Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mających na celu" na angielski

Wyszukaj mających na celu w: Definicja Słownik Synonimy
aimed at designed to aiming at
with the aim
which aim at
that aim at

Sugestie

661
626
208
102
101
W sprawozdaniu przedstawiono również szereg ważnych propozycji, mających na celu złagodzenie skutków tych problemów.
The report also contains a number of important suggestions aimed at mitigating the impact of these problems.
Chciałabym również zwrócić uwagę na niedostateczne wykorzystanie potencjału innowacyjnych odnawialnych instrumentów finansowych, mających na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków.
I would also like to draw attention to the unexploited potential of innovative revolving financial instruments aimed at increasing energy efficiency in buildings.
Szereg poprawek technicznych mających na celu wyjaśnienie niektórych postanowień wybranych przez Parlament i Radę złożono do ostatecznego głosowania w czasie posiedzenia plenarnego.
A number of technical amendments, aiming at clarification of some provisions identified by the Parliament or the Council, have been proposed before the final vote in plenary.
Zatem właściwe jest wzmocnienie obowiązujących obecnie przepisów wspólnotowych mających na celu zachowanie, w stosownych przypadkach, określonych cech krajobrazu.
It is therefore appropriate to reinforce the existing Community provisions aiming at protecting, where appropriate, specified landscape features.
Od ubiegłego roku Komisja wprowadziła kilka inicjatyw mających na celu usprawnienie funkcjonowania łańcucha dostaw żywności.
Since last year, the Commission has introduced a series of initiatives aimed at improving the operation of the food supply chain.
Ponadto w sprawozdaniu przedstawiono postępy osiągnięte w zakresie wdrażania wcześniejszych zaleceń mających na celu podniesienie jakości pracy komisji.
Last but not least, the Report examines the progress made in implementing previous recommendations aimed at improving the work of this Committee.
Komisja wyraziła swoją gotowość do poparcia inicjatyw mających na celu pokojowe rozwiązanie kryzysu i przywrócenie ładu konstytucyjnego.
The Commission declared it would be ready to support all initiatives aimed at a peaceful solution of the crisis and at restoring the constitutional order.
Parlament Europejski zaapelował o szerokie poparcie wniosku Komisji oraz przyjął szereg poprawek mających na celu dalsze wzmocnienie wnioskowanego prawodawstwa.
Parliament urged broad support for the Commission proposal and adopted a number of amendments aimed at even strengthening the proposed legislation.
Dlatego też nie popieram poprawek mających na celu zmianę podstawy prawnej.
Therefore I reject those amendments aimed at altering the legal basis.
Bezpieczeństwo: 79 kursów mających na celu rozwijanie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Safety: 79 courses aimed at developing a safety culture in the workplace.
Rumunia uczestniczy w konkretnych projektach mających na celu rozwój korytarza południowego.
Romania is involved in specific projects aimed at developing the southern corridor.
Rada zapewniła, ażeby w dyrektywie pomieszczono szereg propozycji mających na celu zapobieganie i ograniczanie drenażu mózgów.
The Council ensured that a whole series of proposals, aimed at preventing and restricting the brain drain, was included in the directive.
Komisja bada możliwość uruchomienia projektów mających na celu wzmocnienie zdolności Pakistanu do zwalczania terroryzmu.
The Commission is looking into the possibility of launching projects aimed at reinforcing Pakistan's counter-terrorism capabilities.
Wariant 3: Dostarczenie państwom członkowskim zharmonizowanych przepisów mających na celu wprowadzenie wspólnych procedur zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury.
Option 3: To provide Member States with harmonised legislation aimed at introducing common infrastructure safety management procedures.
Inną istotną kwestią jest skrócenie procedur realizacji projektów mających na celu znajdowanie alternatywnych i niekonwencjonalnych źródeł energii.
I also believe that it is essential to shorten the procedures for rolling out projects aimed at finding alternative and unconventional sources of energy.
Wykaz programów kontroli mających na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym
List of programmes of checks aimed at the prevention of zoonoses
W rzeczywistości mowa jest o pomocach mających na celu ułatwienie przekształcenia w konkurencyjny sektor energii.
It involves aid aimed at facilitating the transition to a competitive energy sector.
Unia Europejska musi zachęcać do inwestycji w badania i rozwój, mających na celu opracowanie skutecznych technologii wymagających mniejszej ilości energii.
The European Union must encourage investment in research and development aimed at developing efficient technologies that require less energy.
Istnieje już kilka polityk wspólnotowych, mających na celu ochronę tych podstawowych funkcji, natomiast nie samej gleby.
There are already several Community policies aimed at protecting these essential functions, although not the soil itself.
Niedawno rządy zapoczątkowały szereg inicjatyw mających na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy właściwymi ministerstwami i służbami Państw Członkowskich w celu zahamowania przestępczości samochodowej.
More recently, governments have taken a number of initiatives aimed at strengthening collaboration between the competent departments and services in the Member States with a view to curbing vehicle crime.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2294. Pasujących: 2294. Czas odpowiedzi: 252 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo