Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "morze czerwone" na angielski

Wyszukaj morze czerwone w: Definicja Synonimy
Jakby ktoś bawił się w Mojżesza, rozdzielajac morze czerwone?
You think someone was playing Moses, parting the Red Sea?
Rozdzieliłem dla ciebie Morze Czerwone, E.
I parted the Red Sea for you, E.
I zostanie jeszcze trochę czasu, aby rozstąpić Morze Czerwone.
With a little time left over to divide the Red Sea.
Nie będziemy czekać na żadnych gryzipiórków, aż przyjdą i rozstąpią nam Morze Czerwone.
We're not waiting on some pencil neck to come around and part the Red Sea.
Skąd się wzięła właściwie nazwa - Morze Czerwone?
Where does the name Red Sea come from?
Wydało to dźwięk, dźwięk podobny do tego, który wydawało Morze Czerwone, kiedy się rozstąpiło.
Now, this made a noise, similar I guess, to the sound made by the Red Sea when it was parted.
Ocean młodych przychodzący tu, aby otrzymać lekcję, ale nigdy nie uczący się pływać, rozstępujący się jak Morze Czerwone, kiedy słyszy dzwonek.
Oceans of adolescents come here to receive lessons but never learn to swim, part like the Red Sea when the bell rings.
Dramat: "To Morze Czerwone, gdy krwawi."
Drama: "It bleeds like the Red Sea."
Arabia Saudyjska: Morze Czerwone
Saudi Arabia: Red Sea
Ale gdzie, w tych nieskończonych przestrzeniach... można odnaleźć Boga, który zatrzymał słońce na niebie ponad Jerychem, rozdzielił Morze Czerwone, stworzył wszechświat i ukształtował molekuły prochu, aż stali się mężczyzną i kobietą?
But where, in those infinitesimal spaces... can be found the God who stopped the sun in the sky over Jericho... parted the Red Sea, birthed the universe... and shaped molecules of dust until their name was man and woman?
Wierzę, że "Przejście przez morze czerwone" za nami.
I believe that "The Crossing of the Red Sea" is finished.
Rozstąpiłbym ciebie jak Morze Czerwone i mówiłabyś do mnie Mojżesz.
I'd part you like the Red Sea and let you call me Moses.
Wiesz dlaczego Bóg rozdzielił Morze Czerwone?
You know why God parted the red sea?
Wszyscy rozstępują się jak Morze Czerwone.
Everyone part like the Red Sea.
Morze czerwone na pewno jest oblrzymie.
The Red Sea must be big.
Przeszliśmy przez Morze Czerwone, czyż nie?
We made it across the Red Sea, didn't we?
Przebył Morze Czerwone, chwalmy jego imię.
Parted the Red Sea, praise his name.
Przecinał ich jak... jak Mojżesz Morze Czerwone.
Cut through them like... Moses through the Red Sea.
Nad Morzem Arabskim, wzdłuż wybrzeża Jemenu, potem skręci nad Morze Czerwone.
I'd go south along the Arabian Sea, hug the Yemeni coast, then turn right, up the Red Sea.
Historycy uważają, że Mojżesz i jego ludzie przekroczyli Morze Czerwone i udali się na pustynię Synaj.
Historians believe that Moses and his people crossed the Red Sea and made their way into the Sinai Desert.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 43. Pasujących: 41. Czas odpowiedzi: 46 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo