Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "móc" na angielski

Zobacz także: chciałbym móc
Wyszukaj móc w: Definicja Synonimy
be able to
can
may
enable
might
could make
spend
benefit
carry
pleasure
assess
respond
chance

Sugestie

Rodzina zawsze powinna móc się znaleźć.
A family always needs to be able to find one another.
Zmora nie powinna móc nas dotknąć.
The Fades are not supposed to be able to touch us.
Zaproponowałeś to, by móc zastąpić Matthewsa.
You proposed this idea so that you can take Matthews' place.
Musisz spłonąć, aby móc powstać z popiołów.
You need to burn... so you can rise from the ashes.
Jon nie powinien móc nic robić.
Jon shouldn't be able to do anything.
Choć Na plus można móc rozpocząć dla Hibs.
Although on the plus side you might be able to start for Hibs.
Powinni również móc stosować wartości standardowe.
They should also be able to use standard values.
Ale powinien móc kontynuować udział w badaniach.
And he should be able to continue with the study, so...
Powinny one nadal móc stosować te zasady.
They should be able to continue to apply these rules.
Jednakże rolnicy potrzebują wsparcia, aby móc przestrzegać tych standardów.
However, farmers need support to be able to comply with these standards.
Chciałabym raz móc uczesać się palcami.
Id love to be able to run my fingers through it and go.
Przy pomocy waszego zegara powinniście móc zjechać stamtąd.
With your timer, you should be able to slide from there.
Żeby móc mnie zwolnić pod koniec każdego tygodnia.
To be able to fire me at the end of each week.
Powinniśmy móc obedrzeć ich ze skóry.
We should be able to rip them inside out.
Centralny organ powinien móc podzlecać świadczenie tych usług.
The central body should be able to contract out the provision of the service.
Państwa członkowskie powinny móc wybrać najlepszą metodę.
The Member States should be able to choose the best method.
Wychodzimy razem wieczorem i chciałabym móc go zaprosić.
He's taking me out tonight, and I want to be able to tell him.
Chciałabym móc wam to jakoś udowodnić.
I wish there was some way I could prove it to you.
Czasami chcę tylko zapomnieć o wszystkim i móc oddychać spokojnie.
I sometimes want just to forget of everything and only to breathe with peace and peacefulness.
To zaszczyt móc pracować z wami wszystkimi.
It is an honor to be working with you all here.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6243. Pasujących: 6243. Czas odpowiedzi: 63 ms.

moc 9441
traci moc 296
móc go 141

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo