Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "milimetr" na angielski

Wyszukaj milimetr w: Definicja Synonimy
millimeter
millimetre
milliliter
inch of
an inch
ounce
Jeśli krwiak urośnie chociaż o milimetr, nigdy więcej nie poruszy nogami.
If that hematoma grows by even a millimeter, she will never move her legs again.
Musiałem to przesunąć, ale zaledwie o milimetr.
I've had to move that part across, but only a millimeter.
Odległości pomiędzy działkami elementarnymi powinny być stałe na całej skali i nie mniejsze niż 1 milimetr.
The interval between scale divisions must be constant throughout the scale and not less than 1 millimetre.
Tendencja do popełniania błędu przeszacowania LWGMD może wynikać z gęstości włókien powyżej 150 włókien na milimetr liniowego przesunięcia.
Bias towards over estimating the LWGMD may result from fibre densities in excess of 150 fibres per millimetre of linear traverse.
Według wyników badania krwi, twoje gruczoły wytwarzają tego ponad 379 jednostek na milimetr.
According to the blood tests, your eccrine gland is producing more than 379 parts per milliliter.
97 nanogramów na milimetr.
97 nanograms per milliliter.
Więc sprzedałem mu strzał w stylu Bruce'a Lee i prawie bym go zabił, gdybym uderzył o jeden milimetr w lewo.
So I give him a one-inch punch like Bruce Lee and I would have killed him if it was one millimetre to the left.
I czyż na milimetr sześcienny nie przypada około sześciu milionów krwinek?
And aren't there around six million blood cells per cubic millimeter?
Każdy kilometr przebytej drogi musi być w zapisie przedstawiony przez zmianę o długości wynoszącej co najmniej jeden milimetr na odpowiedniej współrzędnej.
Every kilometre of distance travelled must be represented on the record by a variation of at least one millimetre on the corresponding coordinate.
Najpierw znajdź płytkę z diamentowym wzorkiem i przesuń ją dokładnie o milimetr w lewo.
Okay, first locate the panel with the diamond pattern and slide the center portion 1 millimeter to the left.
Jeden milimetr kwadratowy stopy gekona ma 14000 struktur podobnych do włosa zwanych setami.
One square millimeter of a gecko's footpad has 14,000 hair-like structures called setae.
Musimy to przez to przejść milimetr po milimetrze.
We have to go through this millimeter by millimeter.
Przesunąłem trzy elementy o milimetr.
I moved three things by a millimeter.
Wszyscy tu nazywają mnie milimetr.
These engineers call me Millimeter
Przebadali każdy milimetr wahadłowca/z pomocą doktora Reyga.
They went over every millimetre of the shuttle, with Dr Reyga's help.
Zgodnie z raportem, Lucas miał także w organizmie 98 mikrogramów na milimetr salicylanów.
According to the report, Lucas also had 98 micrograms per milliliter of salicylates in his system.
Przeglądałem milimetr po milimetrze, i spójrz tutaj.
And I have studied them by the millimetre and look what's come up.
Pewnie i ledwo milimetr między szwami.
Steady as a rock and hardly a millimeter between stitches.
Przeczeszemy to miejsce dokładnie i przekopiemy każdy milimetr kwadratowy.
We will knock this place to the ground and dig up every square inch.
Czekaj, ale chyba musze przesunąć o milimetr.
Okay, hold on, because we're off by about a millimeter or so.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 113. Pasujących: 113. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo