Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mieszanina" na angielski

Zobacz także: złożona mieszanina
Wyszukaj mieszanina w: Definicja Synonimy
mixture
combination
mix
mixed
jumble of
Premix
blend of

Sugestie

Niezrównoważona mieszanina mogłaby stworzyć toksyczny gaz.
An unbalanced mixture could create a poisonous gas.
Nowa mieszanina jest mieszana do osiągnięcia równowagi desorpcji.
The new mixture is agitated until the desorption equilibrium is reached.
Nie więcej niż 1 % oddzielnie lub jako mieszanina
Not more than 1 %, single or in combination
Ta mieszanina czyni to, że ma paranoję.
The mix is what makes him paranoid.
To właśnie mieszanina kulturowa tych pięciu obszarów nadaje LA wyjątkową...
It's the mix culture of these five areas that give LA it's unique...
Taka mieszanina mogłaby stworzyć coś obrzydliwego.
The mix could be an abomination.
Jeżeli mieszanina zapali się podczas mieszania lub napełniania, nie będą konieczne żadne dalsze badania.
If the mixture ignites during mixing or filling, no further testing is necessary.
Następnie mieszanina ta jest wlewana do drugiego zbiornika i napowietrzana w sposób opisany powyżej.
This mixture is then poured into a second vessel and aerated as above.
W określonych przedziałach czasu mieszanina jest wirowana w celu rozdzielenia faz.
At defined time intervals the mixture is centrifuged to separate the phases.
pierwszy, daj mnie Albatron mieszanina.
First, give me the Albatron mixture.
mieszanina soli wapniowych senosydów A i B
mixture of sennoside A and B, calcium salts
Szczepionka ma postać emulsji (mieszanina olejowo- wodna) do wstrzykiwań.
The vaccine is an emulsion (a mixture of oil- and water-based liquids) for injection.
Dodać 500 µl chloroformu i wymieszać przez worteksowanie, aż lepkość spadnie i mieszanina będzie jednorodna.
Add 500 µl of chloroform and vortex until the viscosity decreases and the mixture is homogeneous.
Po inkubacji mieszanina jest szczepiona na hodowle komórkowe, które są inkubowane przez trzy do pięciu dni.
After incubation the mixture is inoculated onto cell cultures which are incubated for three to five days.
jeżeli substancja lub mieszanina łatwo reaguje z wilgocią w powietrzu.
if the substance or mixture reacts readily with moisture in air.
Roztwór wzorcowy do chromatografii cienkowarstwowej: 5 % mieszanina alkoholi C20 do C28 w chloroformie.
Reference solution for thin layer chromatography: mixture of 5 % C20 to C28 alcohols in chloroform.
Benzylohemidimetoksymetan (1:1 mieszanina benzyloksymetanolu i (benzyloksymetoksymetanolu)
Benzylhemiformal (a 1: 1 mixture of benzyloxymethanol and (benzyloxymethoxy) methanol)
Kiedy mieszanina zacznie brunatnieć, należy dodać niewielką ilość kwasu azotowego i dalej ją podgrzewać.
When the mixture begins to turn brown, add a small quantity of nitric acid and continue to heat.
Podgrzać dokładnie, dopóki mieszanina nie stopi się całkowicie.
Heat carefully until the mixture is completely melted.
Była też mieszanina turkusu i srebra. Czekaj.
There was a mix of turquoise and silver.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 559. Pasujących: 559. Czas odpowiedzi: 116 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo