Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mając na uwadze" na angielski

Wyszukaj mając na uwadze w: Definicja Synonimy

Sugestie

Ogólnie rzecz biorąc i mając na uwadze aktualną sytuację osiągnięte porozumienie jest korzystne dla UE.
Overall, and bearing in mind the current situation, the agreement reached is positive for the EU.
Moje służby przygotowują rekomendacje, mając na uwadze dyrektywy negocjacyjne w sprawie umów o ułatwieniach wizowych i readmisji.
My services are preparing recommendations with a view to negotiating directives on visa facilitation and readmission agreements.
O to szereg możliwych zaleceń dla tej Izby, mając na uwadze naszą rezolucję.
Here are some possible recommendations for this House with a view to our resolution.
mając na uwadze przyczyny tych nieludzkich przejawów przemocy,
having regard to the underlying causes of these merciless acts of violence,
mając na uwadze potencjał wzrostu PFM,
having regard to the growth potential of SWFs,
AK. mając na uwadze uboczne skutki spekulacji nieruchomościami dla społeczności lokalnych,
AK. having regard to the damaging impact of property speculation on local communities,
W terminie dwóch miesięcy od powiadomienia Strony rozpoczną konsultacje mając na uwadze przygotowanie posiedzenia oraz zbadanie możliwych propozycji dotyczących zmian.
Two months following the notification, the Parties shall enter into consultations with a view to preparing the review meeting and examining any possible proposals for amendments.
mając na uwadze znaczenie wspierania kształcenia zawodowego rybaków zajmujących się połowami przybrzeżnymi,
having regard to the need to encourage professional training for inshore fishermen,
mając na uwadze rolę innowacyjności w kształtowaniu modeli socjalnych krajów członkowskich,
having regard to the role of innovation in devising social models in the Member States,
mając na uwadze w szczególności lepsze planowanie debat o charakterze priorytetowym
in particular with a view to the improved planning of the priority debates
Wyjątkowo dobrze, mając na uwadze niezwykłe okoliczności jej pochodzenia.
Extremely well, really, considering the extraordinary circumstances of her origin.
Doceniam gruntowność twojego raportu, zwłaszcza mając na uwadze okoliczności.
I appreciate the thoroughness of your report, especially given the circumstances.
Uczyniliśmy to mając na uwadze dobro obywateli.
This was done with the public's best interest in mind.
Jednakże mając na uwadze interesy państw członkowskich, nie możemy usuwać w cień europejskich wartości.
However, while keeping in mind the interests of Member States, we cannot set aside European values.
Nawet mając na uwadze historię twojej planety, nie tłumaczy to jego zachowania.
Considering the history of your planet that doesn't exactly validate what he's doing.
mając na uwadze konieczność większego wyeksponowania polityki spójności;
whereas there is a need to increase the visibility of cohesion policy,
Skoncentruję się na dwóch sprawozdaniach, mając na uwadze ich znaczenie.
I am going to focus on two reports, given their importance.
Oczywiście, mając na uwadze, że nie wszystkie demony są złe.
Keeping in mind, of course, that not all demons are bad.
mając na uwadze konieczność zwiększenia autonomii organu wykonawczego Wspólnoty,
whereas there is a need to boost the autonomy of the Community executive,
mając na uwadze konieczność poszanowania tożsamości kulturowej imigrantów;
whereas it is essential to respect the cultural identity of immigrants,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20126. Pasujących: 20126. Czas odpowiedzi: 173 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo