Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "miejsce stałego zamieszkania" na angielski

Wyszukaj miejsce stałego zamieszkania w: Definicja Synonimy
residency
permanent residence
domicile
habitual residence
normal residence
resident
domiciled
non-European
permanently reside
Do uzyskania członkostwa konieczne jest miejsce stałego zamieszkania na Słowacji.
Residency in the Slovak Republic is required for membership.
Do zatwierdzenia wymagane jest miejsce stałego zamieszkania w EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej.
Residency within the EEA or the Swiss Confederation is required for approval.
Zamiast dokumentów tożsamości należy wskazywać miejsce stałego zamieszkania.
The permanent residence should be indicated instead of the identity documents.
Organizatorzy przedkładają deklaracje poparcia tym państwom członkowskim, w których sygnatariusze mają swoje miejsce stałego zamieszkania.
The organisers shall submit statements of support to the Member State where the signatories have their permanent residence.
(miejsce stałego zamieszkania, ostatni znany adres).
(domicile, last known address).
(od października 2002 r. miejsce stałego zamieszkania).
(domicile as of October 2002).
Jednym z warunków wstępnych wydania ENN jest pewność, że podejrzany posiada miejsce stałego zamieszkania w innym państwie członkowskim.
One of the preconditions of issuing of the ESO is to be sure that the suspect has a permanent residence in another Member State.
W przypadku świadczenia usług mediacji prawnych wymagane jest miejsce stałego zamieszkania.
For legal mediation services permanent residence is required.
Do uzyskania pełnego członkostwa w palestrze konieczne jest miejsce stałego zamieszkania (obecność handlowa).
Residency (commercial presence) is required in order to obtain full admission to the Bar.
Zezwolenie mogą uzyskać wyłącznie obywatele lub stali rezydenci państw członkowskich EOG lub cudzoziemcy posiadający miejsce stałego zamieszkania w Bułgarii.
Authorisation may only be given to nationals of a Member State of the EEA or foreign citizens with permanent residence in BG.
W przypadku wszystkich sektorów poza usługami telekomunikacyjnymi przynajmniej połowa zwyczajnych członków zarządu i ich zastępców musi mieć fińskie obywatelstwo i miejsce stałego zamieszkania w Finlandii.
For all sectors except telecommunications services, there is a nationality condition and residency requirement for at least half of the ordinary and deputy members of the Board of Directors.
(b) Mediolan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania).
(b) Milan, Italy (domicile).
Przynajmniej jeden zwyczajny członek i jeden zastępca członka rady dyrektorów oraz dyrektor zarządzający muszą posiadać miejsce stałego zamieszkania w EOG.
Residency in the EEA is required for at least one of the ordinary and one of the deputy members of the Board of Directors and for the Managing Director.
Do otrzymania licencji farmaceuty lub otwarcia apteki prowadzącej sprzedaż detaliczną produktów leczniczych i niektórych produktów medycznych wymagane jest miejsce stałego zamieszkania na Słowacji.
Residency is required in order to obtain a licence as a pharmacist or to open a pharmacy for the retail of pharmaceuticals and certain medical goods to the public.
W przypadku usług audytu lub usług w zakresie doradztwa podatkowego od audytorów lub doradców podatkowych wymagane jest miejsce stałego zamieszkania we Włoszech.
For auditing services or taxation advisory services, residency in Italy is required for individual auditors or tax advisors.
Na użytek art. 3, 4 i 6 termin "miejsce stałego zamieszkania" zastępuje termin "obywatelstwo" w tych państwach członkowskich, które stosują to pojęcie jako czynnik łączący w kwestiach rodzinnych.
For the purposes of Articles 3, 4 and 6, the concept of 'domicile' shall replace that of 'nationality' in those Member States which use this concept as a connecting factor in family matters.
Do członkostwa w palestrze, będącego warunkiem stosowania szwedzkiego tytułu "advokat", wymagane jest miejsce stałego zamieszkania w UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej.
For admission to the Bar, which is required only for the use of the Swedish title 'advokat', residency within the EU, EEA or the Swiss Confederation is required.
Zagraniczne osoby prawne i obywatele mający miejsce stałego zamieszkania za granicą mogą nabyć budynki i ograniczone prawa rzeczowe (prawo do użytkowania, prawo do budowy, prawo do nadbudowy i służebności) do nieruchomości.
Foreign juridical persons and foreign citizens with permanent residence abroad can acquire ownership of buildings and limited property rights (right to use, right to build, right to raise a superstructure and servitudes) of real estate.
Do członkostwa w palestrze, będącego warunkiem stosowania fińskiego tytułu "asianajaja", wymagane jest miejsce stałego zamieszkania w EOG.
For admission to the Bar, which is required for the use of the Finnish title 'asianajaja', EEA residency is required.
Grunty rolne i leśne mogą być nabywane przez zagraniczne osoby fizyczne posiadające miejsce stałego zamieszkania w Republice Czeskiej oraz przedsiębiorstwa mające siedzibę w Republice Czeskiej.
Agricultural and forest land can be acquired by foreign natural persons having permanent residence in the Czech Republic and enterprises established in the Czech Republic.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 97. Pasujących: 97. Czas odpowiedzi: 126 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo