Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "morski" na angielski

Zobacz także: konik morski
Wyszukaj morski w: Definicja Synonimy
maritime
marine
seagoing
naval
teal
nautical
sea
shipping
offshore

Sugestie

Według Danii wytyczne dopuszczają podział ogółu działalności pogłębiarek na transport morski i pozostałą działalność.
According to Denmark, the Guidelines make is possible to divide the overall activity of dredgers into maritime transport and other activities.
Transport morski regulują liczne konwencje międzynarodowe, których należy ściśle przestrzegać.
Maritime transport is governed by a number of international conventions which must be strictly complied with.
Śnieg morski opada wiele miesięcy na taką głębokość.
It takes several months for marine snow to drift down as far as this.
Miękkie korale, kilku metrów szerokości zbierają morski śnieg, który dryfuje obok.
Soft corals, several meters across collect the marine snow as it drifts past.
Teraz chcecie zrujnować nasz handel morski.
Now you want to ruin our maritime trade.
Jedynym wyjątkiem jest jak dotąd transport morski.
The only exception up to now has been maritime transport.
Dziś transport morski odgrywa w handlu zasadniczą rolę.
Today, maritime transport plays a fundamental role in trade.
Według ECSA już w wytycznych przyjęto założenie, że znaczną część działalności pogłębiarskiej stanowi transport morski.
According to ECSA, it is already a precondition in the Guidelines that a substantial part of dredging activity consists of maritime transport.
Branża, która szczególnie ucierpiała w wyniku światowego kryzysu to przemysł stoczniowy i transport morski.
One branch of industry which has been affected especially badly as a result of the world crisis is shipbuilding and maritime transport.
Należy sporządzić szczegółowy spis takich narzędzi, gdyż mogą one mieć szerszy wpływ na ekosystem morski.
A detailed list of such gears should be drawn up because they may have a wider impact on the marine ecosystem.
Europejski transport morski z pewnością skorzysta na posługiwaniu się wspólnym językiem.
The use of a common language would certainly benefit European maritime transport.
Reasumując, transport morski jest obszarem przyszłości, dlatego słusznie robimy, opracowując długoterminową strategię.
To sum up, maritime transport is a definite area for the future and therefore, it is good that we are developing a long-term strategy.
Powiedziano już tu, że transport morski jest siłą motoryczną 80 % światowego handlu.
It has been mentioned that maritime transport is the vehicle for 80% of the world's trade.
Transport morski staje się niezwykle ważny dla Unii Europejskiej.
Maritime transport is becoming extremely important for the European Union.
Jedynie rzeczywista sieć transportu kombinowanego wspierana skutecznym zarządzaniem pozwoli nam zapewnić konkurencyjność alternatywy, jaką jest transport morski.
Only a genuine combined transport network, supported by effective management, will be able to ensure the competitiveness of the maritime alternative.
W tym zakresie powinniśmy się naprawdę cieszyć, że po wszystkich tych latach możemy uzgodnić trzeci pakiet morski.
To that extent, we can be really pleased to be able to agree the third maritime package after all these years.
W przepisach dotyczących odpowiedzialności wobec pasażerów statków pasażerskich uregulowano niestety tylko obszar morski.
In the liability regulation in favour of passengers on passenger ships there is, unfortunately, only a regulation for the maritime area.
Parlament Europejski właśnie przyjął osiem tekstów składających się na pakiet morski.
Eight legislative texts making up a maritime package have just been adopted in the European Parliament.
Oto czemu służy pakiet morski "Erika III", którego częścią jest przedłożone sprawozdanie.
This is what the 'Erika III' maritime package, of which the report forms part, is working towards.
Moduł oceny wpływu sektora rybołówstwa na ekosystem morski.
Module of evaluation of the effects of the fishing sector on the marine ecosystem.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 909. Pasujących: 909. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo