Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ma kikut" na angielski

Tam, gdzie powinien mieć dłoń, ma kikut.
He's got a stub where his hand used to be.

Pozostałe wyniki

Anika ma większy kikut od ciebie, Drama.
Anika's got a biggest stump than you do, Drama.
Chyba, że się w nią przed chwilą kichnęło, albo ma się kikut.
All right, now go on, everybody.
Łamignaty szybko wsadziły kikut do smoły.
The sawbones had my stump in the tar barrel nice and quick.
Musisz przypalić kikut, dokończyć robotę.
I need you to burn the stumps, finish the job.
Nie możesz przeszczepić nogę na czyjś kikut.
You can't graft a leg onto someone else's stump.
Zanurzyły kikut w wiadrze z wrzącą smołą.
And they dips the stump in a bucket of boiling tar.
Nie mogę nawet spojrzeć na ten wstrętny kikut.
I can't even look at that ugly stump.
Byli zdeterminowani, by zobaczyć kikut.
Was determined to see the stump.
Kikut twojego palucha jest w jednej z jego pieluch.
The stump of your big toe is in one of her diapers.
Jedna z ich to po prostu kikut wyrastający stąd.
One, I was something child That went out of here.
Pewnie dlatego, że zastanawia się jak by to było mieć wcisknięty ten kikut między nogi.
Probably because she's wondering what it would be like to have one of those stubs wedged between her legs.
Musicie utrzymać ramię żywe, aż kikut będzie zdrowy.
Well, you have - you have to keep the arm alive Until the stump heals.
Krwawiący kikut i robaki czy to śniadanie.
Bloody stumps and vermin or this breakfast.
Podniesiesz tę rękę jeszcze raz, a opuścisz tylko kikut.
Raise that hand again you'll lower a stub.
Zostawiłabym Ci porządny kikut, żebyś mógł sobie dopasować protezę.
I'd leave you a good stump so you could get a prosthesis.
Zapewne chcecie połączyć najbliższe brzegi, prosty zacisk na wyrostku, wgłębić kikut ze szwem u podstawy.
You probably want to ligate at the proximal edge, apply a straight clamp, and lay down a purse-string suture at the base.
Możemy podać antybiotyki i wyleczyć kikut,
Or we can push antibiotics and let the stump heal,
Jest to więc pozostały kikut z którego mogą kształtować się ludzką głowę.
So this is the remaining stump from which they could fashion a human head.
Oni zbierają owoce, podcinają gałęzie, aż zostaje tylko... roztrzęsiony kikut.
They pick the fruit, they cut the branches, and all that's left is this... shaky stump.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 66. Pasujących: 1. Czas odpowiedzi: 145 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo