Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mleko odtłuszczone" na angielski

Wyszukaj mleko odtłuszczone w: Definicja Synonimy

Sugestie

"mleko odtłuszczone": minimalna zawartość tłuszczu mlecznego w wyrobie musi wynosić 1 %.
"skimmed milk": the product must have a milk fat content not greater than 1 %.
Gdy zaczęliśmy po raz pierwszy, w trakcie budżetu spotkałem osobę, która była znana, jako "mleko odtłuszczone".
When I first began, during the budget I met a person who was known as 'Skimmed milk'.
Oferty przetargowe przedkłada się w agencji interwencyjnej, w której posiadaniu znajduje się mleko odtłuszczone w proszku, objęte ofertą.
Tenders shall be submitted to the intervention agency holding the skimmed-milk powder for which an offer is made.
Oferenci, których oferta została wybrana, odbierają przydzielone im mleko odtłuszczone w terminie 30 dni od terminu końcowego na składanie ofert.
Successful tenderers shall remove the skimmed-milk powder awarded to them within 30 days of the closing date for the submission of tenders.
Jednakże, produkt klasyfikowany w Nomenklaturze Scalonej do kodu 1901 90 99 - mleko odtłuszczone w proszku z zawartością tłuszczów roślinnych - stał się produktem tradycyjnie stosowanym przez miejscowych konsumentów, w tym osoby najbardziej potrzebujące.
However, the product falling within CN code 1901 90 99 - skimmed milk powder with vegetable fat - has become a traditional product for the local consumers, including the most deprived.
Zgodnie z przepisami art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999 [2], agencje interwencyjne organizowały stałe zaproszenia do składania ofert na mleko odtłuszczone w proszku przyjęte do składowania przed dniem 1 lipca 2003 r.
In accordance with Article 26 of Commission Regulation (EC) No 2799/1999 [2], intervention agencies have organised a standing invitation to tender for skimmed-milk powder taken into storage before 1 July 2003.
Łączna wartość sprzedaży obejmuje wartość produktów zwróconych gospodarstwu (mleko odtłuszczone, wysłodki itp.).
The total for products sold includes the value of products returned to the farm (skimmed milk, pulp, etc.).
Następnie diapozytywy umieszcza się w roztworze blokującym (6 % mleko odtłuszczone w PBS zawierającym 0,2 % Tween 20) i inkubuje się, lekko mieszając, przez 30 minut w temperaturze pokojowej.
The slides shall be then placed in blocking solution (6 % skimmed milk in PBS containing 0,2 % Tween 20) and incubated with gentle agitation for 30 minutes at room temperature.
Ponadto rynek mleka odtłuszczonego będzie nadal wspierany przez pomoc przyznawaną w przypadku, gdy mleko odtłuszczone zostaje włączone do mieszanek paszowych.
In addition, the market in skimmed milk will continue to be supported by the aid granted when skimmed milk is incorporated into compound feedingstuffs.
"Denaturowane mleko odtłuszczone w proszku" oznacza produkt wytworzony według jednej z następujących receptur:
"Denatured skimmed-milk powder" means products manufactured in accordance with one of the following formulae:
Aby zakwalifikować się do uzyskania pomocy, mleko odtłuszczone w proszku musi spełniać co najmniej następujące warunki:
To qualify for aid, skimmed-milk powder must meet at least the following conditions:
Przedsiębiorstwa produkujące mieszanki, mieszanki paszowe oraz denaturowane mleko odtłuszczone w proszku muszą otrzymać zezwolenie w tym zakresie od właściwej agencji Państwa Członkowskiego, na którego terytorium ma miejsce taka produkcja.
Undertakings producing mixtures, compound feedingstuffs or denatured skimmed-milk powder must have been approved for that purpose by the competent agency of the Member State on whose territory production takes place.
Na zasadzie odstępstwa od art. 2 Wyspy Kanaryjskie mogą być nadal zaopatrywane w przeznaczone do przetworzenia przemysłowego przetwory mleczne ujęte w nomenklaturze scalonej pod kodem 19019099 (mleko odtłuszczone w proszku z zawartością tłuszczów roślinnych) w ilości maksymalnie 800 ton rocznie.
By way of derogation from Article 2, the Canary Islands may continue to receive a supply of milk-based preparations falling within CN code 19019099 (skimmed milk powder with vegetable fat) intended for industrial processing of up to 800 tonnes per year.
mleko odtłuszczone: mleko poddane obróbce cieplnej, którego zawartość tłuszczu została obniżona do nie więcej niż 0,50 % (m/m).
skimmed-milk: heat-treated milk whose fat content has been reduced to not more than 0,50 % (m/m).
Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 masło i mleko odtłuszczone w proszku przeznaczone do skupu interwencyjnego lub, w przypadku mleka odtłuszczonego w proszku, na paszę dla zwierząt, muszą spełniać pewne wymogi jakości.
Under Regulation (EC) No 1255/1999, butter and skimmed-milk powder intended for intervention or, in the case of skimmed-milk powder, for use as animal feed, must meet certain quality requirements.
Do celów niniejszego artykułu maślankę i maślankę w proszku uważa się za mleko odtłuszczone i odtłuszczone mleko w proszku.
For the purposes of this Article, buttermilk and buttermilk powder shall be regarded as skimmed milk and skimmed-milk powder.
25b) "osad z centryfug lub separatorów" oznacza materiał będący produktem ubocznym procesu oczyszczania i/lub rozdzielania mleka surowego na mleko odtłuszczone i śmietanę;
(25b) 'centrifuge or separator sludge' means material collected as a by-product of purification and/or separation of raw milk into skimmed milk and cream.
"mleko odtłuszczone" oznacza odtłuszczone mleko uzyskane bezpośrednio i wyłącznie z mleka krowiego wyprodukowanego we Wspólnocie;
'skimmed milk' shall mean skimmed milk obtained directly and exclusively from cow's milk produced in the Community;
b) składu, w którym jest składowane mleko odtłuszczone w proszku;
(b) the warehouse in which the skimmed-milk powder is in store;
Specjalna informacja do wpisania w sekcji 104 egzemplarza kontrolnego T5 w przypadku gdy mleko odtłuszczone w proszku sprzedawane jest ze składów państwowych:
Specific information to be entered in Section 104 of the T5 control copy in the case of skimmed-milk powder sold from public storage:
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 61. Pasujących: 61. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo