Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "lusterko wsteczne" na angielski

Wyszukaj lusterko wsteczne w: Definicja Synonimy
rear-view mirror
rearview mirror
rear view mirror
Wewnętrzne lusterko wsteczne musi się znajdować w normalnym położeniu użytkowym.
The interior rear-view mirror shall be in the normal position of use.
Wewnętrzne lusterko wsteczne może być zamontowane w pojazdach kategorii N2 i N3.
An interior rear-view mirror may be fitted to vehicles in categories N2 and N3.
Czyjeś lusterko wsteczne jest teraz ciut lżejsze.
Somebody's rearview mirror's a little lighter.
To jak patrzenie/w lusterko wsteczne.
It's like looking in the rearview mirror.
W tym przypadku należy dostarczyć opis, który dokładnie stwierdza, że lusterko wsteczne należy zamontować w taki sposób, aby punkt umieszczenia jego zamocowania w pojeździe był taki jak opisano powyżej.
In this case, a description shall be supplied which states precisely that the rear view mirror is to be fitted in such a way that its attachment point shall be located on the vehicle as described above.
Punkt uderzenia jest taki, jak określono w ppkt 4.2.2.3 albo 4.2.2.2, przy czym uderzenie musi następować w taki sposób, aby młot trafiał w lusterko wsteczne po przeciwnej stronie powierzchni odbijającej.
The point of impact shall be that defined in Item 4.2.2.3 or 4.2.2.4, the impact being such that the hammer strikes the rear view mirror on the side opposite to its reflecting surface.
Wewnętrzne lusterko wsteczne musi umożliwiać jego regulację przez kierowcę z jego miejsca.
The interior rear-view mirror must be capable of being adjusted by the driver from his driving position.
Zewnętrzne lusterko wsteczne umieszczone od strony kierowcy musi mieć możliwość regulacji ze środka pojazdu, przy zamkniętych drzwiach.
It must be possible to adjust the exterior rear-view mirror situated on the driver's side from inside the vehicle while the door is closed.
Elektrochromiczne samoprzyciemniające się wewnętrzne lusterko wsteczne, składające się z:
Electrochromic self-dimming inside rear-view mirror, consisting of:
Wewnętrzne lusterko wsteczne nie jest wymagane, jeśli nie mogą być spełnione warunki dotyczące widoczności, o których mowa poniżej w pkt 15.2.5.4.1.
No interior rear-view mirror is required if the visibility conditions referred to in paragraph 15.2.5.4.1 below cannot be met.
"Wewnętrzne lusterko wsteczne" w pkt 1 oznacza według definicji urządzenie, które może być zamocowane w przedziale pasażerskim pojazdu.
Interior rear-view mirror means a device as defined in item 1 which can be fitted in the passenger compartment of a vehicle.
Zewnętrzne lusterko wsteczne klasy IV może być zamontowane w pojazdach kategorii N2 i N3 innych niż ciągniki naczepowe.
A Class IV exterior rear-view mirror may be fitted to category N2 and N3 vehicles other than articulated tractors.
W tym wypadku oraz jeśli lusterko wsteczne wewnętrzne nie zapewnia żadnego pola widzenia z tyłu, jego obecność nie jest nakazana.
In this case, an interior rear-view mirror does not have to be fitted if it would not provide any visibility towards the rear.
"lusterko wsteczne" oznacza każde urządzenie zapewniające wyraźny widok z tyłu;
'Rear-view mirror' means any device intended to give a clear view to the rear;
Zewnętrzne lusterko wsteczne prawe (lub lewe)
External (left or) right-side rear-view mirror
Jeżeli wewnętrzne lusterko wsteczne nie spełnia wymagań określonych w ppkt 3.4.2, musi być w pojeździe zainstalowane dodatkowe zewnętrzne wsteczne lusterko.
If the interior rear-view mirror does not meet the requirements laid down in item 3.4.2, an additional exterior rear-view mirror must be fitted to the vehicle.
Każde lusterko wsteczne zgodne z typem, dla którego przyznano homologację elementów składowych na mocy niniejszej dyrektywy, posiada znak homologacji EWG części.
Any rear-view mirror conforming to a type in respect of which component type-approval has been granted pursuant to this Directive shall bear an EEC component type-approval mark.
Jeśli warunki określone w ppkt 3.5., dotyczące pola widzenia lusterka wstecznego wewnętrznego nie są spełnione, wymagane jest lusterko wsteczne zewnętrzne umieszczone po prawej stronie pojazdu.
If the conditions laid down in item 3 75 with respect to the field of vision of the interior rear-view mirror are not satisfied, an exterior rear-view mirror must be fitted on the right side of the vehicle.
Drzwi, lusterko wsteczne, przednia szyba.
Through the door, the rear-view mirror, the windshield!
Podczas badania młot spada z wysokości, która odpowiada kątowi wahadła wynoszącemu 60º do pionu w taki sposób, że wahadło w chwili uderzenia młota w lusterko wsteczne znajduje się w położeniu pionowym.
The test consists of releasing the hammer form a height corresponding to a pendulum angle of 60 degrees to the vertical in such a way that the hammer strikes the rear view mirror when the pendulum reaches its vertical position.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 66. Pasujących: 66. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo