Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "muzułmański" na angielski

Wyszukaj muzułmański w: Definicja Synonimy
Muslim
Moslem
A ty powinieneś szanować kobiece ciała, muzułmański chłopcze.
And you're supposed to respect women's bodies, Muslim boy.
Arastoo Vaziri, nasz muzułmański stażysta, udaje akcent.
Arastoo Vaziri, our Muslim intern - he's been faking his accent.
A jednak Maroko jest nadal jedyny suwerenny muzułmański tron...
And yet Morocco is still the only sovereign Moslem throne...
Nasza Gita, muzułmański Koran, twoja Biblia.
Our Gita, the Muslim's Koran, your Bible.
Nie ma wątpliwości, że Turcja to duży muzułmański kraj o ogromnym znaczeniu strategicznym.
There is no doubt that Turkey is a large Muslim country of huge strategic importance.
Machina wojenna niewiernych została zaprojektowana wyłacznie, by zanegować Islam i zniszczyć świat muzułmański.
The infidel war machine designed solely to deny Islam and destroy the Muslim world.
Tutaj jest przepis na czarny muzułmański placek z fasoli.
Here's a recipe for black Muslim bean pie.
Po Pakistanie, ten muzułmański problem zostanie ustalony na dobre.
After Pakistan, this Muslim problem will be settled once and for all.
Czarny przywódca muzułmański Kareem Said leży w stanie krytycznym w Stanowym Zakładzie Karnym Oswald po ataku serca w zeszły czwartek.
Black Muslim leader Kareem Said remains in critical condition at Oswald State Penitentiary after a heart attack last Thursday.
Żaden niemiecki czy muzułmański żołnierz już nie postawi tutaj swojej stopy!
Not another German od Muslim soldier will set foot here!
Zapewniam was, że jeśli to się stanie, ostatecznie, zarówno Zachód jak i świat muzułmański będą cierpieć.
I assure you if it happens, at the end, both the West and the Muslim world will have suffered.
Twierdzenie, że Bóg muzułmanów jest jedynie muzułmański i mogą się do niego odwoływać jedynie muzułmanie, używając tradycyjnie muzułmańskiej nazwy, oznacza powrót do plemiennego poglądu przodków, że każda grupa istot ludzkich ma swojego Boga.
To claim that the Muslim God is only Muslim and can therefore be invoked only by Muslims, using a traditionally Muslim name, means returning to the ancestral and tribal view that there is a God for each group of human beings.
Jest to kolejny powód, abyśmy kontynuowali naszą walkę z islamskimi fundamentalistami, którzy wypaczają rzeczywistość i chcą przedstawić naszą globalną walkę z terroryzmem jako atak na cały świat muzułmański.
This is yet another reason to continue our struggle against Islamic fundamentalists who distort reality and want to portray our global action against terrorism as an attack on the Muslim world.
mając na uwadze, że polityka masowej imigracji w ostatnich dziesięcioleciach spowodowała znaczne problemy społeczne, takie jak pojawienie się społeczności równoległych, w których rosną bezrobocie, przestępczość oraz muzułmański fundamentalizm,
whereas the policy of mass immigration in recent decades has led to major social problems such as the emergence of parallel societies in which unemployment, crime and Muslim fundamentalism are rampant,
Możemy zbombardować każdy Muzułmański dom na terenie Bośni.
We can bomb every Muslim's house in Bosnia.
Myślisz tamtemu każdy Muzułmański człowiek jest terrorystą?
Do you think that every Muslim man is a terrorist?
Muzułmański Meczet Inc. będzie otwarty na idee... i wsparcie finansowe wszystkich dzielnic.
The Muslim Mosque, lnc. will remain open... for ideas and financial aid from all quarters.
No jasne, mój Muzułmański przyjacielu!
Serbian! -You bet, my Muslim friend!
"Muzułmański żołnierzu,"nie urodziłeś się niewolnikiem.
Muslim soldier, you weren't born into slavery.
Muzułmański terrorysta Al Zarkawi, wydał to oto oświadczenie:
Muslim terrorist al-Zawahri made this statement:
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 850. Pasujących: 49. Czas odpowiedzi: 294 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo