Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "możliwość" na angielski

Zobacz także: mieć możliwość
Wyszukaj możliwość w: Definicja Synonimy

Sugestie

Przede wszystkim istnieje przecież możliwość osiągnięcia konsensusu.
Perhaps there is, after all, a possibility of reaching a consensus.
Chciałeś zamknąć jakąkolwiek możliwość wszczęcia dochodzenia.
You needed to shut down any possibility of any kind of investigation.
Że nagle każdego momentu terapeutyczna możliwość.
That suddenly every moment's a therapeutic opportunity.
Więc to była wielka możliwość, wiesz.
So that was a great opportunity, you know.
Jeśli naprawdę jesteś jego przyjacielem, powinieneś rozważyć tę możliwość.
If you truly are his friend, you would consider that option.
Zawsze jest możliwość... że nie potrzebuje żadnej pomocy.
There's always the possibility... that she doesn't need any help.
Tylko tak mogłem zapytać o drugą możliwość.
That was so I could ask about the second possibility.
Nie wiem jak dziękować za tą możliwość.
Sir, I can't thank you enough for this opportunity.
A technologia zapewniła naszym przywódcom taką możliwość.
And technology was able to provide our leadership that opportunity.
To daje jedną możliwość: wykorzystywałeś używane strzykawki.
That leaves only one possibility: You were recycling used syringes.
Myślałam, że chodziło o możliwość działania.
I thought you said this was an acting opportunity.
Zapewniają one wnioskodawcy możliwość przedstawienia uwag.
They shall provide the applicant with an opportunity to submit comments.
Mamy możliwość zniszczenia go logicznym paradoksem.
We should be able to destroy him with a logical paradox.
Niezwykle ważna jest możliwość natychmiastowego wdrożenia przedmiotowego planu.
It is extremely important for it to be possible to implement this plan immediately.
Jestem wdzięczny za możliwość przeprowadzenia niniejszej debaty.
Madam President, I am grateful for the opportunity to hold this debate.
Należy uwzględnić możliwość odwołania przekazanych uprawnień.
The possibility to revoke the delegation of powers should be included.
Usługa zapewniająca klientowi możliwość zamawiania produktów u dostawcy.
Service that provides a client with the ability to order products from a provider.
Ponieważ wykorzystałam każdą możliwość panie Grieves.
Because I've exhausted every possible resource, Mr. Grieves.
Rozporządzenie zakłada możliwość rozszerzenia zakresu wymogu zatwierdzania.
That Regulation provides for a possibility to extend the scope of the approval requirement.
Jednocześnie należy zapewnić możliwość stowarzyszenia przedstawicieli innych organizacji.
At the same time the possibility to associate representatives of other organisations should be provided for.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19979. Pasujących: 19979. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo