Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "miejsce pracy" na angielski

Wyszukaj miejsce pracy w: Definicja Synonimy
workplace
job
place of work
place of business
work space
work area
workspace
place to work
works here

Sugestie

Nie potrafię wyjaśnić czemu naruszyłam swoje obowiązki i opuściłam miejsce pracy tego dnia.
I can't explain why I violated my duty and left my workplace on that day.
Pokażę ci twoje prawdziwe miejsce pracy! ...
III show you the real workplace now! ...
Własne miejsce pracy jest najlepszą ochroną przed wszystkimi formami wykluczenia społecznego.
Having a job is the best protection against all forms of social exclusion.
To fakt, że gdyby każde MŚP utworzyło jedno dodatkowe miejsce pracy, nie byłoby bezrobocia w Europie.
Mr President, it is a fact that, if every SME created one extra job, unemployment would finish in Europe.
Lubię się pośmiać, jak każdy, ale to miejsce pracy.
I like to have a laugh just as much as the next man, but this is a place of work.
Odpowiadałoby mi to, gdyż najważniejszą kwestią jest, abyśmy mieli jedno miejsce pracy i nie wydawali pieniędzy na nieustanne wojaże.
This would suit me fine, because the main issue is that we should only have one place of work and not spend money on constant travel to and fro.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
Zastępca i asystent mogą mieć stałe miejsce pracy w siedzibie Eurojustu.
The deputy and the assistant may have their regular place of work at Eurojust.
Jednak szczególnie teraz każde utworzone miejsce pracy, każda wytworzona nowa jakość w postaci usługi społecznej ma szczególną wartość.
However, now, in particular, every job created, every new improvement in the quality of social services has a specific value.
Pamiętam, że podjechałam pod jego miejsce pracy, że do niego podeszłam.
I remember driving to his place of work, approaching him.
W Niemczech co siódme miejsce pracy jest bezpośrednio lub pośrednio zależne od produkcji samochodów.
In Germany, every seventh job depends directly or indirectly on car manufacture.
Ale to nie wygląda na jakiekolwiek miejsce pracy.
It doesn't really look like anybody's place of work.
Stosunek tych dwóch wartości wynosi więc [600000-650000] na stworzone miejsce pracy.
The ratio between these two values is around EUR [600000-650000] per job created.
Plus obserwujemy jego miejsce pracy i wszystkie miejsca które regularnie odwiedza.
Plus we're sitting on his job and all his regular haunts.
Parlament Europejski powinien mieć jedną siedzibę i jedno miejsce pracy.
The European Parliament should have a single seat and a single place of work.
Takim, który dostosowywuje bezosobowe miejsce pracy.
One who adjusted to an impersonal workplace.
To szczęśliwe miejsce pracy, nie chcę stworzyć złego nastroju.
It's a happy workplace, I don't want to create an atmosphere.
To jego ostatnie znane miejsce pracy. Włóczęga.
This dump is his last known place of work.
Korespondent krajowy ma swoje miejsce pracy w Państwie Członkowskim, które go mianowało.
A national correspondent shall have his place of work in the Member State which appointed him.
Nasze miejsce pracy roi się od kobiet, które chętnie zajęłyby się swoim wyglądem.
Well, our workplace is crawling with women who could really take more stock in their appearance.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 334. Pasujących: 334. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo