Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na świecie" na angielski

Sugestie

219
215
173
88
Mówimy o najpoważniejszym kryzysie granicznym na świecie.
We are talking about the most serious cross-border humanitarian crisis in the world.
Morgan to najwspanialsze urządzenie na świecie.
Morgan, this is the most fabulous device in the world.
Łamanie zasad wolności religijnej jest narastającym problemem poszanowania praw człowieka na świecie.
Disregard for the principles of religious freedom is a growing problem for the observance of human rights worldwide.
Według Światowej Organizacji Zdrowia nowotwory stanowią główną przyczynę zgonów na świecie.
According to the World Health Organization, cancer is the main cause of death worldwide.
Wyszukałam każdego Michaela Harringtona na świecie.
I looked for every Michael Harrington in the world, practically.
Dobrowolnie zaprosił największego złodzieja na świecie.
Voluntarily inviting the greatest thief in the world to his house.
Razem moglibyśmy być najpotężniejsi na świecie.
Together, we could be the most powerful in the world.
Okiełznanie największej rozpiętości skrzydeł na świecie wymaga ćwiczeń.
Managing the largest wing span in the world takes practice... lots of it.
Możemy mieszkać dosłownie gdziekolwiek na świecie.
Okay, but we can live literally anywhere in the world.
Potem poznałam najcudowniejszego chłopaka na świecie.
And then I met the most wonderful boy in the world.
Jesteśmy przeciwko największym pieniądzom na świecie.
We're up against most of the money in the world.
Wszystkie programy na świecie zostały przerwane.
Everywhere in the world, all tv shows have been interrupted.
Jesteśmy dostawcami najlepszej na świecie wołowiny.
We supply gourmet clients with the finest beef in the world.
Jest dziedzicem najpotężniejszego państwa na świecie.
He is heir to the most powerful country in the world.
Buduję największe na świecie muzeum hollywoodzkich pamiątek.
I am building the biggest museum of Hollywood memorabilia anywhere in the world.
Własnie widziałem najbrzydszą kobietę na świecie.
I have just seen the most ugliest woman in the world.
Jakby posiadała najcudowniejszy sekret na świecie.
As though she had the most wonderful secret in the world.
Ponadto Europa ma najwyższy na świecie odsetek starszych kobiet.
What's more, Europe has the highest proportion of older women in the world.
Ma ono na celu propagowanie doskonałości europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie.
It aims to promote the excellence of European higher education in the world.
Parlament Europejski ma bardzo duże znaczenie na świecie.
The EP is a very significant institution in the world.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 23952. Pasujących: 23952. Czas odpowiedzi: 389 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo