Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "morze północne" na angielski

Wyszukaj morze północne w: Definicja Synonimy
Mam nadzieję że jutro nie będzie wiać Bo mnie wywieje na Morze Północne.
I hope it's not windy tomorrow or I'll be blown into the North Sea.
Do celów wspomnianego rozporządzenia Morze Północne obejmuje obszary ICES IIIa i IV.
For the purposes of that Regulation, the North Sea comprises ICES zones IIIa and IV.
W odniesieniu do zarządzania zasobami dobijakowatych na podobszarze ICES IV (Skagerrak oraz Morze Północne) stosuje się ograniczenia nakładów oraz warunki ustanowione w załączniku VI.
For the management of sandeel stocks in ICES Sub-area IV (Skagerrak and North Sea), the effort limitations and associated conditions laid down in Annex VI shall apply.
W związku z tym należy wykreślić Morze Północne z wykazu obszarów, których dotyczy przyznanie dodatkowych dni połowowych.
The North Sea should therefore be deleted from the list of areas to which that allocation of supplemental days is applicable.
Jedynym obszarem, którego nie objęły strategie, jest Morze Północne.
The only area not covered by the strategies is the North Sea.
Z kolei Francja ma dostęp tylko do 9 tysięcy ton rocznie, z czego zaledwie 700 ton przypada na Kanał La Manche i Morze Północne.
France, for its part, has access to only 9000 tonnes per year, of which only 700 tonnes come from the English Channel and the North Sea.
Wskaźnik ten należy dokładniej opracować w oparciu o doświadczenia zebrane w niektórych podregionach (np. Morze Północne), by mógł zostać przyjęty w innych regionach.
This indicator needs to be developed further, based on the experience in some sub-regions (e.g. North Sea), to be adapted in other regions.
Kattegat, Morze Północne i Skagerrak, zachód Szkocji, Kanał Wschodni, Morze Irlandzkie
Kattegat, Skagerrak and North Sea, West of Scotland, Eastern Channel, Irish Sea
II (wody WE), Morze Północne
II (EC waters), North Sea
a) Morze Północne na północ od linii łączącej następujące współrzędne:
(a) the North Sea north of a line joined by the following points:
Atlantyk Północny, w tym Morze Północne, Skagerrak i Kattegat
North Atlantic including the North Sea, Skagerrak and Kattegat
Morze Bałtyckie, Morze Północne i wschodnia Arktyka oraz Północny Atlantyk
Baltic Sea, North Sea and Eastern Arctic, and North Atlantic
Morze Północne, łącznie z rejonem wschodnim Kanału La Manche oraz obszarem II, z wyłączeniem Skagerrak
North Sea, including the Eastern Channel and Area II, excluding the Skagerrak
Połowy małych gatunków pelagicznych w obszarze ICES IV (Morze Północne):
Small pelagic fisheries in ICES IV (North Sea).
Morze Bałtyckie, Morze Północne i Kanał La Manche zostały ogłoszone obszarami kontroli emisji siarki; dla tych regionów ustanowiono bardziej rygorystyczne wymogi, pozwalające na znaczne ograniczenie zanieczyszczenia.
The Baltic Sea, the North Sea and the English Channel have been declared a sulphur emissions control area, and more stringent requirements have been established for these regions to reduce pollution significantly.
Morze Północne (Skagerrak) ICES OBSZAR IIIa (północ)
North Sea (Skagerrak) - ICES area IIIa (north)
To oczywiste, że Morze Bałtyckie, Morze Północne i Kanał La Manche są silniej zanieczyszczone, w związku z czym moim zdaniem monitoring emisji siarki musi być tam bardziej rygorystyczny.
It is obvious that the Baltic Sea, the North Sea and the English Channel are more polluted and, in my view, sulphur monitoring will have to be stricter.
"Morze Północne - Morze Bałtyckie" [4]
"North Sea - Baltic" [4]
Zamknięte i półzamknięte obszary morskie, takie jak Morze Bałtyckie i Morze Północne, są najbardziej zagrożone pod tym względem
Here again, closed and semi-closed marine areas, such as the Baltic and the North Sea, are at greatest risk
IIa (WE), Skagerrak/Kattegat, IIIbcd (WE), Morze Północne
IIa (EC), Skagerrak/Kattegat, IIIbcd (EC), North Sea
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 65. Pasujących: 57. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo