Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mają miejsce w" na angielski

Wyszukaj mają miejsce w w: Definicja Synonimy
occur in
occur at
take place in
have a place in
are happening in
are taking place in
take place at
happen in
is happening in
repression in
is taking place
takes place in
have taken place in
take place within
Nie chciałbym także pomijać aspektów bezpieczeństwa, jako że dwa na trzy wypadki drogowe mają miejsce w miastach.
I should not like to ignore the safety aspect, either, since two out of three road accidents occur in cities.
Uznaje się, że produkcja, przetwarzanie i przechowywanie wyrobów akcyzowych są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy tylko wówczas, gdy mają miejsce w obiektach zatwierdzonych zgodnie z ust. 3.
Production, processing and holding of excise goods shall be considered to take place under suspension of excise duty only if those activities occur in premises authorised pursuant to paragraph 3.
Przedstawione wydarzenia mają miejsce w Quahog w marcu 2007 roku.
The following events take place in Quahog in March of 2007.
Oczywiście, moje zamiłowanie do S-F zwraca moją uwagę wstecz, ale te historie często mają miejsce w przyszłości.
Of course, my fondness for classic science fiction does draw my attention backwards, but those stories often take place in the future.
Jeżeli dane działania mają miejsce w wielu Państwach Członkowskich, programy zatwierdza się oddzielnie w stosunku do każdego Państwa Członkowskiego.
If the operations concerned take place in different Member States, the programmes shall be approved separately for each Member State.
Kontrole obejmują, co najmniej 10% transakcji oraz procesów przetwórczych, które mają miejsce w zainteresowanym Państwie Członkowskim a określa je właściwa władza na podstawie analizy ryzyka oraz z uwzględnieniem stopnia reprezentatywności złożonych umów.
Controls shall cover at least 10 % of the transactions and processing operations that take place in the Member State concerned and shall be determined by the competent authority on the basis of a risk analysis and taking account of how representative the contracts submitted are.
Debaty mają miejsce w trakcie sesji plenarnej i stanowią dla prezesa EBC ważny moment, aby szeroko przedstawić dorobek danego roku oraz sformułować przyszłe inicjatywy.
The debates take place in the plenary session and constitute a solemn moment for the ECB President to give a broad account of the year, and to formulate future initiatives.
Wydarzenia aplikacji mają miejsce w kartach Konsola, Stan DCC i innych kartach aplikacji, które nie są bezpośrednio używane do rozmów.
Application events occur in Konsole tabs, the DCC Status tab and other application tabs not used directly for chatting.
Wyładunki mają miejsce w mauretańskim porcie Nouadhibou.
Landings shall be made at the Mauritanian port of Nouadhibou.
Powstania mają miejsce w całym kraju.
There are uprisings all around the country.
Ataki te w znacznym stopniu mają miejsce w krajach muzułmańskich, ale nie tylko.
The attacks are taking place to a large extent in Muslim states, but not only there.
Najwyraźniej zgadzamy się w ocenie wszystkich zjawisk, jakie mają miejsce w ramach procesu bolońskiego.
Obviously we agree on the assessment of everything that is happening in the Bologna Process.
Jak państwo wiedzą, nie wszystkie państwa członkowskie UE mają miejsce w grupie G-20.
As you know, not all the EU Member States have a seat of their own in the G20.
Na pewno mają miejsce w nowym państwowym ośrodku w Clancy.
I'm sure there's room at the new state facility in Clancy.
Tak, kiedy mają miejsce w mojej rodzinie.
Yes, when they're in my own family. Exactly.
Szczególnie jaskrawe przypadki mają miejsce w Niemczech w efekcie działania instytucji o nazwie Jugendamt.
There are particularly glaring examples of this in Germany as a result of the actions taken by the institution called the Jugendamt.
Czy mają miejsce w rzeczywistości jeszcze?
Do they have a place in reality anymore?
Kupiliśmy tę kamerę bo dziwne rzeczy mają miejsce w naszym domu, gdy zapada noc.
We bought this camera because strange things have been going on at our house in the dead of night.
Istotne zmiany mają miejsce w szczególności w dziedzinach ochrony zdrowia pracowników, narażenia konsumentów i zagrożenia dla środowiska.
In particular the areas of occupational health, consumer exposure, environmental risk have been subject to major changes.
Takie sprawy studenckie mają miejsce w piwnicy bractwa Pi Sig.
These are some student affairs going on in the basement of the pi sig house.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 136. Pasujących: 136. Czas odpowiedzi: 117 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo