Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mglisty" na angielski

Wyszukaj mglisty w: Definicja Synonimy
foggy
vague
misty
blurry
TV) A glooming
Postaw mnie na trawie, A zobaczę przyszłość nawet w mglisty dzień.
You put me on the grass, I can see the future on a foggy day.
Teraz Mglisty, idź i przynieść swojemu ojcu lekarstwa.
Now, Foggy, go and get your father some medicine.
Admirale, zapis dotyczący straty Pegasus jest dość... mglisty co do wydarzeń tuż przed opuszczeniem okrętu.
Admiral, the record regarding the loss of the Pegasus is a bit vague from the moment before you abandoned ship.
Pierwsze miesiące dają nam bardzo mglisty obraz intencji władz w Mińsku.
The first months have given us only a vague picture of the intentions of the authorities in Minsk.
Więc ustalono, że wszystko zacznie się następnego ranka... który okazał się być, chłodny i mglisty.
So it was agreed that they would start the next morning... which, incidentally, turned out cold and misty.
Okazuje cały mój świat mglisty niebieski
Turns my whole world misty blue
To całkiem mglisty sposób, żeby opisać całą osobę.
It's quite a vague way to describe a whole person.
Nawet słownikowa definicja uduchowionego, którą sprawdziłem, sugeruje, że chodzi o duszę, kolejny mglisty i prawdopodobnie nieistniejący koncept.
Even the dictionary definition of spiritual, which I looked up, suggests it's about the soul, another vague and probably non-existent concept.
To AII Mglisty dla mnie teraz.
It's all foggy to me now.
Poszła popływać w mglisty poranek.
She went for a swim on a foggy morning.
To raczej mglisty obraz.
That's pretty vague.
Nie sądzę, aby był to przypadek: tekst dokumentu, nad którym dziś debatujmy, wydaje się de facto mglisty i niedopracowany we wszystkich najważniejszych kwestiach, które pojawią się w programie posiedzenia w Stambule.
I do not think this was by accident: the text we are debating today in fact appears weak and vague on all the crucial points that will be on the agenda in Istanbul.
Uznanie za przestępstwo "publicznego nawoływania do terroryzmu" - które stanowi dość mglisty termin - niesie ze sobą ryzyko efektu ostudzenia atmosfery wolności wypowiedzi, w sytuacji gdy zupełnie wystarczające jest pojęcie podżegania do terroryzmu, które już stosujemy.
The criminalising of 'public provocation to commit terrorism' - a vague term - risks casting a chilling effect on free speech when the criminal offence of incitement, which we already have, is perfectly adequate.
Mglisty udawaj swojego ojca.
Foggy, give your father a demonstration.
Mglisty, znasz go?
Foggy, do you know him?
Wczesnym rankiem uniósł się ciemny i mglisty
One early morning Lifting the dark misty veil of the night
Był mglisty dzień, ona pływała tam sama.
It was a foggy day, she was out there swimming alone.
Że mamy mglisty związek z tym światem
That we have some vague connection To the other world
W bardzo mglisty sposób, Querelle czuł, że nie wszystko jest skończone.
In a very indistinct way, Querelle sensed that everything was not finished.
Wyszedł na dach, a dzień był mglisty i szary.
He up there, and it's a... it's a grey day.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 45. Pasujących: 45. Czas odpowiedzi: 48 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo