Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "miały zastosowanie od" na angielski

Wyszukaj miały zastosowanie od w: Definicja Synonimy
apply as
apply from
Ponieważ przepisy ustanowione w dyrektywie 2009/29/WE będą miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 r., przed tą datą pomoc państwa nie może być uznana za konieczną, aby zmniejszyć obciążenia wynikające z przepisów tej dyrektywy.
Since the provisions introduced by Directive 2009/29/EC will apply as from 1 January 2013, State aid cannot be deemed necessary to lessen any burden resulting from this Directive before that date.
Przepisy w zakresie "mieszanego użytkowania" budynków, zarówno w przypadku, gdy części budynku są autonomiczne pod względem funkcji i przychodów, jak również w przypadku, gdy konieczne jest oświadczenie zainteresowanych podmiotów, będą miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 r.
The provisions concerning the 'mixed use' of buildings, both in the case where parts of the buildings are autonomous in terms of function and revenue and where it is necessary to have a declaration by the entities concerned, will apply as of 1 January 2013.
Jednakże ważne jest, aby niektóre z przepisów miały zastosowanie od daty wcześniejszej.
However, certain provisions should apply as from an earlier date.
Zmiany te będą miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2003 roku.
These changes will apply from 1 January 2003.
MCI i cło ad valorem, zgodnie z wyjaśnieniem w motywie 169, będą zatem miały zastosowanie od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Therefore, the MIPs and the ad valorem duty as explained in recital 169 above should apply from the date of entry into force of this Regulation.
Komisja poinformowała Niemcy, że wytyczne te będą miały zastosowanie od daty ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
The Commission informed Germany that those guidelines would become applicable from the date of their publication in the Official Journal of the European Union.
Wytyczne te miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. [42].
They applied between 1 January 2003 and 31 December 2006 [42].
Ponieważ niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane w związku z rozporządzeniem (WE) nr 865/2006, ważne jest, aby oba rozporządzenia miały zastosowanie od tego samego dnia.
As this Regulation should be used in conjunction with Regulation (EC) No 865/2006, it is important that both Regulations apply as of the same day.
Proponuje się, aby najwyższe dopuszczalne poziomy oparte na dostępnych danych o występowaniu toksyn miały zastosowanie od 2007 r., w przypadku gdy przed tą datą nie ustalono żadnych szczególnych najwyższych dopuszczalnych poziomów w oparciu o nowe informacje na temat występowania i powstawania toksyn.
Maximum levels based on currently available occurrence data are proposed to apply from 2007 in case no specific maximum levels based on new information on occurrence and formation are set before that time.
Ze względu na spójność właściwe jest, by zmiany rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 miały zastosowanie od tej samej daty, co rozporządzenie (UE) nr 539/2010 i rozporządzenie (UE) nr 437/2010.
For reasons of coherence it is appropriate that the amendments to Regulation (EC) No 1828/2006 apply from the same date as Regulation (EU) No 539/2010 and Regulation (EU) No 437/2010.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 10. Pasujących: 10. Czas odpowiedzi: 45 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo