Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mające siedzibę" na angielski

Wyszukaj mające siedzibę w: Definicja Synonimy
domiciled
established
resident
Pod warunkiem spełnienia powyższych rygorystycznych warunków, proponowane przepisy przewidują, że po upływie dodatkowego okresu trzech lat wspólnotowy ZAFI może wprowadzać AFI mające siedzibę w kraju trzecim do obrotu wśród inwestorów branżowych w całej Europie.
Subject to these strict conditions, the proposals envisage that EU AIFM could market AIF domiciled in third countries to professional investors throughout Europe after an additional period of three years.
i) przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania mające siedzibę w Państwie Członkowskim,
(i) undertakings for collective investment domiciled in a Member State or in Liechtenstein,
Zainteresowane osoby fizyczne lub prawne mające siedzibę na terytorium Stron mogą składać organowi arbitrażowemu raporty amicus curiae zgodnie z regulaminem.
Interested natural or legal persons established in the Parties' territories are authorised to submit amicus curiae briefs to the arbitration panel in accordance with the Rules of Procedure.
Oferty składane są przez podmioty gospodarcze mające siedzibę w Unii.
Tenders shall be lodged by operators established in the Union.
Państwa członkowskie mogą również wyznaczyć do tego celu drukarnie mające siedzibę na ich terytorium.
The forms may also be printed by printers appointed by the Member State in which they are established.
Istnieje założenie, że na przykład część państw ma przedsiębiorstwa mające siedzibę w Chinach.
There is an assumption that some countries have companies based in China, for instance.
Instytucje bankowe mające siedzibę poza terytorium Państw Członkowskich zwane są raczej bankami» niż MIF.
Banking institutions located outside the Member States are referred to as «banks» rather than as MFIs.
Licencję mogą uzyskać wyłącznie osoby prawne mające siedzibę w UE.
Only the juridical persons established in the EU may obtain a licence.
Jedynie osoby i przedsiębiorstwa mające siedzibę w UE mogą działać w charakterze pośredników w zakresie takiej działalności ubezpieczeniowej w Portugalii.
Only persons or companies established in the EU may act as intermediaries for such insurance business in Portugal.
Tylko jedno przedsiębiorstwo mające siedzibę w RPA nawiązało współpracę.
The cooperation was received from only one company located in South Africa.
Z obliczenia tych opłat należy wyłączyć wszelkie jednostki zależne mające siedzibę w nieuczestniczących państwach członkowskich.
The calculation of the fees should exclude any subsidiaries established in non-participating Member States.
Podmioty mające siedzibę w innych państwach trzecich mogą także uczestniczyć w działaniach realizowanych w ramach programu COSME.
Entities established in other third countries may also participate in actions under the COSME programme.
Nie można zatem wykluczyć, że przedsiębiorstwa mające siedzibę w innych państwach członkowskich mają mniejszą szansę świadczenia swoich usług transportowych na rynku austriackim w wyniku przedmiotowej pomocy.
It therefore cannot be ruled out that undertakings established in other Member States have less chance of providing their transport services in the Austrian market as a result of the measure in question.
W wyniku kryzysu i obniżenia się zdolności do inwestowania przedsiębiorstwo dominujące mające siedzibę w Schwalmstadt w Niemczech w końcu zbankrutowało.
As a result of the crisis and the reduced capacity to invest, the parent enterprise based in Schwalmstadt, Germany, finally went bankrupt.
W ten sposób fundusze mające siedzibę w Unii dysponowałyby oznakowaniem europejskim oddzielnym od jakiegokolwiek oznakowania UCITS.
Funds established in the Union would thus benefit from a European label, distinct from any UCITS label.
Dwie grupy producentów eksportujących dokonały ogromnej większości swojej sprzedaży eksportowej poprzez powiązane z nimi przedsiębiorstwo handlowe mające siedzibę w kraju trzecim.
Two groups of exporting producers made the vast majority of their export sales via a related trading company located in a third country.
przedsiębiorstwa inwestycyjne mające siedzibę w EOG;
investment firms established in the EEA;
Organizacje międzynarodowe i podmioty prawne mające siedzibę w państwach trzecich
International organisations and legal entities established in third countries
SI: Odprawę celną mogą przeprowadzać wyłącznie osoby prawne mające siedzibę w Republice Słowenii (nie oddziały).
SI: Only juridical persons established in the Republic of Slovenia (no branches) can perform customs clearance.
Podmioty gospodarcze mające siedzibę w Unii powinny przekazać pewne podstawowe informacje na temat działań podjętych w celu ułatwienia monitorowania przez właściwe organy handlu prekursorami narkotykowymi.
Operators established in the Union should provide certain basic details on the activities they have carried out in order to facilitate the monitoring, by the competent authorities, of trade in drug precursors.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 176. Pasujących: 176. Czas odpowiedzi: 106 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo