Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "międzynarodowym trybunałem karnym" na angielski

Wyszukaj międzynarodowym trybunałem karnym w: Definicja Synonimy

Sugestie

Musi ona nadal w pełni współpracować z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii, co zawsze było fundamentalnym warunkiem akcesji.
Indeed, it must continue to cooperate fully with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, which has always been an essential condition for accession.
Istotnym czynnikiem jest kontynuacja ujawniania zbrodni wojennych, w czym Chorwacja w pełni współpracuje z Międzynarodowym Trybunałem Karnym.
One significant factor is the continuing exposure of war crimes, in which Croatia is fully cooperating with the International Criminal Tribunal.
Bardzo potrzebna jest współpraca sudańskiego rządu z Międzynarodowym Trybunałem Karnym.
Cooperation on the part of the Sudanese government with the International Criminal Court is desperately needed.
Wzywamy władze Sudanu do natychmiastowego podjęcia współpracy z Międzynarodowym trybunałem Karnym.
We call on the authorities in Sudan to start cooperating immediately with the International Criminal Court.
Rada wielokrotnie zwracała uwagę na zobowiązanie rządu Sudanu do pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym.
The Council has repeatedly drawn attention to the obligation of the Government of Sudan to cooperate fully with the International Criminal Court.
uwzględniając umowę o współpracy i pomocy między Międzynarodowym Trybunałem Karnym a Unią Europejską
having regard to the Agreement between the International Criminal Court and the European Union on cooperation and assistance
Państwa powinny w szczególności zaangażować się w politykę służącą współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym i chroniącą ofiary przemocy.
In particular, states should commit to policies aimed at collaborating with the International Criminal Court and protecting the victims of violence.
Warunki te odnoszą się jednak także do niezbędnej współpracy Serbii z Międzynarodowym Trybunałem Karnym.
However, these conditions also of course relate to Serbia's essential cooperation with the International Criminal Tribunal.
Jednak zanim Rada będzie mogła wdrożyć układ, Serbia musi zacząć w pełni współpracować z Międzynarodowym Trybunałem Karnym.
However, before the Council can implement the agreement, Serbia must fully cooperate with the International Criminal Court.
[4] Patrz Umowa o współpracy i pomocy między Unią Europejską a Międzynarodowym Trybunałem Karnym.
[4] See the Agreement on Cooperation and Assistance between the European Union and the International Criminal Court.
Wskazuję, że pełna współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii (MTKJ) jest podstawowym warunkiem postępu Serbii na drodze ku członkostwu w UE.
I would point out that full cooperation with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) is a fundamental condition for Serbia to progress on the path to EU membership.
Zgadzam się z propozycją, aby status kraju kandydującego przyznać Serbii dopiero wówczas, gdy zacznie ona w pełni współpracować z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii (MTKJ).
I agree with the proposal that candidate status should only be granted to Serbia once it has begun to cooperate fully with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).
Ponownie wezwaliśmy wszystkie władze, zwłaszcza władze Sudanu, do pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym.
Time and again, we have called on all the authorities, in particular those of Sudan, to cooperate fully with the International Criminal Court.
Musimy też ze wszelkich sił wspierać Serbię w jej wysiłkach na rzecz współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym.
We also need to support Serbia in every way possible in its efforts to cooperate with the International Criminal Court.
Szczególnie cieszy lepsza współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii w Hadze, a także postępy dokonane na polu praw kobiet oraz ochrony mniejszości narodowych.
It is particularly heartening to see increased cooperation with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in The Hague and also progress achieved in the field of women's rights and protection of ethnic minorities.
Chodzi o odmowę współpracy ze strony USA z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK) w Hadze.
What I am referring to is the refusal by the United States to cooperate with the International Criminal Court (ICC) in The Hague.
Jest to najpewniejszy sposób umożliwienia Serbii pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym i dokonania postępu pod względem spełnienia jej aspiracji do uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej.
This is the surest way of allowing Serbia to cooperate fully with the International Criminal Tribunal and make progress in terms of fulfilling its aspirations to become a Member State of the European Union.
Po drugie, jeśli chodzi o kwestię współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, pragnę jasno stwierdzić, że oczekuję od Chorwacji podjęcia w tym zakresie wszelkich koniecznych kroków.
Secondly, as far as the question of cooperation with the International Criminal Court is concerned, I would like to state clearly that I expect Croatia to take all the necessary steps in this respect.
Nie wystarczy ukończyć niezbędne reformy systemowe, przyjąć nowe ustawodawstwo i współpracować w wymagany sposób z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii.
It is not enough to complete the necessary system reforms, adopt new laws and cooperate as required with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.
Jeżeli chodzi o współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii (MTKJ), pan komisarz Füle przedstawił nam dokładny i złożony opis sytuacji.
With regard to the collaboration with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), Mr Füle has given us an accurate and complex description of the situation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 114. Pasujących: 114. Czas odpowiedzi: 128 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo