Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mleko w proszku" na angielski

Wyszukaj mleko w proszku w: Definicja Synonimy
milk powder
powdered milk
dried milk

Sugestie

91
Wymieszać dobrze mleko w proszku poprzez wielokrotne odwracanie pojemnika.
Mix the milk powder well by means of repeated inversion of the container.
Wiemy jednak, że w ramach zapasów interwencyjnych gromadzono mleko w proszku i masło.
However, we know that milk powder and butter have been stockpiled in the intervention stocks.
No dobrze, zobaczmy-- koce, mleko w proszku, penicylina.
All right, let me see... blankets, powdered milk, penicillin.
Naprawdę, wolałbym pić mleko w proszku niż to sojowe coś.
I mean, literally, I would rather have powdered milk than to have to drink that stuff again.
Dodali do nich mleko w proszku.
The coke was cut with milk powder.
Dam ci mleko w proszku dla nich.
I'll get you milk powder.
To mogło być skażone mleko w proszku, albo bakterie z jednej z fabryk.
It could be contaminated milk powder or bacteria from one of the factories.
40 statków: materiały wybuchowe, mangan, drewno, mleko w proszku.
Forty merchant vessels carrying explosives, manganese... timber, powdered milk.
Konwój 229-A opuścił New York we wtorek... wiezie stal i mleko w proszku.
Convoy 229-A left New York on Tuesday... carrying steel, timber, powdered milk.
Cóż, Jack, twoje mleko w proszku i nabiał mają długi, pełny sukcesów związek z płatkami śniadaniowymi.
Well, Jack, your powdered milk and dairy products... have had a long, successful relationship with breakfast cereal.
Produkty mleczarskie (np. mleko w proszku)
Dairy products (e.g. milk powder)
W świetle zdobytych doświadczeń wydaje się pożądane wprowadzenie dostosowań mających na celu uproszczenie systemu i jego harmonizację z praktyką dla innych produktów, takich jak zboża czy mleko w proszku.
Experience has shown that adjustments are needed in order to simplify the arrangements and harmonise them with current practice for other products such as cereals and milk powder.
Przenieść mleko w proszku do pojemnika o pojemności około dwukrotnie większej niż objętość proszku, wyposażonego w szczelną pokrywkę.
Transfer the milk powder into a container with a capacity of about twice the volume of the powder, fitted with an airtight lid.
Metodę tę stosuje się również do mieszanek paszowych, z wyjątkiem tych, które zawierają mleko w proszku lub z których oleje i tłuszcze nie mogą być całkowicie wyekstrahowane przy użyciu eteru naftowego, bez uprzedniej hydrolizy.
This method is also applicable to compound feedingstuffs, with the exception of those which contain milk powder or from which oils and fats cannot be totally extracted with light petroleum without prior hydrolysis.
W sekcji 3 rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1187/2009 ustanowiono warunki i procedurę, której podlegają eksporterzy wywożący mleko w proszku w ramach kontyngentu otwartego przez Republikę Dominikańską.
Section 3 of Chapter III of Regulation (EC) No 1187/2009 provides for the conditions and the procedure to which the exporters are submitted for participating in the milk powder quota opened by the Dominican Republic.
W szczególności metoda ma zastosowanie do tłuszczu wyekstrahowanego z przetworów mlecznych, rzekomo zawierających czysty tłuszcz mleczny o niezmienionym składzie, takich jak masło, śmietana, mleko oraz mleko w proszku.
In particular, the method is applicable to fat extracted from milk products purporting to contain pure milk fat with unchanged composition, such as butter, cream, milk, and milk powder.
rozszerzenie środków interwencyjnego składowania, przewidzianych we wniosku Komisji na masło i mleko w proszku, również na produkty serowe;
to extend the measures of storage intervention foreseen in the Commission proposal for butter and milk powder to cover cheese products as well;
obejmuje również mleko w proszku wyprodukowane w mleczarniach i zawarte w proszkach dla niemowląt i w paszach dla zwierząt.
Also includes milk powder manufactured in dairies and contained in powders for infants and in animal feeds.
Mleko pełne w proszku (222): mleko w proszku o zawartości tłuszczu mlecznego nie mniejszej niż 26 % i mniejszej niż 42 % w masie produktu.
Whole milk powder (222): milk powder with a milk fat content of not less than 26 % and less than 42 % by weight of the product.
tylko jedna z tych pozycji, mleko w proszku, ma znaczenie dla interesu gospodarczego Wspólnoty;
Whereas only one of these items, milk powder, is of economic interest to the Community;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 84. Pasujących: 84. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo