Pasujących: 65. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo