Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na życzenie" na angielski

Wyszukaj na życzenie w: Definicja Synonimy
on request
upon request
on demand
at will
by command
if requested
at the behest
at the choice
at the option
at the request

Sugestie

Ale może zostać przeprowadzone na życzenie.
But it certainly can be provided on request.
Komisja powinna przyspieszyć przekazywanie nieformalnych ocen prawnych centrom SOLVIT na życzenie.
The Commission should speed up the provision of informal legal assessments to SOLVIT centres on request.
Reasumując zatem - automatyczna wymiana informacji dokonywana na życzenie.
To sum up, then, an automatic exchange of information upon request.
Państwa członkowskie dostarczają również na życzenie zainteresowanej osoby konkretnych i adekwatnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych wymaganych do celów niniejszego rozporządzenia.
Member States shall also, upon request, provide the persons concerned with specific and adequate information on the processing of their personal data required for the purposes of this Regulation.
Najlepsza jakość, na życzenie, bez limitu.
Top of the line, on demand, unlimited supply.
O ileż łatwiej jest produkować wino różowe na życzenie używając gotowych win czerwonych i białych.
It is so much easier to produce rosé wine on demand by using stocks of red and white wines.
Więcej informacji o detergencie udostępnia się na życzenie.
More information on the detergent shall be made available on request.
Informacje na temat uwzględnienia uwag udostępniane będą na życzenie.
On request, information on the follow-up to the comments will be provided.
Mieszkanie i wyżywienie zapewniane są na życzenie.
Housing and food should be provided upon request.
Firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe na życzenie emitenta informują go o swojej klasyfikacji z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych.
Investment firms and credit institutions shall communicate their classification on request to the issuer without prejudice to the relevant legislation on data protection.
instalacji w biurach posłów dwóch dodatkowych linii telefonicznych na życzenie.
installation of two additional telephone lines in Members' offices upon request.
Przeprowadzona analiza będzie musiała być szczegółowo udokumentowana i dostępna do wglądu na życzenie organów nadzoru rynkowego.
This analysis must be thoroughly documented and made available to the market surveillance authorities on request.
Dlatego powinno być wydawane jedynie na życzenie.
Accordingly it should only be sent on request.
Następujące dokumenty złożone wraz z wnioskiem o udzielenie lub rozszerzenie homologacji są dostępne na życzenie.
The following documents filed with the application or extension of approval can be obtained upon request.
zakończone sprawozdania farmakologiczne i toksykologiczne dostarczane są na życzenie.
the complete pharmacological and toxicological reports shall be provided on request.
Wliczając egzekutora, kogoś kto zabije lub będzie torturował na życzenie.
Including an enforcer, someone who will kill or torture on demand.
Komitet Techniczny zapewni, na życzenie, doradztwo i pomoc Członkom prowadzącym konsultacje.
The Technical Committee shall provide, upon request, advice and assistance to Members engaged in consultations.
W przypadku akcji, dla których nie ma rynku zbytu, podmiot ujawnia notowania cen na życzenie klientów.
In the case of shares for which there is not a liquid market, systematic internalisers shall disclose quotes to their clients on request.
Przedstawiciele Komisji Wspólnot Europejskich mogą, na życzenie, brać udział w takiej kontroli.
Representatives of the Commission of the European Communities may on request take part in this checking.
Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej przekazują sprawozdanie inwestorom na życzenie.
Managers of qualifying social entrepreneurship funds shall provide the report to investors on request.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 385. Pasujących: 385. Czas odpowiedzi: 121 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo