Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ma zastosowania do" na angielski

Wyszukaj ma zastosowania do w: Definicja Synonimy
apply to
apply for
be applicable to
apply in respect
apply as regards
be applicable for
apply when

Sugestie

Wymóg ten nie ma zastosowania do produkcji sztucznych włókien celulozowych.
This requirement does not apply to the production of man-made cellulose fibres.
Niniejsze zastrzeżenie nie ma zastosowania do usług telekomunikacyjnych i informatycznych.
This reservation does not apply to telecommunications and to computer and related services.
To ograniczenie nie ma zastosowania do transportu międzynarodowego obejmującego przywóz do Włoch.
This reservation does not apply for international transport involving imports into Italy.
Niniejsze zastrzeżenie nie ma zastosowania do usług pielęgniarskich.
This reservation does not apply to services provided by nurses.
Procedura komitologii nie ma zastosowania do trzeciego filaru.
The commitology procedure does not apply to the third pillar.
Zakaz ten nie ma zastosowania do przetwarzania i przeładunku podrobów.
This prohibition shall not apply to the processing or transhipment of offal.
Niniejsza umowa nie ma zastosowania do terytorium Królestwa Danii.
This Agreement shall not apply to the territory of the Kingdom of Denmark.
Cofnięcie zezwolenia dla typu pojazdu nie ma zastosowania do pojazdów znajdujących się już w eksploatacji.
Withdrawal of authorisation for a vehicle type does not apply to the vehicles already in service.
Niniejszy rozdział nie ma zastosowania do statków rybackich UE wykorzystywanych wyłącznie do eksploatacji zasobów akwakultury.
This Chapter shall not apply to EU fishing vessels used exclusively for the exploitation of aquaculture.
nie ma zastosowania do pasażerów rejsów wycieczkowych
shall not apply to passengers on a cruise journey
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do substancji czynnych wytwarzanych in-situ do celów dezynfekcji wody pitnej.
This paragraph shall not apply to active substances generated in situ for the purpose of disinfecting drinking water.
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do dokumentów objętych art. 4 statutu posła do Parlamentu Europejskiego.
This Regulation shall not apply to documents covered by Article 4 of the Statute for Members of the European Parliament.
Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do substancji kontrolowanych w produktach i urządzeniach.
This Article shall not apply to controlled substances in products and equipment.
Załącznik 13 nie ma zastosowania do układów poddawanych ciągłej regeneracji.
Annex 13 does not apply to continuously regenerating systems.
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do napojów zawierających alkohol.
This paragraph shall not apply to beverages containing alcohol.
Sekcja 16 załącznika I nie ma zastosowania do monitorowania emisji N2O.
Annex I, Section 16 does not apply to the monitoring of N2O emissions.
Niniejsza Konwencja nie ma zastosowania do postępowania polubownego ani do odnośnych procedur.
This Convention shall not apply to arbitration and related proceedings.
Poniższa tabela nie ma zastosowania do półproduktów rafineryjnych ani dodatków/utleniaczy:
The following table does not apply to refinery feedstocks nor to additives/oxygenates:
Art. 9 nie ma zastosowania do Cypru, Luksemburga i Malty.
Article 9 shall not apply to Cyprus, Luxembourg and/or Malta.
Litera a) nie ma zastosowania do towarów i usług objętych uzgodnieniem sektorowym dotyczącym cywilnych statków powietrznych.
Paragraph a) does not apply to the export of goods and services covered by the Sector Understanding on Civil Aircraft.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1349. Pasujących: 1349. Czas odpowiedzi: 159 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo