Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mieć znaczenie" na angielski

Wyszukaj mieć znaczenie w: Definicja Synonimy
be relevant
matter
be important
be of importance
be of interest
be significant
be of value
be meaningful
carry weight
to mean something
have meaning
any meaning
be an issue
be negligible
be of relevance
Charakter gospodarczy może mieć znaczenie dla zastosowania dyrektywy.
The economic character may be relevant to the application of the Directive.
Ponadto doświadczenia zdobyte przez klastry EUREKA mogłyby mieć znaczenie dla wspólnych inicjatyw technologicznych w pokrewnych dziedzinach.
In addition, the experience gained by EUREKA clusters could be relevant to Joint Technology Initiatives in related areas.
Jeszcze raz coś takiego, a przestanie mieć znaczenie, kim był twój tatuś.
You pull a stunt Like that again, It won't matter Who your father was.
Przepraszam, nie wiem, czemu to miałoby mieć znaczenie.
I'm sorry, I don't understand why that would matter.
Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy to zagadnienie, które powinno mieć znaczenie dla każdego, kto jest związany z sektorem szpitali i opieki zdrowotnej.
Health and safety at work is an issue, which should be important to everyone in the hospital and healthcare sector.
Podanie uzupełniających informacji może mieć znaczenie dla użytkowników pragnących zapoznać się z sytuacją finansową i płynnością jednostki gospodarczej.
Additional information may be relevant to users in understanding the financial position and liquidity of an enterprise.
Zaleca się także, aby karta charakterystyki przypominała odbiorcom o wszelkich innych krajowych środkach mogących mieć znaczenie.
It is also recommended that the data sheet should remind recipients to refer to any other national measures that may be relevant.
To ostatnie może mieć znaczenie szczególnie przy dystrybucji selektywnej.
The latter may be relevant in particular for selective distribution.
W tym celu delegatury i biura Unii powinny dostarczać wszelkich informacji, które mogą mieć znaczenie dla EUROSUR-u.
For those purposes, Union delegations and offices should provide all information which may be relevant for EUROSUR.
Jeśli następna perspektywa finansowa ma mieć znaczenie dla obywateli, musi dotyczyć zatrudnienia i wzrostu.
The next financial perspective must be about jobs and growth if it is to be relevant to citizens.
Jeżeli wybuchnie, to limity przestaną mieć znaczenie.
That thing goes off and limits won't matter.
Ale za pięć minut, to przestanie mieć znaczenie.
I don't know, but in five minutes it won't matter.
Niejasny status tych koniowatych może również mieć znaczenie dla prawidłowego stosowania przepisów Unii w innych obszarach.
The unclear status of these equidae may also be relevant for the correct application of Union rules in other areas.
Kiedy tu jestem, wszystko co o mnie mówią przestaje mieć znaczenie.
I come here and what anybody says about me doesn't matter.
Dane z innych branży przemysłu dotyczące tego samego sektora w szerszym znaczeniu mogą mieć znaczenie jedynie w sytuacji braku takich informacji.
Only in the absence of such information can data from other industries which belong to the same broader sector be relevant.
Instrumenty te są coraz częściej wykorzystywane na rynkach finansowych i mogą mieć znaczenie w kontekście zarządzania rezerwami walutowymi EBC.
Such instruments are increasingly used in the financial markets and may be relevant to the management of the ECB's foreign reserves.
Wiele obszernych wyjątków obejmuje całe fragmenty prawodawstwa, a nie tylko te części, które mogą mieć znaczenie.
The many and broad exclusions cover whole pieces of legislation, not just those parts that may be relevant.
Myślisz, że słowo oskarżonego zdrajcy będzie mieć znaczenie?
And you think the word of an accused traitor will matter?
Jest niejasne, jakie inne uzasadnione czynniki mogłyby mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji w odniesieniu do naukowego uzasadnienia informacji.
It is not clear what other legitimate factors could be relevant in taking a decision as to the scientific substantiation of a claim.
Dlaczego miałoby mieć znaczenie w jakiej to czytasz kolejności?
Why should it matter what order you read it in?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 271. Pasujących: 271. Czas odpowiedzi: 101 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo