Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "morze śródziemne" na angielski

Wyszukaj morze śródziemne w: Definicja Synonimy
Powinnyśmy założyć bikini i polecieć podrywać facetów nad Morze Śródziemne.
We should wear our bikinis and go pick up Mediterranean men.
Frontex musi odgrywać pod tym względem większą rolę w celu zdecydowanego powstrzymania migrantów z przyczyn ekonomicznych, którzy zamierzają odbyć niebezpieczną podróż przez Morze Śródziemne.
Frontex must play a more prominent part in this regard in order to act as a strong deterrent to economic migrants wishing to make the hazardous trip across the Mediterranean.
Razem musimy budować intelektualny i kulturowy most poprzez Morze Śródziemne, osadzony na wzajemnym wzbogacaniu się i wspólnych wartościach.
Together we must build an intellectual and cultural bridge across the Mediterranean, embedded in mutual enrichment and shared values.
Morze Śródziemne oraz Morze Czarne (Główny obszar połowowy nr 37)
Mediterranean and Black Sea (Major fishing area 37)
Wszystkie oceany oraz Morze Śródziemne i Morze Czarne
Squalus acanthias All oceans + Mediterranean and Black Sea
Ocean Atlantycki, na wschód od długości geograficznej 45º W, oraz Morze Śródziemne
Atlantic Ocean, east of longitude 45º W, and Mediterranean
Obszar wchodzący w zakres jej kompetencji to Morze Śródziemne, Morze Czarne i wody łączące się z tymi akwenami.
The area covered by the agreement comprises the Mediterranean, the Black Sea and connecting waters.
Hiszpania: Morze Śródziemne i Atlantyk (południe), w tym także Baleary i Wyspy Kanaryjskie
Spain: Mediterranean and Atlantic (South), including the Balearic and Canary Islands
"OBSZAR": wskazać obszar transferu - Morze Śródziemne, zachodni Atlantyk lub wschodni Atlantyk.
"ZONE": indicate the area of transfer, Mediterranean, western Atlantic or eastern Atlantic.
Najmocniejszym argumentem przemawiającym za utworzeniem takiego organu jest to, że oba baseny (Morze Śródziemne i Morze Czarne) posiadają różne cechy charakterystyczne, które wymagają przyjęcia różnych podejść w zarządzaniu zasobami rybnymi i rybołówstwem w każdym z tych basenów.
The strongest argument for the establishment of such a body is the different characteristics of the two basins that require different approaches to be taken in managing fisheries resources and fisheries in the Mediterranean and Black Seas.
W przypadku mórz zamkniętych lub częściowo zamkniętych, takich jak Morze Czarne, Morze Bałtyckie i Morze Śródziemne, ryzyko zanieczyszczeń jest szczególnie wysokie.
In the case of closed or partially closed seas, such as the Black Sea, the Baltic Sea and the Mediterranean, the risk of pollution is particularly high.
"Morze Śródziemne" oznacza podobszary 37.1, 37.2 i 37.3 Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO);
'Mediterranean' means Food and Agriculture Organisation (FAO) subzones 37.1, 37.2 and 37.3
Y. mając na uwadze, że państwa członkowskie UE dzielą Morze Śródziemne i Morze Czarne z krajami trzecimi dysponującymi mniejszymi zasobami na wdrażanie zasad dotyczących środowiska oraz środków bezpieczeństwa i ochrony,
Y. whereas the Mediterranean and Black Seas are shared between EU Member States and third countries, the latter of which have less resources at their disposal to implement environmental rules and security and safety measures,
Obszar o ile jest to stosowne, obszar lub region pobrania próbki; jeżeli to możliwe, ze wskazaniem, czy jest to obszar wiejski, miejski, strefa przemysłowa, port, otwarte morze itp., np. Bruksela - obszar miejski, Morze Śródziemne - otwarte morze.
Area insofar relevant, district or region where the sample was collected, if possible with indication if it concerns rural area, urban area, industrial zone, harbour, open sea, etc., e.g. Brussels - urban area, Mediterranean - open sea.
kod "0112 Hiszpania: Morze Śródziemne i Ocean Atlantycki (obszar południowy)" zastępuje się kodem: "0112 Hiszpania: Morze Śródziemne i Ocean Atlantycki (obszar południowy), łącznie z Balearami i Wyspami Kanaryjskimi".
the code "0112 Spain: Mediterranean and Atlantic (South)" is replaced by "0112 Spain: Mediterranean and Atlantic (South), including the Balearic and Canary Islands".
Bilans kart kredytowych Portii Richmond, wskazuje, że od wyjazdu nad morze śródziemne nie wydała dziesięciocentówki.
Well according to her credit card statements, Portia Richmond hasn't spent a dime since she's been in the Mediterranean.
Sułtan chce, aby morze śródziemne było jego prywatnym basenem
The sultan wants the Mediterranean for his bathing pool.
Morze Śródziemne stanowi dla zakładu Lucchini ważne źródło wody chłodzącej.
One important source of cooling water at the Lucchini plant is the Mediterranean Sea.
Morze Śródziemne stanowi południową granicę UE.
The Mediterranean is the EU's southern border.
Chcieliby wysadzić jedyną demokrację w tym rejonie aż pod Morze Śródziemne.
And they'd like to blow the only democracy in the region right into the Mediterranean.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 140. Pasujących: 140. Czas odpowiedzi: 110 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo