Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "maksymalnie" na angielski

maximum up to max no more than tops not more than
at most
not exceeding
limited to
maximally
to maximise
not exceed
extremely

Sugestie

Alkatraz to więzienie maksymalnie strzeżone z niewieloma przywilejami.
Alcatraz is a maximum security prison with very few privileges.
Dopuszczalny jest ogólny czas reakcji wynoszący maksymalnie 10 sekund dla pojedynczego wniosku.
An overall response time of 10 seconds maximum for a single request is acceptable.
Typ kontroli: maksymalnie cztery piktogramy.
Type of the control: Up to four pictograms.
Oba antybiotyki podawano przez maksymalnie dwa tygodnie.
Both antibiotics were given for up to two weeks.
Nasze zasoby już są maksymalnie wykorzystane.
Our resources are stretched to the max already.
Mogę utrzymać sytuację pod kontrolą maksymalnie przez 48 godzin.
I can keep this situation under control for 48 hours max.
Wszystkie dotyczyły dzieci, które otrzymały maksymalnie pięciokrotną zalecaną dożylną dawkę worykonazolu.
All occurred in paediatric patients, who received up to five times the recommended intravenous dose of voriconazole.
Takie gwarancje mogą obejmować okres wynoszący maksymalnie siedem lat.
Such guarantees may only cover a period of up to seven years.
Może zawierać maksymalnie 1 % środków przeciwzbrylających.
May contain up to 1 % of anticaking agents.
Pole tekstowe o maksymalnie 50 znakach.
Free text, field of up to 50 characters.
Każdy członek jest reprezentowany przez maksymalnie dwóch delegatów oficjalnie wyznaczonych przez właściwy organ.
Each Member shall be represented by up to two delegates officially appointed by the competent authority.
Projekt przewiduje przygotowanie i publikację maksymalnie dwudziestu dokumentów strategicznych.
The project provides for the preparation and publication of up to twenty policy papers.
Każdy członek jest reprezentowany w Walnym Zgromadzeniu przez maksymalnie dwóch delegatów.
Each Member shall be represented in the General Assembly by up to two delegates.
Przed przystąpieniem do sprawdzenia kworum Przewodniczący może zawiesić obrady na maksymalnie dziesięć minut.
The President may interrupt the Plenary Session for up to 10 minutes before proceeding with a verification of the quorum.
Niech woda będzie odpowiednio ciepła 30 do 35 stopni, maksymalnie.
Make the water comfortably warm 90 to 100 degrees max.
Mamy maksymalnie dziesięć minut, zanim cała broń zostanie rozbrojona.
We have ten minutes maximum before all our weapons go down.
Macie trzy dni do znalezienia lekarstwa, maksymalnie cztery.
Got three days to find that cure, four max.
Dostaniesz maksymalnie 5 lat i będziesz mógł wyjść warunkowo.
You'll get five years max and you'll be eligible for parole.
Może zawierać maksymalnie 0,25 % sodu i maksymalnie 0,25 % siarczanów.
May contain up to 0,25 % sodium and up to 0,25 % sulphate.
Mogą zawierać maksymalnie 0,3 % substancji przeciwpieniących. Mogą zawierać maksymalnie 1,5 % substancji filtracyjnych/środków klarujących. Mogą zawierać maksymalnie 2,9 % kwasu propionowego.
May contain up to 0,3 % antifoaming agents. May contain up to 1,5 % filtration/clarifying agents. May contain up to 2,9 % propionic acid.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3084. Pasujących: 3084. Czas odpowiedzi: 234 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo