Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ministrem spraw zagranicznych" na angielski

Wyszukaj ministrem spraw zagranicznych w: Definicja Synonimy
Foreign Minister
Minister of Foreign Affairs
Minister for Foreign Affairs
foreign secretary
Foreign Affairs Minister
Wysoka przedstawiciel rozmawiała o tym bezpośrednio z ministrem spraw zagranicznych.
The High Representative has spoken with the Foreign Minister directly to this end.
W przyszłym tygodniu odbędziemy debatę z ministrem spraw zagranicznych.
We will have a debate with the Foreign Minister next week.
W zeszłym tygodniu rozmawiałam z nowym ministrem spraw zagranicznych, panem Ounaiesem, tuż po jego nominacji, a dziś spotkaliśmy się w Brukseli.
I spoke last week with the new Minister of Foreign Affairs, Mr Ounaies, following his appointment, and we met together today in Brussels.
W bardzo podobny sposób poruszyłem tę kwestię w ubiegły piątek w rozmowie z tureckim ministrem spraw zagranicznych, Ahmetem Davutoğlu.
I raised this issue in very much the same terms with Mr Davutoğlu, the Turkish Minister of Foreign Affairs, last Friday.
Także inne jej osiągnięcia zawodowe, jak choćby pozycja głównego doradcy w Banku Światowym, czy bycie pierwszą kobietą ministrem spraw zagranicznych Hiszpanii, nie pozostawiają złudzeń, że będzie to właściwa osoba na właściwym stanowisku.
In addition, her other professional achievements, such as holding the position of Chief Adviser to the World Bank and being Spain's first female Minister for Foreign Affairs, do not leave any doubt that she will be the right person in the right job.
Wraz z moim kolegą, Alexandrem Stubbem, ministrem spraw zagranicznych Finlandii, który pełni też funkcję przewodniczącego OBWE, w niedzielę 10 sierpnia zdecydowaliśmy się pojechać do Tbilisi.
We decided, with my colleague Alexander Stubb, the Finnish Minister for Foreign Affairs who is also President of the OSCE, to go to Tbilisi on Sunday 10 August.
W zeszłym tygodniu spotkałem się z ministrem spraw zagranicznych Takeaki Matsumoto właśnie w celu omówienia tych spraw.
Last week, I met Foreign Minister Matsumoto precisely to discuss this matter.
Właśnie miałam interesujące spotkanie z irańskim ministrem spraw zagranicznych.
Just had an interesting meeting with the Iranian Foreign Minister.
Wspomniałem konkretnie o tym przypadku podczas spotkania z irańskim ministrem spraw zagranicznych.
I also very specifically mentioned this case when I met the Iranian Foreign Minister.
Jak część z Państwa może wie, cztery dni temu zostałem mianowany nowym ministrem spraw zagranicznych Grecji.
As some of you may know, four days ago I was appointed to become the new Foreign Minister of Greece.
I nie znam nikogo odpowiedniejszego do rozmów z ministrem spraw zagranicznych Talleyrandem, niż ciebie.
And I can think of no one more qualified to engage With foreign minister talleyrand than yourself.
Uzgodniłam z tunezyjskim ministrem spraw zagranicznych wznowienie wkrótce rozmów w sprawie przyznania szczególnego statusu, z zamiarem ich zakończenia po zaprzysiężeniu nowego rządu wybranego w demokratycznych wyborach.
I have agreed with the Tunisian Foreign Minister to resume negotiations on Advanced Status shortly, with a view to their conclusion once a new democratically elected government is in place.
Kilka tygodni temu byłem także członkiem delegacji UE-USA w Ameryce, gdzie spotkaliśmy się z ministrem spraw zagranicznych Pakistanu.
Also, a few weeks ago, I was part of the EU-US delegation to America and there we met the Foreign Minister of Pakistan.
Przyjmujemy tu takie samo podejście i mamy nadzieję wypracować rozwiązanie wspólnie z Pańskim ministrem spraw zagranicznych.
We are taking the same approach and we hope to find a solution together with your foreign minister.
Dzisiaj jadłem lunch z ministrem spraw zagranicznych Szwajcarii, która chce wziąć udział w tej operacji, ponieważ podziela nasze obawy dotyczące piractwa.
I had lunch today with the Swiss Foreign Minister and they want to participate in this operation because they share our concerns on piracy.
Chciałbym wspomnieć, że w ostatnią niedzielę odbyłem bardzo długą dyskusję na ten temat z ministrem spraw zagranicznych Maroka.
I would like to mention that I had a very long discussion about this case with the Moroccan foreign minister last Sunday.
Ostatecznie być ministrem spraw zagranicznych nie jest tak źle i nie musi to oznaczać, że ma pani decydować o wszelkich szczegółach wydarzeń w Unii Europejskiej.
At the end of the day, being a foreign minister is not a bad job, and it does not need to mean that you should decide every detail of what goes on in the European Union.
W marcu tego roku w Korei Południowej Han Myeong Sook została mianowana ministrem spraw zagranicznych.
In South Korea Han Myeong Sook was appointed Foreign Minister last March.
Odbyliśmy szereg spotkań z posłami do parlamentu i urzędnikami wysokiego szczebla, w tym z ministrem spraw zagranicznych.
We had a number of meetings with MPs and high-level officials, including the Minister of Foreign Affairs.
Wymiana poglądów z Ahmedem Aboulem Gheitem, ministrem spraw zagranicznych Arabskiej Republiki Egiptu
Exchange of views with H.E. Mr Ahmed Aboul Gheit - Minister of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 95. Pasujących: 95. Czas odpowiedzi: 110 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo