Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "litr" na angielski

Wyszukaj litr w: Definicja Synonimy
litre
liter
gallon
a quart of
a pint of
Wszystkie stężenia substancji badanej podano w wadze na objętość (miligramy na litr).
All concentrations of the test substance are given in weight by volume (milligrams per litre).
Suma zawartości jonów Ca i Mg w tym roztworze wynosi 2,5 mmola na litr.
The sum of the Ca and Mg ions in this solution is 2,5 mmol per litre.
Marcellino, jeden litr dla nas drugi dla tych biedaków.
Marcellina... another liter for us and one for these misers.
To więcej koni mechanicznych na litr niż w Ferrari F430.
That's more horsepower per liter than a Ferrari f430.
Nie, litr to mój limit.
No. Gallon's my limit.
Mleko kosztuje 3 złote za litr.
Milk cost $3 a gallon.
Producent podaje na etykiecie produktu maksymalną ilość dodanego cukru obliczoną jako sucha masa wyrażona w gramach na litr.
The producer shall indicate on the product label the maximum quantity of sugar added, calculated as dry matter and expressed in grams per litre.
20 miliekwiwalentów na litr w winach czerwonych.
20 milliequivalents per litre for red wines.
Otrzymują jedynie 19 centów za litr.
They receive only 19 cents per litre.
Obecnie hodowcy bydła mlecznego otrzymują jedynie niewiele ponad 20 centów za litr mleka przy rosnących kosztach.
Currently dairy farmers receive just over 20 cents per litre for milk amid escalating costs.
Roztwór do badania musi zawierać 100-1000 mg glukozy na litr, co odpowiada wartości ΔE340 między 0,1 i 1,0.
The test solution must contain 100 to 1000 mg of glucose per litre, which corresponds to a ΔE340 of between 0,1 and 1,0.
Do 100 ml tego typu inokulum może być użyte na litr podłoża.
Up to 100 ml of this type of inoculum may be used per litre of medium.
Po drugiej stronie granicy kosztuje zaledwie 50 groszy za litr.
Across the border it costs just 20 cents per litre.
Amoniak: 42 g na litr azotu amonowego.
Ammonia: 42 g per litre of ammoniacal nitrogen.
Z każdym wlewem leku VISTIDE pacjent powinien otrzymać łącznie 1 litr soli fizjologicznej dożylnie.
You should receive a total of one litre of 0.9% (normal) saline solution intravenously with each infusion of VISTIDE.
Prawidłowe stężenia u osób bez PKU wynoszą około 60 mikromoli na litr.
Normal levels are around 60 micromoles per litre in people without PKU.
Farby muszą posiadać wydajność (przy sile krycia 98 %) nie mniejszą niż 8 m2 na litr produktu.
Paints shall have a spreading rate (at a hiding power of 98 %) of at least 8 m2 per liter of product.
W tym przypadku końcowe stężenie siarczku sodu w środowisku należy zwiększyć do 0,20 g Na2S · 9H2O na litr.
In this case, the final concentration of sodium sulphide in the medium should be increased to 0,20 g of Na2S · 9H2O per litre.
Mleko macior zawiera przeciętnie tylko 1 mg żelaza na litr.
Sows' milk contains an average of only 1 mg of iron per litre.
Zawartość kwasu cytrynowego podaje się w miligramach na litr w zaokrągleniu do liczby całkowitej.
Citric acid concentration is given in milligrams per litre to the nearest whole number.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 614. Pasujących: 614. Czas odpowiedzi: 111 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo